Социална политика


Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги за деца и възрастни (2011 – 2015)


В Община Лом има разгърната мрежа от социални услуги, включващи както институционални, така и социални услуги в общността за всички рискови групи от населението.

Правилникът за прилагане на закона за социалното подпомагане определя социалните услуги в две групи: предоставяне на социални услуги в общността и предоставяне на социални услуги в специализирани институиции. Приоритет по предоставянето на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на населението и като превенция срещу настаняването в институции.

Дом за възрастни с деменция в с. Добридол. Домът предлага непрекъснати целодневни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на домуващите с водещата диагноза: съдова демениия и атеросклеротична демениия. Сградата на дома е реконструирана и модернизирана, с капацитет 50 места. Обслужвашият персонал е 32 лица.

Дом за стари хора в с. Добридол. Капацитет 25 места. Настанени са възрастни лица в пенсионна възраст, за които няма кой да полага грижи или няма къде да живеят. Обслужващият персонал е от 18 лица.

Дом за възрастни с умствена изостаналост, местност "Чучурката". Специализирана институция за социални услуги извън обичайната домашна среда за лица с умствена изостаналост над 18 години. Капацитетът на дома е 50 места. Преобладаващият процент домуващи са с водеща диагноза умствена изостаналост. Сградата на ДВУИ е строена през 60-те години. През 2007 г. е изградена нова сграда. Обслужващият персонал е 36 лица.

Дом за възрастни лица с физически увреждания, с. Орсоя. Капацитетът на дома е 50 места. През 2002 г. е извършен основен ремонт и е изграден нов кухненски блок. Обслужващият персонал е 35 лица.

Център за временно настаняване, гр. Лом. Капацитет 15 места, Обслужващият персонал е 4 лица. В дома се настаняват предимно сираци и изоставени деца, завършили СУПЗ, родени в Община Лом. Почти всички са с различна степен на олигофрения, други психични, както и соматични заболявания. Домът предоставя целодневни грижи, създаване на условия за изграждане на умения и навици за независим живот, мотивиране, стимулиране и подпомагане на домувашите за социална интеграция, социално - правни консултации, трудотерапия и културотерапия.

Домашен социален патронаж, гр. Лом. Капацитет 180 места. Обслужващият персонал е 25 лица. Услугата се изразява в предоставяне на храна, поддържане на личната и жилищна хигиена, битови, административни и социално-консултативни услуги със средства на обслужваното лице.

Дневен център за възрастни на пенсионна възраст "Грижа за нашите родители". Изграден по проект на Община Лом със средства по программа ФАР 2004 «Деинституционализация посредство предсотавяне на услуги в общността за рискови групи» през 2007 г. Капацитет 40 лица, обслужващият персонал е 17 лица. От 01.01.2009 г. Дневният център преминава на делегиран бюджет, като персоналът ще е от 4 лица.

Клуб на инвалида. В общинската основна организация на СИБ членуват 1200 души, разделени в 5 групи, в зависимост от здравните си проблеми. През последните 5 години организацията натрупа опит в управлението на проекти. През 2002 г. е реализиран проект "Център по рехабилитаиия и социална интеграция" на стойност 16 000 лв. От 2009 г. се очаква Центърът за социална рехабилитация и интеграция да премине на делегиран бюджет с капацитет 40 места и обслужващ персонал 8 места. Проектът "Музикално взаимодействие" е трети в света и единствен реализиран в страната, използвания метод "достъп до музика", дава възможност за взаимодействие на всяко човешко същество със заболяване да подобри състоянието си и да общува чрез музиката. През 2004 г. общината кандидатства пред Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" и разкри адаптирано работно място към центъра за хора с увреждания.

Клубове на пенсионери. Клубовете предоставят възможност и условия на хората от третата възраст да общуват, да организират културни мероприятия, да осъществяват социална адаптация и социално-помошна дейност. Клубовете са форма на социална услуга, предоставяна в общността. На територията на общината функционират 13 организирани клуба.

