Търгове и конкурси: За продажба


26.03.2014 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.2257.6.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом одобрени със Заповед № РД-18-5/ 26.01.2009 г. на АГКК, представляващ магазин със застроена площ 96 кв.м., заедно със съответното право на строеж върху земята, разположен в партерния етаж на жилищен блок на ул."Славянска" № 52 в гр. Лом.


08.01.2014 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.2257.6.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом одобрени със Заповед № РД-18-5/ 26.01.2009 г. на АГКК, представляващ магазин със застроена площ 96 кв.м., заедно със съответното право на строеж върху земята, разположен в партерния етаж на жилищен блок на ул."Славянска" № 52 в гр. Лом.


03.12.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор 44238.500.25 по кадастралната карта на гр.Лом с площ 325 кв.м. (УПИ VІІІ в кв.275 по рег. план на гр.Лом, кв. "Боруна"), находящ се на ул."Ал.Стамболийски" № 266 в гр. Лом, кв."Боруна".


04.11.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
а) Поземлен имот с идентификатор 44238.506.1006 по кадастралната карта на гр. Лом с площ 5677 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна масивна сграда с идентификатор 44238.506.1006.6 (бивша детска ясла № 3) със застроена площ 1051 кв.м., находящ се на ул."Чеган" № 10 в гр. Лом (застроен УПИ І, в кв. 194 по регулационния план на гр. Лом);
б) Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9589 по кадастралната карта на гр. Лом – "За бензиностанция, газостанция и автосервиз" с площ 2600 кв.м., находящ се на ул."Пристанищна", северно от надлеза (УПИ І в кв. 241а по регулационния план на гр. Лом);
в) Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9590 по кадастралната карта на гр. Лом - "За обществено обслужващи дейности" с площ 2020 кв.м., находящ се на ул."Пристанищна", северно от надлеза ( УПИ ІІІ в кв. 241а по регулационния план на гр. Лом).


30.10.2010 - ЗАПОВЕД №649 от 30.10.2013 г. относно организиране и провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.846.30 по кадастралната карта на гр. Лом, с площ 1000 кв.м., находящ се в местността "Край Дунава" в землището на гр. Лом за изграждане на "Увеселителен комплекс за отдих и туризъм" при минимална конкурсна цена 5100.00 лв.


23.09.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.846.30 по кадастралната карта на гр. Лом, одобрена със Заповед № РД- 18- 5/ 26.01.2009 г., последно изменение със Заповед № КД-14-12-192/ 08.07.2013 г. на началник СГКК- Монтана ( стар идентификатор 000705 по плана за земеразделяне на гр. Лом ) с площ 1000 кв.м., находящ се в местността "Край Дунава" в землището на гр. Лом, начин на трайно ползване- изоставено трайно насаждение, категория на земята- пета, заедно с изпълнените подобрения в имота.


09.08.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Незастроен поземлен имот с идентификатор 44238.500.25 по кадастралната карта на гр. Лом с площ 325 кв.м. (УПИ VІІІ в кв.275 по рег. план на гр.Лом, кв. Боруна), находящ се на ул. "Ал.Стамболийски" № 266 в гр. Лом, кв. Боруна.


04.07.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
а) Незастроен урегулиран поземлен имот ( УПИ) ХVІІ с площ 730 кв.м. в кв. 4-5 по регулационния план на с. Долно Линево, община Лом;
б) Незастроен поземлен имот с площ 1100 кв.м., представляващ УПИ І-29 в кв. 5 и незастроен поземлен имот с площ 1050 кв.м., представляващ УПИ ХV-29 в кв. 5 по регулационния план на с.Сталийска махала, община Лом;
в) Поземлен имот № 000127 с площ 1 128 кв.м. и поземлен имот №000163 с площ 496 кв.м., находящи се в местността «Уперците», землището на с. Замфир, начин на трайно ползване - полски път по КВС (картата на възстановената собственост) на с.Замфир, община Лом.


09.05.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
а) Поземлен имот с идентификатор 44238.505.1981 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом с площ 418 кв.м. (УПИ ХІІІ, кв. 95 по регулационния план на гр. Лом), заедно с масивна сграда с идентификатор 44238.505.1981.1 със застроена площ 301 кв.м., находящ се на ул. "Пристанищна" № 50 (включваща цех за производство на хляб и закуски, магазин и гараж);
б) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.506.3183.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом със застроена площ 148 кв.м. (магазин), заедно с правото на строеж върху земята, находящ се в партерния етаж на жил. блок на ул."Славянска" № 126 в гр. Лом;
в) Масивна сграда с идентификатор 44238.505.6284.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом със застроена площ 84 кв.м., на три етажа, заедно с правото на строеж върху земята под сградата, находяща се на ул."Г.Манавски" № 7 в гр. Лом;
г) земеделски земи - поземлени имоти.


08.01.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9624 по кадастралната карта на гр.Лом (стар идентификатор УПИ І в кв. 133а по регулационния план на гр. Лом) с площ 273 кв.м., находящ се на ул."Стара планина" в гр. Лом.


14.12.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Масивна сграда на един етаж (магазин) със застроена площ 53 ( петдесет и три) кв.м., заедно с правото на строеж върху земята под сградата, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ (шестнадесет) - "За обществено обслужване", квартал 35 (тридесет и пет) по плана на с. Замфир, община Лом, на ул."Замфир Хаджийски".


14.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Незастроен УПИ І - "За обществено обслужващи дейности" с площ от 885 кв.м., находящ се в кв. 52 по плана на село Сталийска махала, община Лом, на ул."Първа".


