Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

МКБППМН е изградена на основание чл.2 от Закона за борба срещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), в чийто състав влизат представители на общинската администрация, на Дирекция “Социално подпомагане”, на РПУ – Лом, педагози, психолози, юристи, лекари, обществени възпитатели. Тя осъществява следните основни функции:

• организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая и дирекция “Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие
• налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления
• следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателни училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие
• подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си
• налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лв.
• изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи
• упражнява контрол върху дейността на Детска педагогическа стая.

МКБППМН работи с 8 обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.


Център за социална превенция за деца

На основание чл.10, ал.2 от ЗБППМН с решение № 80/03.11.2006г. на МКБППМН, бе изграден Център за социална превенция за деца като помощен орган на МКБППМН, който има следната структура:

• Информационно-образователен кабинет. Основната му функция е информационно-образователна и издателска. Дейностите са насочени към деца, родители, УКПППМН, ломската общественост и основната им цел е да се повиши нравствената, правната и здравна култура на децата и педагогическата култура на родителите; чувствителността на обществото към проблемите на детската престъпност и неговото педагогизиране.
• Консултативен кабинет по проблемите на детската личност – основната му функция е да консултира родители и деца, имащи проблеми с възпитанието и общуването. В Кабинета работят: доктор по педагогика, двама психолози, един лекар и обществени възпитатели. Консултации се извършват всеки понеделник от 16.00 часа до 19.30 часа и вторник от 15.00 часа до 17.00 часа.
• Кабинет на обществения възпитател – основната му функция е вторична превенция на детското асоциално поведение. В Кабинетът работят 8 обществени възпитатели всеки ден от 9.00 часа до 12.30 часа.

Основната цел на дейностите, които се осъществяват в Центъра, е ограничаване на детските правонарушения и отстраняване на причините, водещи до тях.
За контакти - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Центърът за социална превенция на деца се намират на ул. “Любен Каравелов” № 31, тел. 0971 60 321.


Общински съвет по наркотични вещества

Общинският съвет по наркотични вещества е изграден с решение № 234/23.11.2004 г. на Общинския съвет на Община Лом на основание чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества, в съответствие с Конвенцията на ООН. В състава му влизат представители на всички ведомства, институции и организации, които се занимават с проблемите на наркотиците в ломската община: общинска администрация, МКБППМН, Детска педагогическа стая, Полиция, Съд, Прокуратура, Следствие, РИОКОЗ, РИО на МОН, психиатрично отделение на “МБАЛ “Св. Н. Чудотворец” ЕООД, отдел “Закрила на детето”, ТД “Бюро по труда, представители на медиите.

Необходимостта от създаването на ОбСНВ възникна от появилите се в макросоциален план през последните години негативни тенденции, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества в цялата страна: налице е тенденция на непрекъснато повишаване броят на децата и учениците, които употребяват наркотични вещества и спадането на възрастовата им граница.

Основните функции, които реализира ОбСНВ вещества са:
• осъществява мониторинг и изследвания относно тенденциите по злоупотреба с наркотични вещества;
• координира различните дейности по превенция на злоупотребата с наркотици;
• събира и разпространява информация относно: употребата на наркотици и произтичащите от това проблеми;
• координира различните дейности, насочени към предотвратяване разпространението на предаваните по кръвен и полов път инфекциозни заболявания като СПИН и хепатит;
• провежда активна политика по отношение промяна на негативното отношение на обществото към злоупотребяващите с наркотични вещества.

За реализиране на своите дейности ОбСНВ е приел Общинска стратегия за борба с наркотичните вещества за периода 2008-2011г. Целевите групи, към които е ориентирана стратегията са: деца от 14 до 18 години; младежи над 18 годишна възраст; родители; учители и училищни психолози; ломската общественост. Стратегическите направления за намаляване злоупотребата с наркотици и тяхното търсене са: информационно обезпечаване; превантивна работа; намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици; лечение, рехабилитация и ресоциализация.

Очакваните резултати при реализирането на заложените в стратегията дейности са: - при първа целева група – децата от 14 до 18 годишна възраст ще бъдат стимулирани да осмислят и разберат вредата от употребата на наркотици;
- при втора целева група – на младежите над 18 годишна възраст ще бъде оказана помощ и предоставена информация за решаване на проблема “зависимост”;
- при трета целева група – родителите ще бъдат запознати със симптомите на наркоманско поведение и начините за реагиране, когато разберат, че децата вземат наркотици;
- четвърта целева група – учители и психолози ще бъдат запознати с новите методи и техники в работата с подрастващите по посока превенцията и борбата с наркотичните вещества и други субстанции, водещи до зависимост;
- пета целева група – ломската общественост ще бъде информирана по проблема с цел повишаване на обществената чувствителност и промяна на негативното отношение към зависимите от дрога хора.

Общинският съвет по наркотични вещества работи ежедневно на адрес: гр. Лом, ул. “Л. Каравелов” № 31, тел. 0971/60 321.Страницата е създадена на: 30.12.2008
Актуализирана на: 04.01.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009