Правилник за организацията и дейността
на Общинския съвет на община Лом


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник конкретизира функциите, правата, задълженията и отговорностите на Общинския съвет Лом и организацията на неговата работа в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Чл. 2. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.
(2) Общинският съвет се състои от избраните 29 (двадесет и девет) общински съветници.

Чл. 3. (1) Общинският съвет определя политиката на Общината за изграждането и развитието й:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
3. избира и освобождава председателя и заместник председателите на Общинския съвет - с повече от половината от общия брой общински съветници.
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете от кметствата и кмета на Община Лом в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината - с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
5. приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.
6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече от половина от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните органи с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Гласуването е поименно.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват европейските политики на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници ...

Пълен текст...


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 10.05.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013