Учебни заведения


Училища

Политехническа гимназия “Найден Геров”

ОбразованиеУчилището е създадено през лятото на 1878 г. с указ на императорския комисар княз Ал. Дондуков-Корсаков по предложение на директора на просветния отдел във Временното руско управление проф. Марин Дринов като реална гимназия. В този момент в страната има само три реални гимназии – в Русе, Свищов и Лом. Учебните занятия са започнали на 25.10.1878 г. само с два класа. До 1882 г. е оформен пълния четиригодишен курс. През същата година е завършена и сградата на гимназията (два етажа), открита в началото на учебната 1882/1883 година лично от княз Александър I Батенберг. Още в първите години от съществуването си гимназията започва създаването на библиотечен фонд. Основа поставят няколкостотин тома, дарени от Петербургското славянско дружество.Понастоящем библиотеката разполага с над 12 000 книги, някои от които редки издания от 18 и 19 век.

По време на Сръбско-Българската война през 1885 г. учениците и преподавателите масово се записват доброволци и учебните занятия за известен период са напълно прекъснати. До 1888 г. училището има статут на мъжка реална гимназия. През 1888 г. е преобразувано в мъжко, а през 1921 г. в смесено педагогическо училище. До 1933 г. са обучени около 13 700 начални учители от цялата страна. След 1933 г. училището е отново преобразувано - този път в полукласическа гимназия, каквато остава до 1944 г. През 1937 г. получава името "Найден Геров". Тогава е издигнат и третия етаж на сградата, изградени са специализирани кабинети по физика, химия, биология и театрален салон. От 1960-61 учебна година гимназията става политехническа, като в учебните й планове са включени професионални дисциплини (стругарство, овощарство, шивачество, шофьорство, машинопис и стенография). Същевременно се въвежда засилено обучение по математика. От учебната 1994-95 в гимназията официално се въвеждат профилирани паралелки: математика, информатика, биология, история, английски език, немски език.

В ПГ ”Н. Геров” са работили като преподаватели или директори значителен брой видни български общественици, учени, писатели – сред тях Михалаки Георгиев, акад. Иван Дуйчев, акад. Тодор Павлов, проф. Богдан Лазаров, проф. Симеон Дамянов, д-р Константин Свраков, д-р Симеон Табаков, д-р Петър Гудев, Петър Панайотов, Александър Моцев, и пр. Не по-малък брой са известните (в миналото и днес) българи, които са ученици на гимназията – достатъчно е да се споменат акад. Иван Дуриданов, проф. Доньо Донев, проф.Александър Чирков и известният в миналото актьор Иван Чипев.

Реализацията на завършващите гимназията ученици във ВУЗ е традиционно много висока - за времето, за което съществуват данни, тя надвишава 90%. От създаването му досега в училището са се обучавали над 42 000 ученици. Настоящо профилирано обучение: природоматематически профил (варианти “математика”, “информатика”); хуманитарен профил (вариант “история”); чуждоезиков профил (варианти “английски език”, “немски език”).

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Дунавска №67, тел.: (0971) 66 013 (и факс)
e-mail: find_gerov_school@yahoo.com, WEB: naidengerov.hit.bg


СОУ "Димитър Маринов"

