Наредби и програми на Общински съвет


Наредба за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом през 2013 г.

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лом.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013-2014 НА ОБЩИНА ЛОМ.

НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на горски територии – общинска собственост.

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД "СПЕШНИ И ИНЦИДЕНТНИ СЛУЧАИ" за 2013 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 г. в Община Лом.

Годишен план за паша за 2013 г. и ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община лом за 2013 г.

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ЛОМ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом, 2012 - 2015 г.

Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Лом.

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лом, 2012 - 2015 г.

Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистота и опазването на общественото имущество на територията на община Лом.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община лом за 2011 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спорта в Община Лом

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лом за 2013 година.

Методика за разпределяне на средствата от фонд "Спешни и инцидентни случаи".

Годишен план за паша за 2012 година.

Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на община Лом за периода 2012 - 2020 г.

Програма за закрила на детето 2012 - 2013 на Община Лом

Стратегия за управлението и разпореждането с общинската собственост и стопанската дейност на Община Лом за периода 2012 – 2015 г.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Лом за периода 2012-2016 г.

Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Лом за периода 2012 - 2015 г.

Наредба за упражняване правата на собственост на Община Лом в общинските предприятия и в търговските дружества с Общинско участие в капитала

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Лом

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в Община Лом 2011-2014 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лом, 2008 - 2011 г.

Стратегия за закрила на детето в община Лом, 2009 - 2011 г.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община лом за 2009 г.

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали в тях на територията на община Лом

Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Лом

Наредба за управление на общинските пътища в община Лом

Наредба за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом

Наредба за рекламната и информационна дейност в община Лом

Наредба за символиката и отличията на община Лом

Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове в община Лом

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Лом

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Лом

НАРЕДБА за реда за учредяване и управление на еднолични търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на територията на Община Лом

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лом, 2008 - 2011 г.


Решение на Административен съд – Монтана за отменяне разпоредбата на чл.29 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане на територията на община Лом


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 27.03.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014