Търгове и конкурси: Отдаване под наем


10.09.2014 - Заповед №422 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем общинска земя за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал.(1) и (2 ) от ЗУТ- павилион с площ 22,40 кв.м. в УПИ ХVІІ, кв. 52 по регулационния план на гр. Лом, на ул. "Ст. Хаджийски", за срок от 5 (пет) години.


17.07.2014 - Заповед №322 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване и отглеждане на трайни насаждения за стопанската 2014 – 2015 г.


10.07.2014 - Заповед №314 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем общинска земя за поставяне на преместваеми обекти за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал.(1) и (2) от ЗУТ - павилиони, до кв. 99 по регулационния план на гр.Лом, на ул. "Хан Аспарух" (западно от гл. улица), съгласно схема за разполагане.


02.06.2014 - Община Лом открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2014 – 2015 г.:
    - Заповед на Кмета на Община Лом за откриване на процедура за провеждане на търг
    - Обява за откриване на процедура за провеждане на търг
    - Указания за провеждане и участие в таен търг за наем/аренда на земи
    - Карти на землищата в Община Лом (RAR)
    - Списък на свободните земеделски земи от ОПФ на територията на Община Лом (RAR)
    - Образци на документи за участие (RAR)


08.05.2014 - Заповед №191 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 15 кв.м., находящо се на ІV-я етаж от административна сграда с идентификатор 44238.505.1601.3.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, находяща се на ул."Панайот Волов" № 1 в гр. Лом, за офис, за срок от 5 години.


21.12.2013 - Заповед №757 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем общинска земя за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал.(1) и (2 ) от ЗУТ- павилион на обща площ от 25 кв.м. в УПИ V- За ОЖС, кв. 212 по регулационния план на гр. Лом, на ул."Пристанищна", за срок от 5 години.


27.09.2013 - Заповед №568 на Кмета на Община Лом относно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем общинска земя за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, съгласно схема за разполагане на павилиони до кв. 99 по регулационния план на гр. Лом, на ул."Хан Аспарух" (западно от гл. улица), за срок от 5 (пет) години, представляваща: място за павилион № 11, с площ 17.50 кв.м.


08.07.2013 - Заповед №406 на Кмета на Община Лом относно откриване процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за стопанската 2013 – 2014 г.


28.06.2013 - Заповед №380 на Кмета на Община Лом относно откриване процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд.


28.06.2013 - Заповед №376 на Кмета на Община Лом относно провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи от ОПФ под наем/аренда за стопанската 2013 – 2014 г.


03.06.2013 - Община Лом открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2013 – 2014 г.:
    - Заповед на Кмета на Община Лом за откриване на процедура за провеждане на търг
    - Обява за откриване на процедура за провеждане на търг
    - Указания за провеждане и участие в таен търг за наем/аренда на земи
    - Карти на землищата в Община Лом (RAR)
    - Списък на свободните земеделски земи от ОПФ на територията на Община Лом (RAR)


05.03.2013 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за стопанската 2013 – 2014г.


27.02.2013 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за стопанската 2013 – 2014г.


21.02.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съгласно схема за разполагане на павилиони до кв. 99 по регулационния план на гр.Лом, на ул."Хан Аспарух" (западно от гл. улица), за срок от 5 години, представляваща: място за павилион № 10 , с площ 40 кв.м.


06.02.2013 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за имот с идентификатор 44238.187.1, с площ 5,462, м. "Домуз орман", НТП "нива", категория "четвърта".


23.01.2013 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за част от имот – 1,000 дка. с идентификатор 44238.604.309, с обща площ 8,300, м. "Бахчите", НТП "неизползвана нива, угар", категория "пета".


14.01.2013 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.712.9.12 по кадастралната карта на гр. Лом, разположен в целия партерен етаж на жилищен блок, находящ се на ул."Дунавска" № 55 в гр. Лом, обособен в два търговски обекта със статут на магазини.