ОбразованиеСредно общообразователно училище „Димитър Маринов” гр. Лом е открито през учебната 1970/71г. като единствено по рода си в Михайловградски окръг (област Монтана) като Политехническа гимназия с преподаване на руски език на името на Димитър Благоев.
В последвалите години Гимназията изминава труден път на развитие и изгражда авторитет, коeто води до трансформиране на гимназията през 1981 г. в Единно средно политехническо училище с преподаване на руски език (ЕСПУ-РЕ). През учебната 1987/88г. училището се попълва с всички паралелки от I-XI клас. Разкрит е учебно-производствен комплекс (УПК) със специалностите „Помощник-възпитател” и „Продавач-консултант”. Педагогическият колектив се попълва с нови хора.
През учебната 1989/90 г. са открити нови профилирани паралелки за изучаване на изобразително изкуство и музика. 10 ноември 1989 година бележи нов етап в развитието на страната по пътя на демократизиране на обществото. Новата учебна 1990/91г. започва с прием в паралелка с преподаване на английски език след положени конкурсни изпити. За пръв път в XI клас са въведени специалностите „Администратор-информатор в отдиха и туризма” и „Администратор-документалист”.
През учебната 1991/92г. училището е преименувано от ЕСПУ-РЕ „Димитър Благоев” в СОУ с изучаване на чужди езици и изкуства „Димитър Маринов”. Обучението в училище се осъществява в профилите „Чуждоезиково обучение”, „Изобразително изкуство” и „Музика”. От учебната 1993/94г. са осигурени и квалифицирани американски преподаватели по английски език от Корпуса на мира, което удовлетворява изцяло нуждите в паралелките с интензивно изучаване на английски език. Въвеждат се нови направления на предпрофесионална подготовка.
Паралелно с профилите в гимназиална степен се въвежда и единствено от училищата в Община Лом, ранното чуждоезиково обучение по английски и руски езици за ученици I-XI клас по утвърден от МОН „Учебен план” от 1993 г. СОУ-ЧЕИ „Д.Маринов” за сетен път доказва, че е образователна институция, която не се страхува от нови начинания.
Следващата учебна 1996/97 г. бележи нов етап в развитието на училището. То е включено в национален експеримент под ръководството на НИО към МОН – София за обучение в специалността „Мениджъри със средна европейска квалификация”. Училището е преобразувано и съществува в регистрите на МОН като СОУ за чужди езици, мениджмънт и изкуства „Д. Маринов” (СОУ ЧЕМИ „Д. Маринов”). Въвежда се и професията „Организатор на среден и дребен бизнес”.
Развиването на съвременния модел на обучение по актуални специалности предоставя възможност на учениците след завършен VIII-ми клас от учебната 2002/03 г. и 2004/05 г. да се обучават в технологичните профили „Информационни технологии” и „Стопански мениджмънт”, като паралелно с тях от 2005/06 учебна година е разкрит и технологичен профил „Предприемачество и бизнес”, ползващ Учебен план и Програми на „Джуниър Ачийвмънт България”.
Понастоящем училището носи достойно името на своя патрон и е предпочитано учебно заведение, съчетаващо трите фактора за успех – отлична профилираща подготовка, широка обща култура и висока култура на общуване по бизнес.
Четиридесетгодишният му път е основание за особена гордост и самочувствие. Като училище на здрави традиции и днес то осъществява обучение по чужди езици от най-ранна училищна възраст, интензивно обучение по английски език с прием след седми клас в профил „Чуждоезиков“, а след основно образование – по актуалните технологични профили „Информационни технологии“ и „Предприемачество и бизнес“.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Дунавска №67, тел.: (0971) 66 011 (и факс)
e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com, WEB: sou4emi.info


Първо основно училище “Никола Първанов”

ОбразованиеСъздадено през 1905 г., училището има вековни традиции и ритуали, които се поддържат и обогатяват в съвременни условия.Това дава възможност на учениците да развиват съзнание за принадлежност и уважение към училището, да се формират като граждански ангажирани личности.

Ритуализацията, утвърдена в училище, включва:
• училищен химн “Здравей, училище любимо” - създаден през 2000 г., музика: Люсиен Илиев - учител по музика, текст: Вилхем Гуновец- ломски поет
• училищно знаме, изработено по проект на дете и родител-2003 г.
• училищен вестник “Звънец”, който излиза два пъти в годината от 1998 г.
• емблема, по идея, предложена от учениците
• интернет сайт: www.school1-lom.hit.bg от 2001 г.
• патронен празник – 14 май
• постоянна музейна сбирка за историята на училището
• училищна униформа – от 2009 година

Проекти – те дават съвременния облик на училището и осъществяват европейската интеграция.
Проектите подпомагат духовното превъплъщение на училището от училище на 20 век в училище от 21 век и правят учениците ни разкрепостени и наистина свободни - граждани на света
• Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - “Заедно живеем и творим света”. Проектът представлява система от извънкласни дейности - школи по приложни изкуства, моделизми, мажоретки и художествени композиции и клуб ”История на религиите”, които предвиждат изяви за учениците на местно и национално ниво.
• “Униформата - лицето на елитното образование” по Национална програма “ Училището – територия на учениците”
• “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка” по Национална програма на МОН “С грижа към всяко дете”
• Национална програма “ Училището – територия на учениците” - Еко-клуб “Да съхраним живота на нашата планета”
• Програма “Коменски” – междуучилищни партньорства с училища от ЕС

