Водоснабдяване и канализация


Водоснабдяване

Лом е първият град в страната след столицата с модерен водопровод, пуснат в експлоатация през 1903 г. след договаряне с представителството на германската фирма “Манесман” за доставка на чугунени водопроводни тръби. До изграждането на водопровода града се е водоснабдявал от 22 постоянно течащи естествени водоизточника. С разрастването на града се изграждат нови резервоари и водопроводи, които постепенно са водоснабдили ниските и високи части на града. Към настоящия момент града е водоснабден 100 %. Дължината на цялата водопреносна система е 131 899 м.

За водоснабдяването на град Лом са изградени 6 водоснабдителни системи с общ среднодневен дебит на водата 212 л/с. В действие са 4 системи с общ дебит 150 л/с.
Изградената през периода 1970-1975 г. водоснабдителна система “Добридол” е основната система за водоснабдяване на град Лом, която осигурява 87% от водоподаването и включва два помпени агрегата (работен и резервен).

Уличната разпределителна водопроводна мрежа е изграждана в продължение на много години от различни тръби: чугунени, стоманени, азбестоциментови и полиетиленови. Поради разнообразния релеф /респективно улични нивелети/ на града, водопроводната мрежа в хидравлично отношение се разделя на 3 зони - ниска, средна и висока. В северозападния край на град Лом, чрез две дренажни водохващания и помпена станция, се подава вода директно в уличната водопроводна мрежа на кв. “Боруна” и ниската зона на град Лом.


Канализация

Разположението на град Лом върху силно наклонен терен и високи подпочвени води създаваха изключително големи проблеми по отношение използване на старата канализация, непригодна за механично почистване и отвеждане на отпадни и дъждовни води. Всички тези проблеми наложиха изграждане на нова канализационна система – довеждащ главен колектор. Изграден е І-ви етап с обща дължина 2 600 м и който със своите конструктивни особености позволява почистване при необходимост. Изграждането му премина през три етапа на изпълнение. Първи етап (17.08.1998 г.–30.09.1999 г.), втори етап (01.10.1999 г.–30.09.2001 г.)и трети етап (01.10.2001 г.–31.12.2002 г.). Новоизграденият главен колектор е от смесен тип и битово-фекалните отпадъчни води се заустват без пречистване в река Дунав.

За цялостно завършване на градската канализационната система е необходимо изграждането на “Главен колектор ул. ”Дунавска”, както ІІ-ри етап и ІІІ-ти етап “Канализационен колектор кв. “Боруна”. За подобряване екологичното състояние на река Дунав е необходимо изграждането на пречиствателна станция за вторично пречистване на отпадните води преди заустване им във водоприемниците.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009