Неправителствени организации


СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА"

Сдружението е създадено на 26. 04. 2002 г. в град Лом. Негови основатели са Наталия Жориева Георгиева /педагог/ - Председател и членове Валентина Сашкова Асенова /педагог/, Елена Александрова Динчева /журналист/. Създателите са жени с висше образование от ромски произход. В работата на организацията са включени и доброволци - 5 жени от ромски произход, завършили средно образование. Екипът на сдружението е специализиран в работата с деца и е преминал обучение по програма за превенция на деца и младежи в риск. Има опит в работа с мултиетническа среда и работа с деца в неравностойно социално положение. Сдружението разполага с помещение - учебна зала, компютърен кабинет, санитарен възел и малка библиотека.

Мисията на организацията е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи, както и да стимулира инициативи за тяхната социална адаптация, да оказва помощ в борбата против расизма и дискриминацията.
Сдружението притежава лиценз от Агенцията за закрила на детето - “Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца в риск”-единствено в област Монтана, както и лицензи за Социална трапезария, информационно бюро за хора с увреждания.

Сдружението започна дейността си на 15. 08. 2002 г. със стартирането на първия проект "И аз мога "- за образователна и културна подкрепа на ромски деца от град Лом. Дейностите се осъществяват в центъра за работа с деца, находящ се в гр. Лом, ул. “Славянска” №126, както и по кварталите „Стадиона” , „Младеново” и „Хумата” по предварително определени графици през определен период от време.
В момента Центърът за работа с деца в риск се финансира от фондация “Надежда и помощ” - режийни и ремонтни разходи за подържане на дейността му. Той всекидневно се посещава от 15-20 ромски деца, които изпитват образователни затруднения или просто търсят приятели и топлина.

Сдружението е и координатор за община Лом по проект “Ромските жени активни и успешни“ на фондация “Джендър таск фордс”, финансиран по програма ФАР. Оснавната цел на този проект бе включването и участието на ромските жени в местни избори 2007 г.
Сдружението обучи и активно участва в изборите с 3 жени, които бяха включени в избирателната листа на “Гражданско обединение за европейско бъдеще на община Лом “на 6,11 и 20 място. Няма участничка в местния парламент, но бе придобит добър опит за следващите избори.

Особено важни за ромските деца два проекта, реализирани съвместно с Общинската организация на Съюза на инвалидите в България (ООО на СИБ) в Лом - “Стъпка , музика, дума – социална интеграция” и “Музикално взаимодействие”. Първият проект стимулира човешките способности и съзидателната индивидуална предприемчивост, изгражда уважение и верска търпимост между различните етнически общности и подпомага изработването на програма за социална защита на сираци и деца на многодетни семейства. Вторият проект подкрепя деца и възрастни, предоставя услуга, чрез музикално взаимодействие. Дейностите на проекта са наблюдавани от общински и държавни институции. Той е финасиран от Американската агенция за международно развитие и Фондация „Партньори - България”.

Реализирани проекти и участия на сдружението:
2003 г. – Партньор по Проект “Атернативна подкрепа за независим живот на деца и младежи от ДОВДЛРГ град Лом” по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на деца от институции.
2003 г. – Изпълнител на Проект “Клуб за хора с увреждания” по програма за решаване на етнически конфликти на Американската агенция за международно развитие.
2004 г. - Изпълнител на Проект ІІ част “ И аз мога “ по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на ромски деца.
2004 г. – Партньор по Проект ІІ част “Атернативна подкрепа за независим живот на деца и младежи от ДОВДЛРГ град Лом” по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на деца от институции.
2004 г. – Посредник при разпределяне и даване на хуманитарни помощи за деца от 1 до 12 години на Фондация “Дете” на ЕБЦ, САЩ.
2004 г. – Изпълнител на Проект “Дневен център за работа с деца” към НСЕДВ
2005 г. - Изпълнител по проект "От жени за жени "- финансиран от Български фонд на жените-главна цел на проекта е информиране на ромските жени от община Лом с техните права ,новите законови уредби и заложените в Пекинската платформа 12 области за подобряване живота на жените.
2005 г. – Изпълнител на проект “ Социална трапезария”- финансиран от фонд Социално подпомагане към МТСП.
2007 г. - Изпълнител на проект “От социални помощи към осигуряване на заетост” финансиран от МТСП. Основна цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на 6 дълготрайно безработни лица, чрез целево разкриване на 6 работни места към общополезни дейности за 72 ч/м.

За контакти:
3600 Лом, ул. Славянска №126
Тел.: (0971) 60 451, GSM: (0888) 822 553, Наталия Жориева Георгиева


Фондация “Партньори – Лом”

Сдружението е регистрирано през месец юли 2004 г., с протокол №1 от 25.06.2004 г. от Учредително събрание, на което са избрани трима членове на Управителния съвет. Фондация “Партньори – Лом” развива дейност в сферата на социални и консултантски услуги от 2001 г., като доброволно изградена Помирителна комисия, финансирана по проект на Фондация ”Партньори България” с финансовата подкрепа на ААМР. От месец декември 2004 г., сдружението реализира тригодишен проект “Център по медиация”, финансиран от Фондация ”Партньори България”. За периода 2004 – 2005 г., полученото финансиране е на стойност 12 000 лв.

Центърът успешно успя да развие услуги за решаване и превенция на конфликти, както и да популяризира алтернативните способи за решаване на конфликти и осигури широка подкрепа. ЦМ работи успешно с местни държавни и общински институции като: Дирекция “Социално подпомагане”, Бюро по труда, Районен съд–Лом, Община Лом и постигна с изброените институции писмени споразумения за препращане на случай. Центърът разполага с 4 лицензирани медиатори от Министерството на правосъдието за услугата медиация и от 2004 г. до днес има подписани 58 споразумения между спорещи страни.

Центърът по медиация успя да се наложи като организация, която има опит в провеждането и организирането на публични дебати и е търсена активно от Комисия за ред и сигурност и Община Лом. Центърът бе съорганизатор на дискусиите за обсъждане на „Общински план за развитие на община Лом за 2007-2013 г.” и „Бюджет на Община Лом за 2007”.

Приоритетните цели, за които работи фондацията са:
- Да популяризира идеята за толерантност в обществото, като си сътрудничи с държавните, общинските и нестопанските организации за подпомагане изграждането на демократично гражданско общество;
- Да подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; - Да работи за утвърждаване правата на човека и особено на граждани в неравностойно социално положение;
- Да участва в решаването на местни проблеми, чрез прилагане на модели за съвместна работа.

За контакти:
3600 Лом, ул. Георги Манафски №1, ет.3
Тел.: (0898) 464 510, Е-mail: katya_i@abv.bg, Катя ИвановаСтраницата е създадена на: 27.12.2008
Актуализирана на: 27.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009