Търгове и конкурси: Други


07.07.2014 - Община Лом обявява КОНКУРСИ за длъжностите "Главен експерт", "Младши експерт" и "Специалист 'Обществени поръчки'" в отдел "Инвестиционна политика, управление проекти и обществени поръчки" на Общинска администрация Лом.


12.06.2014 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Главен вътрешен одитор" в Община Лом на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 720/10.06.2014 г. на Кмета на Община Лом.


26.05.2014 - Община Лом обявява КОНКУРС за свободно работно място в "Център за настаняване от семеен тип "Мечта"", град Лом


15.04.2014 - Община Лом обявява КОНКУРС за свободни работни места в "Център за настаняване от семеен тип "Мечта", гр.Лом.


01.04.2014 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на длъжността "Трудотерапевт" в "Защитено жилище за лица с психични разстройства Лом" /с. Замфир/.


21.03.2014 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността специалист "Програми за заетост" в Дирекция "Хуманитарни дейности и международно сътрудничество" в Община Лом, определена за заемане по трудово правоотношение.


10.12.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността Главен специалист "Организатор културни събития и прояви" в Община Лом, определена за заемане по трудово правоотношение.


29.11.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността Младши експерт "Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране" в отдел "Местни данъци и такси" на община Лом, определена за заемане по служебно правоотношение, длъжностно ниво по КДА – 11.


27.09.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Счетоводител и главна каса МДТ" в отдел "Местни данъци и такси", определена за заемане по трудово правоотношение.


26.09.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Директор на Дом за деца "Милосърдие" гр. Лом, определена за заемане по трудово правоотношение.


23.09.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за свободни работни места в "Защитено жилище за лица с психични разстройства - Лом" (с. Замфир).


17.07.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на Дом за деца "Милосърдие", гр. Лом.


21.06.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки" на Общинска администрация Лом.


27.05.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС по документи за заемане на длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ - 3 щатни бройки за кметствата на с. Трайково, с. Замфир и с. Сталийска махала, община Лом.


09.05.2013 - Община Лом обявява КОНКУРСИ за заемане на длъжностите "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЛОМ" и "ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ И ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА" в с. Добри дол, Община Лом, определени за заемане по трудово правоотношение.


11.02.2013 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на следните длъжности: "Личен асистент", "Домашен помощник" и "Сътрудник социални дейности в социална услуга" в Звено за услуги в домашна среда-Лом по Проект "Звено за услуги в домашна среда-Лом" със сключен Договор BG051PO001- 5.1.04-0048-C0001, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз .


17.12.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на длъжността гл. специалист "Обществени поръчки" в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки" на Община Лом.


22.10.2012 - Община Лом обявява ПРОЦЕДУРА по провеждане на конкурс за управител на МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД – гр. Лом за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.


31.08.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на длъжността Счетоводител "Оперативни програми" в Дирекция "Административно правно обслужване и финансово стопански дейности" в Община Лом.


14.08.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Главен вътрешен одитор" в Община Лом на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


20.04.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - Лом на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.5, т.2, б. "б" от Закона за културното наследство.


11.04.2012 - Във връзка с решение № 90 от Протокол № 7/15.02.2012 г. на Общински съвет -Лом и заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане № РД 01-324/13.03.2012 г., ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на персонал в ЦНСТ «За по-щастливо детство»-гр.Лом, съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на МТСП със Заповед № РД 01-475/23.06.2010 г.


10.02.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Началник на отдел "Инвестиционна политика и международно сътрудничество" в Община Лом" на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


08.02.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността "Директор на Дирекция "Нормативно-правно и информационно обслужване" в Община Лом" на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


26.01.2012 - Община Лом обявява КОНКУРС за заемане на длъжността старши експерт "Управление при кризи и охрана на труда" в Община Лом, на основание чл.91 от Кодекса на труда.


20.12.2011 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността: "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЛОМ", определена за заемане по служебно правоотношение, длъжностно ниво по ЕКДА – А6 за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление


20.08.2011 - Решение на комисия, назначена със Заповед № 396/17.08.2011 г. на Кмета на Община Лом със задача да извърши проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, посочени в Заповед № 385/09.08.2011 г. за Управител на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом


10.08.2011 - Община Лом обявява КОНКУРС за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД – гр. Лом за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление


10.08.2011 - Община Лом обявява КОНКУРС за избор на управител и възлагане на управлението на „ДКЦ 1 - Лом” ЕООД – гр. Лом за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление


02.08.2011 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността „Директор на ЦДГ №6 „Виктория Пишурка”, гр. Лом” на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37 от Закона за народната просвета и чл. 90 и 91 от Кодекса на труда и Заповед № 368/01.08.2011 г. на Кмета на Община Лом.