14.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.500.3933 по кадастралната карта на гр.Лом с площ 850 кв.м., находящ се на ул."Александър Стамболийски" № 157а в гр.Лом, кв."Боруна", представляващ УПИ ХХІV в кв.206 по регулационния план на гр.Лом, кв. "Боруна".


14.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.506.9625 по кадастралната карта на гр.Лом, представляващ УПИ ХV по регулационния план на гр. Лом, с площ от 240 кв.м., находящ се на ул."Стара планина" в гр. Лом.


14.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 44238.506.2108 по кадастралната карта на гр.Лом, представляващ УПИ ІІ в кв. 235 по регулационния план на гр. Лом, с площ 577 кв.м., находящ се ул."Цар Симеон" и ул."Черковна" в гр. Лом.


14.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна сграда на два етажа с идентификатор 44238.505.764.2 по кадастралната карта на гр.Лом, със застроена площ 60 кв.м., заедно с правото на строеж върху земята под сградата, находяща се на ул."Дунавска" № 34А в гр. Лом.


04.04.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 26 и чл.27от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение №664, взето с Протокол №66/31.01.2011 г. на Общински съвет Лом, за продажба на добити павета при ремонта на улични платна в гр. Лом, с приблизително количество от около 1062 тона, от които сиви гранитни павета около 442 тона и бели каменни павета – около 620 тона.


10.02.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.1922.3.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, представляващ магазин със застроена площ 127 кв.м., заедно със съответното право на строеж върху земята, находящ се в І-я (партерен) етаж на жилищна сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.505.1922, с административен адрес гр. Лом, ул. ”Славянска” № 32


16.11.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 26 и чл.27от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 623/ 28.10.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на добити павета при ремонта на улични платна в гр. Лом, с приблизително количество от около 1062 тона, от които сиви гранитни павета около 442 тона и бели каменни павета – около 620 тона.


11.11.2010 - ЗАПОВЕД №545/09.11.2010 г.: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ едностайно общинско жилище- апартамент №30 със застроена площ 42.00 кв.м., състоящ се от кухня, дневна и сервизно помещение, мазе № 30 със застроена площ 3,03 кв.м. и 1,41% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.506.46.1.30 по кадастралната карта на гр. Лом, находяща се на ул.”Призрен” № 31, вх.Г”, ет. 8 в гр. Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №308/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.5089 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 1346 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ V-5087, кв. 123) находящ се на ул. „Хан Омуртаг” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №307/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.6000 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 1437 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ ІV-5087, кв. 123) находящ се на ъгъла на улици ”Пристанищна” и „Хан Омуртаг” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №306/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.5088 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 1402 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ ІІІ-5087, кв. 123) находящ се на ул.”Пристанищна” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №305/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.5087 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 1397 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ ІІ-5087, кв. 123) находящ се на ул.”Пристанищна” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №304/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.9591 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 1500 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ ІV, кв. 241А) находящ се на ул.”Пристанищна” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №315/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.9590 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 2020 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ ІІІ, кв. 241А) находящ се на ул.”Пристанищна” в гр.Лом.


08.07.2010 - ЗАПОВЕД №314/06.07.2010 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.506.9589 по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, община Монтана, представляващ незастроен урегулиран имот с площ 2600 кв.м., ( стар идентификатор- УПИ І, кв. 241А) находящ се на ул.”Пристанищна” в гр.Лом.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 533 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – „За павилион” с площ 500 кв.м., в кв. 17 по ЗРП на с. Ст. махала, Община Лом, находящ се на ул.”Втора”.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 527/ 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – „За обществено- обслужващи дейности” с площ 885 кв.м., в кв. 52 по ЗРП на с. Ст. махала, Община Лом, находящ се на ул.”Първа”.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 528 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.500.25 по кадастралната карта на гр. Лом, представляващ незастроено дворно място с площ 325 кв.м., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 266 в гр. Лом, кв. Боруна.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 529 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.500.91 по кадастралната карта на гр. Лом, представляващ незастроено дворно място с площ 346 кв.м., находящ се на ул.”Гургулят” № 5 в гр. Лом, кв. Боруна.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 531 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.503.325 по кадастралната карта на гр. Лом, представляващ незастроено дворно място с площ 721 кв.м., находящ се на ул.”Латинка” № 19 в гр.Лом, кв.Момин брод.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 530/ 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.505.2632 по кадастралната карта на гр. Лом, представляващ дворно място с площ 311 кв.м., находящ се на ул.”Пирот” № 83 в гр.Лом.


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 532 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 44238.505.1033 по кадастралната карта на гр. Лом, представляващ незастроено дворно място с площ 323 кв.м., находящ се на ул.”Любен Каравелов” № 3 в гр.Лом.


11.02.2010 - ЗАПОВЕД №41/08.02.2010 г. на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 26 и чл.27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 464/ 20.01.2010 г. на Общински съвет Лом, ОБЯВЯВАМ публичен търг с явно наддаване за продажба на добити павета при ремонта на улични платна в гр. Лом, с приблизително количество от около 940 тона.


11.11.2009 - ЗАПОВЕД №476/11.11.2009 г. на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 26 и чл.27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 428/ 23.10.2009 г. на Общински съвет Лом, ОБЯВЯВАМ публичен търг с явно наддаване за продажба на добити павета при ремонта на улични платна в гр. Лом, с приблизително количество от около 940 тона.Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 26.03.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014