29.11.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща: Помещение с площ 16 кв.м., намиращо се на четвъртия етаж в административна сграда с идентификатор 44238.505.1601.3.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом на ул."Панайот Волов" № 1 в гр. Лом, за офис, за срок от 5 години.


27.11.2012 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем /без търг или конкурс/ на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Лом, землище с. Сливата.


13.11.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ: Постройка на допълващо застрояване с идентификатор 44238.505.751.8 по кадастрална карта на гр. Лом- за продажба на закуски и топли напитки на учениците, с полезна площ 10 кв.м., находяща се в двора на ПГ "Найден Геров" гр. Лом, на ул."Дунавска" № 63, за срок от 5 години.


01.11.2012 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от три стопански години.


10.09.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.712.9.12 по кадастралната карта на гр. Лом, разположен в целия партерен етаж на жилищен блок, находящ се на ул."Дунавска" № 55 в гр. Лом, обособен в два търговски обекта със статут на магазини.


13.08.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лом за срок от 5 (пет) стопански години на имот №046001, с площ 63,275 дка., в землище с. Сливата, общ. Лом, местността "Тръстелника", начин на трайно ползване "пасище, мера".


28.06.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за поставяне на временен обект за търговска и обслужваща дейност, при условията на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ - автомивка, на площ 200 кв.м., в УПИ І, кв. 241А по регулационния план на гр.Лом, находящ се на ул."Пристанищна" съгласно схема за разполагане на гл. архитект на общината, за срок от 5 години.


27.06.2012 - ОБЯВА ЗА ТЪРГ: Община Лом Ви уведомява, че със Заповед 455 /27.06.2012 г. на Кмета на Община Лом е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за пет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване "ПАСИЩА, МЕРА" в землището на с. Ковачица, общ. Лом за стопанската 2012-2013 година.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу 10,00 лв. в сградата на Община Лом, етаж 4, стая 410.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за участие в търга е 17.07.2012 г до 17.00ч. в административен салон на Община Лом, гише № 3.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на общината на 18.07.2012г. от 13.00 часа, със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
Изтеглете тук заповедта, указанията и списъците със земите, отдаващи се под наем.


27.06.2012 - ОБЯВА ЗА ТЪРГ: Община Лом Ви уведомява, че със Заповед № 454/27.06.2012 г на кмета на община Лом е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за три стопански години на свободни земеделски земи "ЛИВАДИ"от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2012-2013 година.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу 10,00 лв. в сградата на Община Лом, етаж 4, стая 410.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за участие в търга е 11.07.2012 г до 17.00ч. в административен салон на Община Лом, гише № 3.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на общината на 12.07.2012 г. от 13.00 часа със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
Изтеглете тук заповедта, указанията и списъците със земите, отдаващи се под наем.


18.06.2012 - ОБЯВА ЗА ТЪРГ: Община Лом Ви уведомява, че със Заповед № 443/15.06.2012 г. на кмета на община Лом е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за три стопански години и аренда за десет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2012-2013 година.
Тръжната документация се закупува всеки работен ден срещу 20,00 лв. в сградата на Община Лом, етаж 4, стая 410.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за участие в търга е 02.07.2012 г до 17.00ч. в административен салон на Община Лом, гише №3.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на общината на 03.07.2012г. от 13.00 часа със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
Изтеглете тук заповедта, указанията и списъците със земите, отдаващи се под наем и аренда в община Лом.


11.05.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна сграда с идентификатор 44238.505.6105.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом със застроена площ 43 кв.м., на един етаж, попадаща в УПИ Х, кв. 33 по регулационния план на гр. Лом, находяща се на ул."Христо Ботев", за срок от 5 години.


08.02.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя за поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност при условията на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ- павилион с площ 15 кв.м., в УПИ І, кв. 125 по регулационния план на гр. Лом, съгласно схема за разполагане на гл. архитект на общината, за срок от 5 години.