03.02.2011 - Община Лом обявява конкурси за заемане на длъжностите, както следва:
- Длъжност „Главен архитект” на пряко подчинение на Кмета на община Лом
- Длъжност „Главен инженер” в Община Лом, определена за заемане по служебно правоотношение и
- Длъжност „Мл.специалист ”Обществени поръчки” в Дирекция „Териториално селищно устройство и благоустройство” в Община Лом.


11.11.2010 - Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Лом на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


29.10.2010 - На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността „Главен инженер” в Община Лом


29.09.2010 - ЗАПОВЕД №680/21.09.2010 г.: На основание чл. 37 от Закона за народната просвета и чл. 90 и 91 от КТ се обявява конкурс за длъжността „Директор на Целодневна детска градина №7 „Калинка”, гр. Лом”.


06.08.2010 - ОБЯВА на конкурс за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Лом на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители


07.06.2010 - ОБЩИНА ЛОМ обявява публичен търг с явно наддаване на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 534 / 26.05.2010 г. на Общински съвет Лом, за учредяване на възмездно право на строеж върху имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44238.502.1721 ( четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем, точка, петстотин и две,точка, хиляда седемстотин двадесет и едно) по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Лом, представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв. 17 по плана на гр. Лом, кв. Младеново, находящ се на ул. „Софийска”, с площ от 2684 кв.м., при граници: имоти 44238.502.598, 44238.502.599, 44238.502.1722, 44238.502.1723, 44238.502.1725, за изграждане на сграда- „закусвалня- магазин” на площ 160 кв.м..


28.05.2010 - ЗАПОВЕД №299/26.05.2010 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се обявявя конкурс за длъжността „Главен инженер” в Община Лом, определена за заемане по служебно правоотношение.


19.03.2010 - На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, със Заповед № 139 от 18.03.2010 г. на Кмета на Община Лом се обявява КОНКУРС за длъжността "Директор на Дирекция “Териториално - селищно устройство и благоустройство” в Община Лом


16.03.2010 - На основание чл. 4 и чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на домовете за деца и чл. 90 от Кодекса на труда Община Лом обявява КОНКУРС за длъжността „Директор” на Дом за деца „Милосърдие” – гр. Лом


25.02.2010 - ЗАПОВЕД №101/23.02.2010 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се обявявя конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в Община Лом, определена за заемане по служебно правоотношение.


03.02.2010 - ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР На основание Решение № 448 от Протокол № 40/26.11.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом и във връзка с Протокол № 6 от 03.02.2010 г. на комисията за провеждане на публичния подбор, ОБЩИНА ЛОМ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА – ЛОМ”


08.12.2009 - ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР На основание Решение № 448 от Протокол № 40/26.11.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом и във връзка с Протокол № 1 от 07.12.2009 г. на комисията за провеждане на публичния подбор, ОБЩИНА ЛОМ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА – ЛОМ”


04.12.2009 - ПОКАНА за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници


22.10.2009 - ЗАПОВЕД №403/19.10.2009 г. на основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с Решение №345 от Протокол №32 от 30.07.2009 г. на Общинския съвет, Община Лом ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА–ЛОМ"


09.09.2009 - КОНКУРС за заемане на длъжността Мл.специалист ”Обществени поръчки” в Дирекция „Териториално селищно устройство и благоустройство ” в Община Лом


27.08.2009 - КОНКУРС за длъжността „Младши счетоводител – МДТ” в Община Лом
ЗАПОВЕД

№ 484/08.07.2009 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.1
от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и ЕКДА

І. Обявявам конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в Община Лом,
определена за заемане по служебно правоотношение

ІІ.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител
2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”
3. Област на висшето образование (специалност) - „Икономика”;
4. Минимален професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността  – V младши
5. Компютърна грамотност

ІІІ.  Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест
2. Интервю

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители
2. Декларация по чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител
5. Удостоверение /сертификат за компютърна грамотност
6. Свидетелство за съдимост
7. Медицинско свидетелство

V.  Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
Документите за участие се приемат в деловодството на Община Лом, ул.”Дунавска” №12 в 14-дневен срок от публикуване на обявата в един централен или местен ежедневник. Краен срок за подаване на документите:  23.07.2009 г.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се поставят на сайта на общината – adm.lom.bg и на информационното таблото в сградата  на Община Лом, ул.”Дунавска” № 12.

