Неправителствени организации


Фондация “Жени за Лом”

Фондация “Жени за Лом” e неправителствена организация, учредена на 25.06.2004 г. от дарения на учредители, жени свързани с Лом и близки до идеята за развитието и просперитета на града. Фондацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Обществена полза с фирмено дело 59/2005 г. на Монтански окръжен съд. „Жени за Лом” има регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието и регистрация в Агенция за социално подпомагане за предоставяне на 5 вида социални услуги, които са: Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник, Дневен център за възрастни и Кризисен център за възрастни.

Фондация “Жени за Лом” е поставила пред себе си следните цели:
- Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация, чрез събиране и предоставяне на актуална информация, свързана с екологията, опазването на околната среда, професионалната реализация, повишаване на квалификацията, пазара на труда и източници на финансиране.
- Да съдейства за привличането на средства и реализирането на проекти за подобряване на екологичното равновесие, опазването на околната среда и инфраструктурата на региона.
- Да съдейства па институциите, местната власт и НПО при решаване на конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, екологични и други причини.
- Активно да взаимодейства с останалите НПО , както на национално, така и на международно ниво за повишаване капацитета и ролята на сектора в обществения живот.
- Основен приоритет на Фондация “Жени за Лом” e разработване и управление на проекти в областта на социалните услуги и екологията, образованието и квалификацията.

Във Фондация “Жени за Лом” членуват жени, близки на идеята за възраждане на Лом с активна гражданска позиция и ангажираност в различни сфери на обществения и социален живот. Те се включват на доброволни начала във всички начинания на Фондация “Жени за Лом”. През м. август 2008 г. по решение на Съвета на дарителите Фондация “Жени за Лом” направи промяна в регистрацията си като увеличи броя на членовете на Съвета на дарителите от девет на деветнадесет души и направи промяна на членовете на Управителния съвет. Това даде възможност към организацията да се присъединят и други жени, които са съпричастни към идеята за развитие и просперитет на Лом.

За осъществяване на поставените цели фондацията е осъществила следните свой инициативи:
2004 г.: Фондацията кандидатства чрез Обществен Форум "ПроЛом" пред Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и спечели финансиране с проект "Изграждане на напоителна система със собствен водоизточник за зелените площи по ул. "Дунавска"” на стойност 30 849 лв. По проекта се изгради собствен водоизточник (кладенец) и напоителна система е потъващи хидранти и локално командване, с цел поддържането на новосъздадени и съществуващи зелени площи в централна градска част.
2004 г.: Фондация “Жени за Лом”, в партньорство с Община Лом, предостави социални пакети на 1021 възрастни хора над 80 години (1904-1924 г.), на 73 деца с увреждания и 132 многодетни семейства, на обща стойност 13 650 лв., предоставени от Фонд “Социално подпомагане” МТСП и Община Лом.
2005 г.: В партньорство със Сдружение “Партньори Лом” реализира проект: “Реконструкция на център за социална интеграция”, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” МТСП с Договор №81/01.07.2005. Проектът се реализира през периода октомври 2005 – март 2006 г. Бе извършена реконструкция на покрив на Център за рехабилитация и социална интеграция към СИБ, клуб “Единство” Лом на обща стойност 28 763 лв.
2005 г.: Фондация "Жени за Лом" участва в обявената от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите националната кампания "За чиста околна среда" на тема: "Най-икономичен проект за почистване, озеленяване или възстановяване на озеленяването на замърсени с отпадъци централни части на населените места и въвеждане на разделно събиране на отпадъците" в раздел 11 с правителствени организации и спечели Проект: "Нашият град - чист и зелен" на стойност 1 966 лв., с който бяха възстановени тревни площи по главната улица "Дунавска".
2007 г.: Фондация “Жени за Лом”, в партньорство с Община Лом, участва в организиране и провеждане честването на 150 години от създаването на Първото женско дружество в България “Добродетелно женско дружество”, основано през 1857 г. от родолюбиви и образовани ломчанки. Уникалният юбилей, проведен на 28 юни 2007 г., събра в Лом видни представителки на нежния пол, представителки на различни обществени и политическия живот от България и Европа. В срещата участваха: г-жа Бриджит Чернота – директор дирекция на ЕК, г-жа Ингрид Шикова от Представителството на ЕК в България; г-жа Биляна Раева – евродепутат, г-жа Искра Михайлова – зам. министър на МРРБ, наследнички на жените създали първото в България женско дружество и много други.. На тази среща бяха дискутирани теми за ролята на жената и участието и в обществено-политическият и социален живот през годините, както и дарителството и доброволното спомоществователство като форма на активна гражданска позиция.
2008 г.: Фондация “Жени за Лом” спечели проекта „Дневен център за възрастни “Дом край Дунав”, с. Ковачица”, с който кандидатства пред МТСП по Програма ФАР, BG 2006/018-343.01.01 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Основната цел на проекта, който е на стойност 181 350 евро, е създаването на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото на възрастни хора на пенсионна възраст от селата Ковачица, Станево и Долно Линево, чрез предоставяне на медицински, социални и образователни услуги в общността, водещи до подобряване качеството на живот, взаимопомощ и ефективна защита. Проектът е насочен към възрастни хора на пенсионна възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, които са мотивирани да преодолеят социалната изолация и да се включат активно в живота на обществото чрез ползване услугите на Дневния център. 40 души, от които 25 живеещи в с. Ковачица и 15 от селата Долно Линево и Станево.

За контакти:
3600 Лом, ул. Георги Манафски №1, ет.3
Тел.: (0889) 815 105, (0885) 215 577, Е-mail: jenizalom@abv.bg, Гинка Иванова


ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЛОМ

НПООбществена фондация “Обществен фонд ” град Лом е учредена на 04.10.2005 г. от представители на неправителствени организации, бизнеса и местната власт и е част от Програмата за обществени фондове и социални предприятия, изпълнявана от Counterpart International с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие /USAID/. В момента функционират 1100 Обществени фондове от такъв тип в 38 държави.

За контакти:
3600 Лом, ул. Славянска №1
Тел.: (0971) 66 473 (и факс), e-mail: fund_lom@abv.bgСтраницата е създадена на: 27.12.2008
Актуализирана на: 27.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009