Тенденции за развитие на социални услуги и в предоставянето им в домашна среда. Чрез възможността, предоставена от МТСП, през изминалата година по НП "СПОЗ" и НП "Асистенти на хора с увреждания" бяха обгрижвани 430 лица. Работодател на лицата, полагащи грижи за хората със здравословни проблеми, включени в тези програми е Община Лом, в партньорство с Дирекция "Социално подпомагане", Дирекция "Бюро по труда" и Фондация „Рома-Лом". По програма „Домашен помощник" бяха обгрижени 160 лица от 52 домашни помощници и по програма „Личен асистент" обгрижени 113 хора с увреждания от 113 лица.

Услугите, предоставяни от институциите, са с доказано място като потребности, качество на предоставяните услуги и професионална квалификация на персонала. Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за финансиране като държавно делегирана дейност осигуряват основните параметри, обезпечаващи функционирането на социалните структури. В бюджетите им обаче няма предвидени средства за капиталови ремонти и това поставя в невъзможност институциите да поддържат и обновяват материалната си база. За това те разчитат единствено на помощ от общината, отговарят на съвременните стандарти и критерии за състояние на материалната база на този вид социални заведения.
Независимо от отмяната на Наредба №2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите, подкрепата на общината към хората от третата възраст и хората с увреждания не само не намалява, но и с всяка година се търсят нови форми и се реализират нови идеи за подпомагането им.

В Общинския план за развитие на Община Лом 2007-2013 г. в Приоритет 4: Градско развитие и околна среда, Мярка 3: Насърчаване на социалната интеграция и на равните възможности са заложени следните дейности, насочени към развитие на социалните услуги и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на община Лом:

• Дейност 1. Увеличаване броя на лицата, ползващи социални услуги, предоставени от Домашен социален патронаж;
• Дейност 2. Разкриване на специализирана институция за социални услуги - защитени жилища; Разкриване на нови форми на социални услуги, обхващащи всички социални групи (деца, стари хора, инвалиди, бездомни);
• Дейност 3. Оптимизиране на дейността на общинските социални звена, в.ч. поддържане и обновяване на материалната база на детските ясли;
• Дейност 4. Разширяване на социалните услуги, предоставени от Центъра за социална интеграция и рехабилитация на инвалиди;
• Дейност 5. Разработване и реализация на общински проекти за заетост на хора с увреждания и други групи в риск;
• Дейност 6. Увеличаване капацитета на Домовете за стари хора в с. Добридол и с. Орсоя.

Комплексна програма за предоставяне на социални услуги за възрастни хора на пенсионна възраст в Обшина Лом:

• Мярка 1. Повишаване на качеството на социалните услуги за възрастни в Обшина Лом;
• Мярка 2. Разкриване на нови форми на социални услуги, обхвашаши всички социални групи (стари хора, инвалиди, бездомни в град Лом и селата на територията на Общината, като защитени жилища, Дневен център за възрастни хора);
• Мярка 3. Създаване на условия за разширяване на социалните услуги за възрастни хора в пенсионна възраст и хора с увреждания;
• Мярка 4. Създаване на предпоставки за увеличаване броя на лицата, ползващи социалните услуги на територията на Обшина Лом;
• Мярка 5. Подобряване на материалните условия и качеството на живот в специализираните институции;
• Мярка 6. Осигуряване на равни възможности за отдих, туризъм и участие в културния живот на възрастните хора и хората с увреждания;
• Мярка 7. Разработване и реализация на общински проекти за повишаване на качеството на социалните услуги и осигуряване на заетост на хора с увреждания и други групи в риск;
• Мярка 8. Увеличаване капацитета на Домове за стари хора на територията на Общината.

Принципи при реализация на комплексната програма:

1. Равенство и недискриминираност при предоставяне на социалните услуги.
2. Запазване правото на самоопределяне и самоуправление.
3. Справедливо отношение без оглед на пол, възраст и етнически произход.
4. Запазване на човешкото достойнство.
5. Равен достъп до качествени социални услуги.Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 06.06.2011
Валидност на съдържанието: 31.12.2011