Предимствата на І ОУ „Никола Първанов”
• Качествено хуманитарно, математическо и арт обучение от квалифицирани преподаватели
• Качествено езиково обучение от І клас - езиково протфолио, съвременни учебни системи, тестове, квалифицирани преподаватели по чужд език
• Компютърно обучение от I клас - специални обучителни занимателни компютърни игри, квалифицирани преподаватели
• Обучение по информационни и комуникативни технологии - два компютърни кабинета с по 10 станции и самостоятелен мултимедиен кабинет
• Електронна библиотека за всички ученици от І до VІІІ кл., електронни уроци и учебници
• Приятелска среда - между учители и ученици има отношения на взаимно уважение, интерактивни методи, които въвличат активно учениците в дейност
• Участие в олимпиади, състезания, конкурси на местно, областно и национално ниво - винаги в първите места
• Топли, светли и просторни класни стаи, с нови мебели, естетически поддържани и художествено оформени от ученици и учители, с любезната помощ на родители. Учениците от начален курс учат отделно в източното крило на училището, в близост до училищната лавка.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Филип Тотю №14, тел.: (0971) 66 545 (и факс)
e-mail: school1@abv.bg, WEB: school1-lom.hit.bg


Основно училище "Константин Фотинов"

ОбразованиеЗа своето 115-годишно развитие ОУ ”К. Фотинов” успява да се наложи като едно от най-добрите учебни заведения в региона. Безспорно за този авторитет допринася преподавателският състав, който със своя професионален опит не само образова учениците, но им вдъхва и любов към родното школо.

В ОУ ”К. Фотинов” обстановката е повече от уютна. Цялостен ремонт на покрива, подмяна на дограмата, което осигурява топлина през зимните дни. Коридорите – чисти и светли, са украсени с цветя и стенописи. Кабинетите и класните стаи са обзаведени с бели дъски, с нови масички и столове, често подредени нетрадиционно, а от големите прозорци струи обилна светлина. Кабинетите от химия, физика и биология са добре оборудвани. Двете компютърни зали с по 20 компютри дават възможност на учениците да се занимават по информатика, по чуждоезиково обучение и по всички останали предмети. Едната зала е снабдена с телевизор и DVD и там децата наблюдават научно-популярни филми или игрални филми по класически литературни творби. От изключително значение са и другите кабинети: два по музика – всеки с пиано и други музикални инструменти и обновен физкултурен салон; два ресурсни кабинета за работа с деца със СОП, кабинети по чуждоезиково обучение - по английски, френски и руски език, кабинет по безопасност на движението, кабинети по труд и техника и изобразително изкуство, голяма библиотека.

Най-голямото събитие не само за учениците, учителите, родителите, но и за всички ломчани е патронният празник, който се провежда всяка година в големия салон на читалище “Постоянство”. Децата показват своите умения да пеят, свирят, танцуват, декламират. Това е така, защото училище “К. Фотинов”повече от 30 години има фанфарна музика, мандолинен оркестър, вокални групи, а от 6 години – мажоретен състав, формация за народни танци, клуб по акробатика. И това не е всичко. За да развива творческите заложби на децата, за да задоволи желанието им за изява и творчество и да формира широка поведенческа култура, бяха създадени и други клубове по интереси: клуб “Млад приятел на полицая”, клуб “Млад пожарникар”, клубове по етнография, екология, информатика, по американска култура, по журналистика и вестник “Любословие”, отбори по футбол и тенис на маса. Към училището работи и Кабинет за интеграция на децата със специални образователни потребности.
От 2004 г. в училището работи учител по английски език от Корпуса на мира на САЩ. Детска полицейска академия е съвместен проект на ОУ ”К.Фотинов” и РПУ-Лом. Тя е първата, създадена Северозападна България. Началото бе положено през февруари 2006 г. Дейността на ДПА се отразява в ежемесечен бюлетин. Към училището работи и СК ”Олимп” по акробатика с ръководител Росен Войнов През 2008 г. децата донесоха 60 златни и сребърни медала от републикански състезания.

Успешната реализация на проекта “Изграждане на клубове по интереси” към Фондация “Партньори-България” създаде: клубовете по журналистика и етнография; училищен етнографски музей; локален радиовъзел, чрез който учениците водят радиопредавания, изнасят програми, организират лектории за деца и родители.

Училищният вестник “Любословие” вече пета година отразява на страниците си живота в училище. Той се изготвя от децата и е предназначен за децата. Отпечатването му става в училище. Малките журналисти сами го разпространяват сред съучениците си. Вестникът се издържа от продажбите си. В редакцията се изработват също: рекламни материали, покани,обяви, бюлетинът на ДПА, сборници с лично творчество на учениците други.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул."Хаджи Димитър" № 28, тел.: (0971) 66 546 (и факс)


Средно общообразователно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

ОбразованиеСредно общообразователно училище „Отец Паисий” отваря врати през 1935 г. По инициатива на Ломското училищно настоятелство през 1932 г. се създава строителен комитет за построяване на ново училище в гр. Лом. На 14.09.1935 г. е открито начално училище „Отец Паисий” с 4 класни стаи. Първите учители са Цветана Попова, Михаил Кандов, Методи Христов и М. Конярски. Общият брой на учениците е 152.