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община ЛомЗАПОВЕД

№ 472, 01.07.2009 г.

На основание чл.37 от Закона за народната просвета и чл. 90 и 91 от КТ

ОБЯВЯВАМ

        Конкурс за длъжността  „Директор” на ЦДГ „Малечко-Палечко” с. Замфир

І.  Изисквания към кандидатите:
Образователно-квалификационна степен  – „бакалавър” или „магистър”;
Област на висше образование/специалност/ - „Предучилищна педагогика”, „Педагогика”
Минимален професионален опит – 3/три/ години по специалността;
Да притежава компютърна грамотност;

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез защита на „Проектопрограма за развитие на детското заведение” и събеседване по казуси, свързани с процеса на работа.

ІІІ.  Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Лом за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;           
3. Диплома за завършено образование /копие/;
4. Проектопрограма за развитие на детското заведение за срок от три години;
5. Удостоверение за компютърна грамотност;
6. Копие от трудова книжка.;
7. Мотивационно писмо;
8. Свидетелство за съдимост;
9. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в деловодството на Община Лом в запечатан, непрозрачен плик от кандидата или упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка. Върху плика се посочва: наименование на конкурса, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция  и телефон.
Срок за приемане на необходимите документи: Един месец от публикуване на настоящата обява.  Краен срок: 01.08.2009 г.
Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на таблото в сградата на Община Лом.

 

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община ЛомОБЩИНА ЛОМ

На основание чл.6 от Наредбата за управление на едноличните търговски дружества с общинско имущество и във връзка с  Решение № 320  от Протокол №30 от 22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом  

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността „Управител” на „Пазар” ЕООД  гр. Лом


 І. Минимални  изисквания към кандидатите:

1. Да имат завършено висше образование - образователна степен Бакалавър
2. Да притежават минимум една година трудов стаж

II. Бонус – условия :

1. Висше образование – образователна степен Магистър;
2. Компютърна грамотност – Офис –пакет;
3. Минимум три години управленски опит;
4. Референции от предишни работодатели

ІІІ.  Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Лом за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;           
3. Диплома за завършено образование /копие/;
4. Удостоверение за компютърна грамотност;
5. Копие от трудова книжка; 6. Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за период от 3 години (2009-2012 г.)

Документите се подават в деловодството на Община Лом в запечатан, непрозрачен плик от кандидата или упълномощен от него представител. Върху плика се посочва: наименование на конкурса, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция  и телефон.

За допълнителна информация тел. 69 106

ІV.  Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по:
„Концепция за управление и перспектива за развитие на „Пазар” ЕООД  Лом за период от три години” (2009 – 2012 г.)

Срок за приемане на необходимите документи до 14.06.2009 г. включително.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения се обявяват на таблото в сградата на Община Лом.


ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом

ОБЩИНА ЛОМ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 91 от КТ

ОБЯВЯВАМ


Конкурс за заемане на длъжността Ст. специалист "Осигуряване на Общински съвет Лом"
към Дирекция „Обща администрация и финанси " в Община Лом.

1.Изисквания към кандидатите:

- Да имат завършено висше икономическо образование;
- Да притежават отлична компютърна грамотност;
- Комуникативни и организационни умения

2. Описание на длъжността:

- Организационно осигуряване и техническо обезпечаване на Общински съвет Лом;
- Организиране заседанията на постоянните комисии в Общинския съвет, участие в тях и водене на протоколите;
- Изготвяне и съхраняване на протоколи и решения от заседанията на Общинския съвет

3. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до Кмета на Община Лом за участие в конкурса;
- Професионална автобиография;
- Диплома за завършено образование /копие/;
- Удостоверение за компютърна грамотност;
- Копие от трудова книжка;
- Мотивационно писмо

4. Начин на провеждане на конкурса: По документи и събеседване.

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване.