16.01.2012 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните свои имоти - общинска собственост, в административната сграда на кметство с. Ковачица.


30.12.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляваща: две преходни помещения за лекарски кабинет с обща полезна площ от 20.95 кв.м., разположени на ІІ-я етаж от сграда "Поликлиника" (бивша стоматология- западно крило с идентификатор 44238.1283.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом), находяща се на ул."Тодор Каблешков" № 2 в гр. Лом, за срок от 5 години.


08.12.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния свой имот - частна общинска собственост: Помещение за офис с площ от 16 кв.м., ет.3, в административната сграда на кметство с. Ковачица, община Лом, находяща се в кв. 26 по плана на с. Ковачица, на ул."Осма" № 42 и част от покривното пространство на същата сграда за разполагане на антенно-фидерни съоръжения, за срок от 10 години.


08.12.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния свой имот - частна общинска собственост: Помещение за аптека с площ от 30 кв.м., находящо се на ет.1 от масивна битова сграда на кметство с. Сталийска махала, община Лом, на ул. "Първа" № 6, кв. 51 по плана на с. Ст. махала, за срок от 10 години.


25.11.2011 - ОБЩИНА ЛОМ открива процедура за едногодишно отдаване под наем (без търг или конкурс) на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Лом, представляващи маломерни имоти до 10.000 дка, за стопанската 2011/2012 г.

Регистри на маломерните имоти до 10 дка от ОПФ за Замфир, Добридол, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево и Трайково


13.09.2011 - "ПАЗАР" ЕООД-ЛОМ обявява откриване и отправя покана за участие в процедура по отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на следните обособени помещения, включени в капитала на "ПАЗАР" ЕООД гр. Лом, с начална тръжна цена за месечен наем, изготвена на база оценка на лицензиран оценител...


15.08.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот - частна общинска собственост: Магазин със застроена площ 53 кв.м.( полезна площ от 39 кв.м.), находящ се до кв. 35 по плана на с. Замфир, община Лом, на ул.”Замфир Хаджийски”, до автоспирката, за срок от 5 години.


29.06.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя в УПИ І, кв. 32 по регулационния план на гр. Лом, на ул.”Пристанищна”, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност при условията на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – павилион за търговска дейност на площ 6 кв.м., въз основа на схема за разполагане на гл. архитект на общината, за срок от 5 години.


14.06.2011 - „ПАЗАР” ЕООД-ЛОМ обявява откриване и отправя покана за участие в процедура по отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на следните обособени помещения, включени в капитала на „ПАЗАР” ЕООД гр. Лом, с начална тръжна цена за месечен наем, изготвена на база оценка на лицензиран оценител...


21.03.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот - частна общинска собственост: Магазин със застроена площ 96 кв.м., находящ се на ул.”Славянска”№ 52 в гр.Лом, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.2257.6.11 по кадастралната карта на гр. Лом, за срок от 5 години.


21.03.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот - частна общинска собственост: Магазин със застроена площ 189 кв.м., находящ се на ул.”Дунавска”№ 55 в гр.Лом, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44238.505.712.9.12 по кадастралната карта на гр. Лом, за срок от 5 години.


10.02.2011 - ОБЩИНА ЛОМ обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м общинска земя в УПИ І, кв.23А по плана на гр. Лом, кв. Младеново, до ул. ”Бачо Киро” и ул. "Софийска”, за автопаркинг, при условията на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, въз основа на схема за разполагане на гл. архитект на общината, за срок от 5 години.


10.01.2011 - Общинският съвет на Община Лом, със свое решение №646 от протокол №64/01.12.2010 год. ОБЯВЯВА процедура по отдаване под наем на обособено помещение „АПТЕКА” включено в капитала на „ДКЦ 1 Лом” ЕООД чрез конкурс.За отдаване под наем: АРХИВ '2010


Страницата е създадена на: 06.01.2009
Актуализирана на: 10.09.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014