Образци на документи и заявления за предлаганите административни услуги


Инструкция за деловодната дейност в Община Лом

Вътрешни правила за организация на административното обслужване


Образци на документи за предлаганите административни услуги с възможност за изтегляне и/или подаване под формата на он-лайн заявление.


Сваляне на образци на документи за обработка и съхранение

Наименование на административната услуга Адрес на образеца
1 Издаване на удостоверение за наследници http://212.5.144.130/ws/service-1-download.aws
2 Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице http://212.5.144.130/ws/service-2-download.aws
3 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние http://212.5.144.130/ws/service-3-download.aws
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал http://212.5.144.130/ws/service-4-download.aws
5 Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за първи път http://212.5.144.130/ws/service-5-download.aws
6 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат http://212.5.144.130/ws/service-6-download.aws
7 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат http://212.5.144.130/ws/service-7-download.aws
8 Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за втори и следващ път http://212.5.144.130/ws/service-8-download.aws
9 Издаване на удостоверение за семейно положение http://212.5.144.130/ws/service-9-download.aws
10 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина http://212.5.144.130/ws/service-10-download.aws
11 Издаване на удостоверение за родствени връзки http://212.5.144.130/ws/service-11-download.aws
12 Приемане на адресна карта за настоящ адрес на български граждани http://212.5.144.130/ws/service-12-download.aws
13 Приемане на заявление за постоянен адрес от български гражданин http://212.5.144.130/ws/service-13-download.aws
14 Издаване на удостоверение за постоянен адрес http://212.5.144.130/ws/service-14-download.aws
15 Заверка на удостоверение за постоянен адрес http://212.5.144.130/ws/service-15-download.aws
16 Издаване на удостоверение за настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-16-download.aws
17 Заверка на удостоверение за настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-17-download.aws
18 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-18-download.aws
19 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина http://212.5.144.130/ws/service-19-download.aws
20 Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние http://212.5.144.130/ws/service-20-download.aws
21 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина http://212.5.144.130/ws/service-21-download.aws
22 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии http://212.5.144.130/ws/service-22-download.aws
23 Издаване на разрешение за строеж на ограда http://212.5.144.130/ws/service-23-download.aws
24 Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план http://212.5.144.130/ws/service-24-download.aws
25 Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план http://212.5.144.130/ws/service-25-download.aws
26 Разглеждане молба в Общински експертен съвет http://212.5.144.130/ws/service-26-download.aws
27 За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите http://212.5.144.130/ws/service-27-download.aws
28 Приемане и заверяване на екзекутивна документация http://212.5.144.130/ws/service-28-download.aws
29 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет http://212.5.144.130/ws/service-29-download.aws
30 Издаване на удостоверение за търпимост http://212.5.144.130/ws/service-30-download.aws
31 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж http://212.5.144.130/ws/service-31-download.aws
32 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория http://212.5.144.130/ws/service-32-download.aws
33 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот http://212.5.144.130/ws/service-33-download.aws
34 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура http://212.5.144.130/ws/service-34-download.aws
35 Издаване на скица за недвижим имот http://212.5.144.130/ws/service-35-download.aws
36 Издаване виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ http://212.5.144.130/ws/service-36-download.aws
37 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли6 месеца http://212.5.144.130/ws/service-37-download.aws
38 Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка http://212.5.144.130/ws/service-38-download.aws
39 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство http://212.5.144.130/ws/service-39-download.aws
40 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях http://212.5.144.130/ws/service-40-download.aws
41 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти http://212.5.144.130/ws/service-41-download.aws
42 Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях http://212.5.144.130/ws/service-42-download.aws
43 Съгласуване на идейни и работни инвестиционен проекти по чл. 145 от ЗУТ http://212.5.144.130/ws/service-43-download.aws
44 Одобряване на изгубен но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти http://212.5.144.130/ws/service-44-download.aws
45 Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект http://212.5.144.130/ws/service-45-download.aws
46 Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята http://212.5.144.130/ws/service-46-download.aws
47 Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда http://212.5.144.130/ws/service-47-download.aws
48 Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория http://212.5.144.130/ws/service-48-download.aws
49 Молба http://212.5.144.130/ws/service-49-download.aws
50 Жалба http://212.5.144.130/ws/service-50-download.aws