Документите се приемат в Деловодството на Община Лом, ул. „Дунавска" № 12 в срок до 12.00 часа на 25 май 2009 г.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения се обявяват на таблото за обяви и съобщения в сградата на Община Лом и на сайта на Общинска администрация – adm.lom.bg


ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община ЛомОБЩИНА ЛОМ
обявява
КОНКУРС
на основание Заповед №1/05.01.2009 г. на Кмета на Община Лом
за доставчици на социална услуга в общността „Домашен помощник”

1.Условия за участие:

Доставчиците на социални услуги да са физически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица, вписани в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане и желаещи да предоставят социалните услуги на възрастни хора и на хора с увреждания, живеещи на територията на Община Лом.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1 Опит в сферата на предоставяне на социални услуги;
2.2 Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване и персонал -брой, квалификация), необходим за предоставяне на услугата;
2.3  Наличие на собствена база за изпълнение на проекта;
2.4  Наличие на определен финансов ресурс;
2.5  Наличие на организационен капацитет;
2.6  Опит по изпълнение на програми и проекти;
2.7  Осъществяващи дейността си на територията на Община Лом.

3. Характеристики и специфика на предоставянето на социални услуги:

3.1 Предоставяне на качествени грижи на възрастни и самотни хора, хора с увреждания и деца с риск за постигане на социална адаптация без откъсване от семейната среда;
3.2. Всеки работен ден (без събота и неделя и официалните празници) да предоставят социалната услуга ”Домашен помощник”, съобразно потребностите им;
3.3 Предоставените социални услуги следва да отговарят на регламентираните в ППЗСП стандарти и критерии;
3.4 Услугите ще се предоставят в домовете на потребителите;

4. Финансиране и срок на предоставяне на средствата:

4.1  На работодател, наел безработни лица по програмата, насочени от дирекция ”БТ”, се предоставят средства от Републиканския бюджет;
4.2  Програмата е със срок  на действие до 31.12.2010 г.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1 Документи за регистрация на кандидата;
5.2 Копие от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно българското законодателство;
5.3  Копие от удостоверение за актуално състояние, но не повече от шест месеца;
5.4  Копие от картата за идентификация  по БУЛСТАТ;
5.5  Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
5.6 Копие от удостоверение за вписване в регистъра към АСП;
5.7 Копие от годишния счетоводен баланс от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година;
5.8 Удостоверение от съответния съд, че не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
5.9 Удостоверения (оригинал) от съответните компетентни органи за:
а/ наличие/липса на данъчни задължения;
б/ наличие/липса на изпълнителни дела;
5.10 Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице;
5.11 Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите;
5.12 Информация за досегашната работа на доставчика в сферата на социалните услуги;

6. Краен срок и място за подаване на документите:

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик до 17,00 ч. на  20.02.2009 г. в Община Лом - „Център за информация и услуги на гражданите”- гише „Деловодство”, за Дирекция „Социална политика и интеграция”.
Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон за контакти. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя на предложението се издава документ.
Предложения изпратени по пощата, не се приемат. Предложения, подадени след крайния срок, също не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

7. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

7.1 Провеждането на конкурса ще се реализира в два етапа: по документи и събеседване;
- разглеждане на представените документи от кандидатите  ще се проведе на 23.02.2009 г. от 14.00 ч. в сградата на Община Лом, ет.3 (Заседателната зала) от комисия, назначена от възложителя, с включен представител на АСП;
- одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено на събеседване, което ще се проведе в Заседателната зала на Община Лом на 26.02.2009 г. от 14.00 ч.;
7.2 До събеседване се допускат само кандидати, които отговарят на всички изисквания по т.2 и са представили всички необходими документи, посочени в т.5;
7.3 Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

8. Критерии за оценяване:

Комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии за оценка с относително тегло (максимален сбор – 100 точки):

- съответствие на кандидата по предварително обявените условия – 30 т.
- опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 30 т.
- работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 10 т.
- финансова стабилност на кандидата – 10 т.
- предоставена от кандидата програма за развитие на социалните услуги – 20 т.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

9.1  На 27.02.2009 г. комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.
9.2 Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината, в 3-дневен срок след получаването му, издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
9.3 Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
9.4 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
9.5 Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Община Лом – ет. 2, стая 203

Адрес и телефон за контакти: 3600 Лом, ул.”Дунавска” №12, тел. 0971/69-139Страницата е създадена на: 06.01.2009
Актуализирана на: 07.07.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014