Програма за управление на Кмета на Община Лом
за срока на мандата (2011-2015 г.)

Настоящата програма се разработва на основание чл.44,ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като неразделна част от основния стратегически документ на Община Лом – "Общински план за развитие за периода 2007 -2013 г.". Програмата за управление очертава конкретни цели и дейности за мандат 2011-2015 година, като следствие от подробен анализ на възможностите за осигуряване на финансов ресурс от фондове на ЕС и проектната готовност на общината за усвояване на този ресурс.

Програмата е съобразена със стратегическите цели за общинско развитие, като същевременно отразява крайният резултат, целите и сферите на въздействие за период на управление.

Програмата за управление на мандат (2011-2015) година е съчетание на Предизборната платформа и поетите ангажименти към гражданите на община Лом. Настоящата програма е отворен документ и ще получи допълнителна детайлизация след разработването и приемането на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом, чието разработване се финансира по Оперативна програма "Регионално Развитие" с Договор №BG161PO001/1.4-07/2010-016 от 23.06.2011 г.

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Община Лом да се превърне в транспортен и търговски център на река Дунав, като пресечна точка на паневропейските коридори №4 и №7, с развита техническа инфраструктура, с устойчиво и стабилно социално-икономическо развитие, основано на териториално сътрудничество, с балансирана преработвателна промишленост, конкурентоспособна икономика, ефективно селско стопанство и съхранено културно историческо наследство.

ІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1: Финансова прозрачност;
Приоритет 2: Ускорено икономическо развитие и привличане на инвестиции;
Приоритет 3: Подобряване качеството на жизнената среда в Община Лом;
Приоритет 4: Култура и образование – възстановяване и опазване на историческото и културно наследство на Община Лом, спорт и младежки дейности;
Приоритет 5: Предоставяне на качествени медицински и социални услуги на населението на Община Лом;
Приоритет 6: Гарантиране обществения ред и сигурност.

Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот, изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена екология, развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС...


                                                                                  Пълен текст на Програмата за управление


Страницата е създадена на: 22.12.2008
Актуализирана на: 02.05.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012