Проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом"


Вие имате възможност да се запознаете с публикуваните проекти на документи и да дадете своите мнения и препоръки чрез формата за обратна връзка, електронната поща или чрез пощенската кутия на Община Лом (гр. Лом, ул. "Дунавска" 12).Дейност 1 - Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом


Дейност 2 - Общински план за развитие на община Лом за периода 2014-2020 г.

    - ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
    - МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
    - ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ЛОМ 2014-2020


ДЕЙНОСТ 3 - ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.


ДЕЙНОСТ 3 - ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г.


Дейност 4 - Разработване на три броя анализи "разходи-ползи" за ключови проекти на ОПР Лом 2014-2020 г.

    - ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПОДМЯНА С ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЛОМ
    - ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ И РИБНА БОРСА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛОМ
    - ПУБЛИЧНО-ЧАСТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЧЕЛАРСКА ЛАБОРАТОРИЯ И ПЧЕЛАРСКА БОРСА


Дейност 5 - Стратегия за развитие на туризма 2014-2020 г.: Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом.


Дейност 6 - Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2020

    - СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ПРОЕКТИ КЪМ ПРОГРАМАТА


ПОКАНА за Обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014-2020 г., което ще се състои на 06.08.2014 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация Лом, ул. "Дунавска" 12, етаж III.


ПОКАНА за Обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014-2020 г., което ще се състои на 23.07.2014 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация Лом, ул. "Дунавска" 12, етаж III.Страницата е създадена на: 16.04.2014
Актуализирана на: 11.08.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014