Рентно плащане за т.н. "бели петна",
съгласно чл.З7 в, ал.7 от ЗСПЗЗ


Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвател на земеделски земи, за които няма сключени договори със собствениците и не са подадени декларации от тях по чл. 37 б от ЗСПЗЗ за формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите, внася по банкова сметка за чужди средства на Община Лом сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землището.
Сумите са депозитни и се изплащат от Община Лом на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие "Монтана, с която се определя разпределението на масивите. За целта собствениците попълват приложените по–долу заявление и декларация и прилагат копия на изискуемите документи.


Заповед – Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Лом

Заявление за рентно плащане по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ


Заповеди и окончателни регистри на разпределението на ползването по масиви:

    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А)- СЛУЖЕБНО, С. ТРАЙКОВО, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А)- ДОБРОВОЛНО, С. ТРАЙКОВО, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. СЛИВАТА, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. ОРСОЯ, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), КВ. МОМИН БРОД, ГРАД ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), КВ. МЛАДЕНОВО, ГРАД ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. КОВАЧИЦА, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. ДОЛНО ЛИНЕВО, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
    - ЗАПОВЕД И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР (75А), С. СТАНЕВО, ОБЩИНА ЛОМ (RAR АРХИВ)
Страницата е създадена на: 08.01.2014
Актуализирана на: 23.10.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014