Жилищно настаняване

Таксите са регламентирани в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом и на основание чл. 66 във връзка с чл.111 от Закона за местните данъци и такси

Картотекиране на лица и семействата им като нуждаещи се от общинско жилище
Необходими документи:
1. Искане за картотекиране на граждани като нуждаещи се от настаняване в общинско жилище
2. Декларация
3. Удостоверение за декларирани имоти и МПС от Дирекция «Местни данъци и такси»
4. Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- Пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом;
- Безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за  обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за регистрация;
5. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова).
Срок на изпълнение:  60 дни
Такса:
Бланка–искане: 1,00 лв.
Бланка–декларация: 2.00 лв.


Покупка на общинско жилище
Необходими документи:
1. Искане за покупка на общинско жилище;
2. Декларация - нотариално заверена;
3. Удостоверение за дължими местни данъци и такси;
4. Удостоверение за декларирани имоти и МПС от Дирекция «Местни данъци и такси»
5.  Копие от първата настанителна заповед;
6. Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- Пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом
- Безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за регистрация;
7. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова).
Срок на изпълнение: 60 дни
Такса:
Бланка–искане: 1,00 лв.
Бланка-декларация: 2.00 лв.


Подаване на декларация по чл.2, ал.1 на основание  чл.13, ал.1 от Наредбата  за условията и реда за   установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища /подава се от наематели на общински жилища, ежегодно до 31 декември/
Необходими документи:
1. Декларация по чл.2, ал.1 от Наредбата – бланка
2. Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- Пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом;
- Безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за  обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за  регистрация;
3. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова).
Срок за извършване: веднага
Такса:
Декларация – 2.00 лв.


Подаване на декларация по чл.2, ал.1 на основание чл.8, ал.1 от Наредбата  за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища /подава се от картотекирани граждани в едномесечен срок при настъпване промяна на семейното и   имотно състояние/
Необходими документи:
1. Декларация
2.  Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом;
- безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за регистрация;
3. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова).
Срок за извършване: веднага
Такса:
Декларация – 2.00 лв.


Продължаване на наемните правоотношения
Необходими документи:
1. Искане за продължаване на наемните правоотношения;
2. Декларация;
3. Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом;
- безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за регистрация
4. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова)
5. Копие от последната настанителна заповед
6. Фактура за платен наем
Срок за извършване: 30 дни
Такса:
Искане: 1,00 лв.
Декларация: 2,00 лв.


Искане за ремонт на жилище
Необходими документи:
1. Искане за ремонт на жилище
Срок за извършване: 30 дни
Такса: 1,00 лв. бланка


Картотекиране на граждани притежатели на дългогодишен жилищно спестовен влог и включени в списъка на ДСК  за покупка на жилище  по отменената НРПЖ/Наредба за разпределение и продажба на жилища/
Необходими документи:
1. Искане за картотекиране на граждани  като нуждаещи се  за покупка на жилище;
2. Декларация;
3. Удостоверение за декларирани имоти и МПС от Дирекция «Местни данъци и такси»
4. Удостоверение за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на молбата:
- пенсионерите представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване”, гр. Лом;
- безработните представят удостоверение от РУ „Социално осигуряване” за обезщетение или служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Лом за регистрация;
5. Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова).
Срок на изпълнение: 60 дни
Такса:
Бланка–искане: 1,00 лв.
Бланка декларация: 2,00 лв.


Издаване на удостоверение за картотекиране за покупка на жилище на дългогодишни жилищно спестовни вложители
Необходими документи:
1. Искане по образец
Срок за изпълнение: 60 дни
Такса:
Бланка–искане: 1,00 лв.


Искане за включване в списъка по чл.7 от Правилника за прилагане на закона за уреждане жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове  /ЗУЖВГМЖСВ/
Необходими документи:
1. Искане - по образец
2. Декларация по чл.2, ал.1 от Закона - по образец
3. Заявление – по образец
Срок за извършване: 60 дни
Такса: 4 лв.


Искане за изплащане на левова компенсация при извършване на сделка по Закона за уреждане жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове  /ЗУЖВГМЖСВ/
Необходими документи:
1. Искане – по образец
2. Декларация – по образец
3. Нотариално заверено копие от нотариален акт
Срок за извършване: 60 дни
Такса:3 лв.Страницата е създадена на: 23.12.2008
Актуализирана на: 22.02.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009