Неправителствени организации


Фондация „Рома–Лом”

НПОФондация "Рома-Лом" е организация с идеална цел, регистрирана в България през ноември 1996 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност. Основен предмет на дейност на Фондацията е да стимулира процеса на овластяване и на социална еманципация на общностите в неравностойно положение. Акцентът пада върху развитието на ромската общност, защото тя е в най-тежко положение и същевременно е най-многобройна – само за град Лом ромите са около 9 000 души и представляват близо 30% от общото население на града. Фондация “Рома-Лом” работи в четири основни направления:
• Развитие на човешките ресурси на гражданските организации в региона
• Образование
• Създаване на доходи и достъп до заетост
• Социални дейности и политики

Фондация “Рома-Лом” е основана от група млади роми в гр.Лом, които две години са работили като неформална група на активисти от общността. През периода 1995 - 1996 групата е изпълнила 2 проекта. Единият е свързан с подобряването на инфраструктурата в един от ромските квартали в Лом, а другият представлява ремонт на покрива на начално училище в квартал “Младеново”.
Основателите на организацията създават първоначалния изпълнителен екип за реализиране на проекти. С разширяване на дейността биват привлечени още координатори и доброволци към ключовия екип - млади, мотивирани мъже и жени от общността. Около 120-150 доброволци от ромските квартали в града участват в кампанийни и специфични програмни дейности на Фондацията

Дългосрочната цел на организацията е осигуряване на достъп до развитие на изключените групи и общностите в неравностойно положение чрез:
- Стимулиране на развитието на гражданското общество чрез повишаване капацитета и експертизата на гражданските организации и инициативни групи, работещи за местно развитие и включването им в работата на третия сектор.
- Повишаване на нивото и качеството на образованието на децата и младите хора.
- Създаване на доходи и подобряване на икономическото състояние на групите в неравностойно положение.
- Подобряване на качеството и достъпа до социални услуги в гр.Лом, чрез предлагане на услуги от нов тип.

Реализирани проекти:
I. "Бюро за самопомощ - Лом" ( април 1997 - юни 1998 )
Проектът е финансиран от НОВИБ, Холандия през СЕГА , за да предизвика мобилизиране на вътрешния потенциал на ромската общност за самоорганизация и решаване на част от проблемите на ромското население.
II. Особености и програма за развитие: Първи етап (април - септември 1997) и Втори етап (март - август 1998).
Проектът е осъществен на два етапа в партньорство с Фондация С.Е.Г.А. и мрежата на ромските организации от София и Пловдив. Финансиран е от правителството на Кралство Холандия и Агенцията за международно развитие - НОВИБ, Холандия.
Основна цел: Спешно хуманитарно подпомагане на общности със структурна бедност за преодоляване на най-тежките последици от кризата в България.
III. Интегриран проект за местна промяна “Бюро за самопомощ – Лом” (юли 1998 - юни 2001).
Проектът е основан от програмата MATRA на Холандското правителство и НОВИБ – Холандия. Той бе разработен и реализиран съвместно със Фондация С.Е.Г.А. и мрежата от ромски организации в София, Лом, Пловдив и други градове Западна и Централна България. Всеки от партньорите осъществява своя дейност със собствена стратегия, действия, независим бюджет и оперативен план, съобразно нуждите на региона и различните групи в ромската общност с цел постигане основните цели на проекта и на очакваните резултати.
IV. Програма "Паспорт" (юни 1998 - юни 2000). – 24 000 GBP
Програма “Паспорт” е международна програма, която обхваща 4 страни – Словакия, Чехия, Румъния и България. Тя е финансирана и реализирана съвместно с от Minority Rights Group – International, Великобритания.
Основна цел: Подготовка ромската общност за работа в граждански организации, чрез прилагане на методологията на обучение Менторинг.
V. Програма „Мост» (юли – декември 2001), осъществена съвместно с Фондация С.Е.Г.А. и с подкрепата на НОВИБ – Холандия.
Програмата включва продължение на ключовите дейности Фондация “Рома-Лом” за периода, водещ до началото на тригодишния независим проект.

За контакти:
3600 Лом, ул. Неофит Бозвели №4
Тел./факс: (0971) 66 751, Е-mail: roma-lom@roma-lom.org, Николай Кирилов


ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ – ЛОМ

Центърът по медиация е проект на фондация „Партньори Лом”, който работи за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудово-правни, институционални спорове както и помага на страните за решаване на вече възникнали спорове. Към Центъра са създадени два екипа: за разрешаване на конфликти и дискусионен екип за създаване на местни инициативи и разрешаване на наболели проблеми в града.

Цeнтърът разполага със обучени в извънсъдебно решаване на конфликти, чрез медиация и посредничество специалисти с богат професионален и житейски опит: прависти, психолози, социални работници, икономист, представители на бизнеса, учители.
От създаването си през 2004 година до 2007 година центъра е разгледал 61 случаи, които са завършили с подписани споразумения между спорещите страни или инициирани форуми и кръгли маси по наболелите проблеми. Случаите, които са преминали през центъра са различни по характер – семейни и междусъседски спорове, спорове между граждани и институции, спорове по неизпълнение на договори и др.

Центърът по медиация доби популярност и с организирането на кръгли маси и дискусии по наболели за града проблеми. Тази популярност се дължи на усилията на екипите да организират широко обсъждане на общоградски проблеми в търсене на решението им.
Екипът на Центъра по медиация има амбицията ежегодно да организира връчването на почетната награда “Най-толерантна личност в град Лом” на публична личност от града, която е допринесла за повишаване на чувствителността към проблемите на местната общност, за подобряване на качеството на живота и безконфликтно уреждане на спорни въпроси с местно и регионално значение, проявила е отзивчивост към проблемите на града и коректност. За 2005 и 2006 година призът «Най-толерантна личност в град Лом» бе връчен на г-жа Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом.

Центърът по медиация работи успешно с местни държавни и общински институции. В началото на 2006 година центърът по медиация сключи писмени Споразумения за партньорство с Районен съд Лом, Община Лом и Дирекция “Социално подпомагане” за реализиране на обща информационна кампания, провеждане на съвместни инициативи с обществено значение, организиране и провеждане на обучения и създаване на постоянна практика за препращане на случаи за решаване чрез медиация.

От създаването си през 2004 година досега Сдружението е реализирало 5 проекта в сферата на извънсъдебно разрешаване на конфликти и предоставяне на услуги и консултации. Лицензирани медиатори са: Катя Цветанова Иванова, Теодора Йорданова Каменова, Надежда Тихомирова Петрова, Гинка Страхилова Иванова, Огняна Серьожева Найденова.

За контакти:
3600 Лом, ул. Георги Манафски №1, ет.3
Тел.: (0898) 464 510, Е-mail: katya_i@abv.bg, Катя ИвановаСтраницата е създадена на: 27.12.2008
Актуализирана на: 27.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009