През 1972 г. училището се разширява и преминава в ІІІ основно училище – до V клас. Същата година е направена и първата копка за нова учебна сграда, която е с 24 класни стаи, 4 кабинета, 4 работилници, 2 физкултурни салона и административен блок. На 11.06.1977 г. 840 ученици прекрачват прага на новооткритата сграда. С настъпващите промени в образованието, през 1979 г. училището получава статут на ЕСПУ от І до VІІІ клас. От 01.09.1990 г. училище „Отец Паисий” преминава в СОУ от І – ХІ, ХІІ клас. По случай 50 години от основаването си, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен.

В дългогодишната си история СОУ „Отец Паисий” има повод за гордост с успешната реализация на своите възпитаници. В училището има формиран ученически съвет. Ежегодно се провеждат открити занимания по актуални въпроси. Младите хора в училището са ангажирани с глобалните проблеми на човечеството. Един от тях е екологията. Опознаването на родния край и историческото ни минало са неразделна част от гражданското възпитание в училище. Популяризиране богатството на българския фолклор и продължаване на народните традиции са целите на музикална група “Звънче”. Младите изпълнители многократно са доказвали своя талант пред публика. Признание за техния труд са наградите от Първия общински детски фолклорен фестивал, проведен в град Лом. Запазена територия на талантите е дейността на хип-хоп денс групата “Нова генерация”. Вече шеста година своята дейност развива извънкласната форма за ангажиране на свободното време на учениците “Рибарско училище”. Неговото мото е: “Риболовецът може без дрога”.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. „Даме Груев” №1, тел.: (0971) 66 547, e-mail: Lom3sou@mail.bg


Целодневните детски градини в община Лом


На територията на община Лом функционират 11 детски градини с 31 групи и 630 деца, обслужвани от 69 бр. педагогически персонал и 65.5 бр. непедагогически персонал. Всички педагогически специалисти са правоспособни и с учителска квалификация.

Детските заведения всяка учебна година започват в срок, след почистване и обновяване на базата. В подготвителните групи към ЦДГ са записани и подсигурени с учебни помагала закупени от Община Лом за 151 деца. Проблемите, които стоят за разрешаване в системата на детските градини, са свързани с рационалното хранене на децата и привеждането на сградите съгласно непрекъснато променящите се изисквания на Районна служба пожарна безопасност и спасяване и Инспекция по труда.

Проблемът с храненето се появи вследствие на драстичното повишение на цените на основните хранителни продукти през летните месеци и предварително разчетените стойности на бюджета на детските градини за разходване на средствата за храна. От друга страна различните инстанции почти непрекъснато актуализират изискванията си за оборудването на детските заведения, което на този етап като цялостно изпълнение е почти непосилно, като се има предвид, че само закупуване и монтаж на евакуационно осветление в едно детско заведение струва средно между 4-6 хиляди лева. За някои детски заведения има предписания на РПУ- Лом за включване на СОТ и поставяне на външни осветителни тела - (ЦДГ№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14), но в бюджета на детските градини няма такива средства за покриване на месечните разходи за поставяне, абонамент и поддръжка.

Като капацитет детските заведения имат следната използваемост:

• ЦДГ №1 „Снежанка” - 1 неизползвано помещение (спално)
• ЦДГ №2 „Червената шапчица” – всички помещения се използват
• ЦДГ №3 „Звездица” – всички помещения се използват
• ЦДГ №6 „Виктория Пишурка” - всички помещения се използват
• ЦДГ №7 „Калинка” - всички помещения се използват, с изключение на плувния басейн
• ЦДГ №9 „Светулка” – изполва се ½ от сградата
• ЦДГ №12 „Звънче”–не се използва по предназначение едно крило с две занимални и спални
• ЦДГ №13 „Детски свят” – всички помещения се използват
• ЦДГ №14 „Пчелица” – не се използва едно помещение по предназначение
• ЦДГ с. Ковачица – всички помещения се използват
• ЦДГ с. Замфир – всички помещения се използватСтраницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 25.06.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012