Подаване на он-лайн заявления за административни услуги


Наименование на административната услуга Адрес на заявлението
1 Издаване на удостоверение за наследници http://212.5.144.130/ws/service-1-request.aws
2 Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице http://212.5.144.130/ws/service-2-request.aws
3 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние http://212.5.144.130/ws/service-3-request.aws
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал http://212.5.144.130/ws/service-4-request.aws
5 Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за първи път http://212.5.144.130/ws/service-5-request.aws
6 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат http://212.5.144.130/ws/service-6-request.aws
7 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат http://212.5.144.130/ws/service-7-request.aws
8 Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за втори и следващ път http://212.5.144.130/ws/service-8-request.aws
9 Издаване на удостоверение за семейно положение http://212.5.144.130/ws/service-9-request.aws
10 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина http://212.5.144.130/ws/service-10-request.aws
11 Издаване на удостоверение за родствени връзки http://212.5.144.130/ws/service-11-request.aws
12 Приемане на адресна карта за настоящ адрес на български граждани http://212.5.144.130/ws/service-12-request.aws
13 Приемане на заявление за постоянен адрес от български гражданин http://212.5.144.130/ws/service-13-request.aws
14 Издаване на удостоверение за постоянен адрес http://212.5.144.130/ws/service-14-request.aws
15 Заверка на удостоверение за постоянен адрес http://212.5.144.130/ws/service-15-request.aws
16 Издаване на удостоверение за настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-16-request.aws
17 Заверка на удостоверение за настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-17-request.aws
18 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес http://212.5.144.130/ws/service-18-request.aws
19 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина http://212.5.144.130/ws/service-19-request.aws
20 Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние http://212.5.144.130/ws/service-20-request.aws
21 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина http://212.5.144.130/ws/service-21-request.aws
22 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии http://212.5.144.130/ws/service-22-request.aws
23 Издаване на разрешение за строеж на ограда http://212.5.144.130/ws/service-23-request.aws
24 Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план http://212.5.144.130/ws/service-24-request.aws
25 Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план http://212.5.144.130/ws/service-25-request.aws
26 Разглеждане молба в Общински експертен съвет http://212.5.144.130/ws/service-26-request.aws
27 За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите http://212.5.144.130/ws/service-27-request.aws
28 Приемане и заверяване на екзекутивна документация http://212.5.144.130/ws/service-28-request.aws
29 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет http://212.5.144.130/ws/service-29-request.aws
30 Издаване на удостоверение за търпимост http://212.5.144.130/ws/service-30-request.aws
31 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж http://212.5.144.130/ws/service-31-request.aws
32 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория http://212.5.144.130/ws/service-32-request.aws
33 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот http://212.5.144.130/ws/service-33-request.aws
34 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура http://212.5.144.130/ws/service-34-request.aws
35 Издаване на скица за недвижим имот http://212.5.144.130/ws/service-35-request.aws
36 Издаване виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ http://212.5.144.130/ws/service-36-request.aws
37 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли6 месеца http://212.5.144.130/ws/service-37-request.aws
38 Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка http://212.5.144.130/ws/service-38-request.aws
39 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство http://212.5.144.130/ws/service-39-request.aws
40 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях http://212.5.144.130/ws/service-40-request.aws
41 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти http://212.5.144.130/ws/service-41-request.aws
42 Издаване на разрешение за строеж /акт за узаконяване/, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях http://212.5.144.130/ws/service-42-request.aws
43 Съгласуване на идейни и работни инвестиционен проекти по чл. 145 от ЗУТ http://212.5.144.130/ws/service-43-request.aws
44 Одобряване на изгубен но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти http://212.5.144.130/ws/service-44-request.aws
45 Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект http://212.5.144.130/ws/service-45-request.aws
46 Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята http://212.5.144.130/ws/service-46-request.aws
47 Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда http://212.5.144.130/ws/service-47-request.aws
48 Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория http://212.5.144.130/ws/service-48-request.aws
49 Молба http://212.5.144.130/ws/service-49-request.aws
50 Жалба http://212.5.144.130/ws/service-50-request.aws
EU Sponsors Този сайт е актуализиран в рамките на проект "Община Лом - НEKA е в услуга за Вас! /Община Лом – Нова, Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!/", по договор № А09-31-34/12.06.2009 г., финансиран от Оперативна програма Административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.Страницата е създадена на: 15.02.2012
Актуализирана на: 15.02.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012