Местни данъци

С Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом, приета с Решение № 272 от Протокол №24/27.01.2009 г., в общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. Данък върху недвижимите имоти
2. Данък върху наследствата
3. Данък върху даренията
4. Данък при възмездно придобиване на имущества
5. Данък върху превозните средства
6. Патентен данък


Размерите на местните данъци се определят с тази Наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

Размерът на данъците за 2009 г. може да видите в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом, която е публикувана в секция ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/НАРЕДБИ.

Кога се заплащат дължимите данъци?

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове:
• до 31 март
• до 30 юни
• до 30 септември
• до 30 ноември
На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски, както следва:
• до 31 март
• до 30 септември 
На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
• до 31 януари – за първото тримесечие
• до 30 април -  за второто тримесечие
• до 31 юли - за третото тримесечие
• до 31 октомври - за четвъртото тримесечие
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Приемане на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за жилищен недвижим имот:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Копие на документа за собственост
3. Копие на документ за инвалидност за намаляване на  данъка
4. Удостоверение за наследници при придобиване на имот по наследство
Срок за подаване:
- при покупка и промяна на обстоятелствата: 2 месеца
- по наследство: 6 месеца

Приемане на декларация по чл. 17 от ЗМДТ за нежилищен недвижим имот:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Копие на документа за собственост
Срок за подаване: 2 месеца

Приемане на декларация по чл. 54 от ЗМДТ за леки автомобили превозни средства без леки автомобили и плавателни средства:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Копие на документа за собственост
3. Копие на регистрационния талон от КАТ
4. Копие на квитанция за платен данък
5. Копие на документ за инвалидност при освобождаване от данък
6. Удостоверение за наследници при придобиване на МПС по наследство
Срок за подаване:
- при покупка и промяна на обстоятелствата - 2 месеца
- по наследство - 6 месеца

Приемане на декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за закриване на партида на МПС:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Копие на документа за продажба на МПС или бракуване от КАТ

Приемане на декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за патентен данък:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Копие на документ за инвалидност при намаляване на данъка
Срок за подаване: 02.02.2009 г.

Издаване на удостоверения за данъчна оценка:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Молба по образец
3. Удостоверение за техническа характеристика на земеделската земя от Общинска служба по земеделие и гори
4. Удостоверение за наследници при издаване на данъчна оценка по наследство

Издаване на други удостоверения:
Необходими документи:
1. Лична карта (за справка)
2. Искане по образец

Таксата за издаване на данъчна оценка е:
- в 2-седмичен срок от постъпване на молбата за издаване на данъчна оценка - 4 лв.
- за издаване на бърза данъчна оценка -  за  7 дни – 10 лв.
- за издаване на експресна данъчна оценка - за 1 час за 1 бр. данъчна оценка – 12 лв.

Таксата за издаване на удостоверения за декларирани данни, дубликат на квитанция за платен данък, служебна бележка на МПС, удостоверение за платен данък върху наследствата, e:
- обикновена услуга – за 7 дни – 2 лв.
- бърза услуга – за  3 дни – 4 лв. 
- експресна услуга – за  24 часа – 6 лв.

Такса за издаване на удостоверение  за наличие или липса на задължения към общината:
- обикновена услуга – за 7 дни – 2 лв.
- бърза услуга – за  3 дни – 4 лв.
- експресна услуга – за  24 часа – 6 лв.


Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

(Съгласно Приложение № 1 към чл. 54 от Наредбатаза определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом, приета с Решение № 272 от Протокол №24/27.01. 2009 г.)

ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ ЛОМ КМЕТСТВА
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди 100 лв. 30 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения — данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1—2 звезди 6  лв. 3 лв.
3 звезди 20 лв. 6 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди 3 лв. 2 лв.
3 звезди 6 лв. 4 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди 5 лв. 2 лв.
3 звезди 10 лв. 4 лв.
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди 5 лв. 2 лв.
3 звезди 10 лв. 4 лв.
д) барове:
                     - дневни:
2 звезди 10 лв. 5 лв.
3 звезди 24 лв. 12 лв.
                     - нощни:
2 звезди 14 лв. 7 лв.
3 звезди 36 лв. 18 лв.
е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 160 лв. 80 лв.
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта: 8 лв. / 3 лв. съответно
4. Платени паркинги — данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта: 30 лв. / 10 лв. съответно
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта: 200 лв. / 80 лв. съответно
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 160 лв. / 80 лв. съответно
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта: 1000 лв. / 800 лв. съответно
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта: 50 лв. / 50 лв. съответно
9. Металообработващи услуги — данъкът се определя  според местонахождението на обекта: 300 лв. / 150 лв. съответно
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта: 250 лв. / 150 лв. съответно
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на брой устройство според местонахождението на обекта: 300 лв. / 180 лв. съответно
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 300 лв. / 150 лв. съответно
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 100 лв. / 60 лв. съответно
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 100 лв. / 60 лв. съответно
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 200 лв. / 180 лв. съответно
16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 400 лв. / 200 лв. съответно
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 900 лв. / 300 лв. съответно
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 160 лв. / 100 лв. съответно
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта: 200 лв. / 100 лв. съответно
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 300 лв. / 150 лв. съответно
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 600 лв. / 300 лв. съответно
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 3600 лв. / 3000 лв. съответно
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя  според местонахождението на обекта: 660 лв. / 500 лв. съответно
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 2800 лв. / 2000 лв. съответно
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта: 400 лв. / 200 лв. съответно
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 500 лв. / 250 лв. съответно
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 200 лв. / 150 лв. съответно
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 80 лв. / 50 лв. съответно
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 70 лв. / 50 лв. съответно
30. Заложни къщи – данъкът се определя според местонахождението на обекта: 6600 лв. / 3000 лв. съответно
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя  според местонахождението на обекта: 100 лв. / 50 лв. съответно
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 500 лв. / 300 лв. съответно
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е: 120 лв. / 100 лв. съответно
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е: 10 лв. / 8 лв. съответно
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — данъкът за маса е: 60 лв./ 40 лв. съответно
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:
- за 1 кв.м. - 2 лв./ 1.50 лв. съответно
- за един фитнес уред – 440 лв. / 300 лв. съответно
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта: 200 лв. / 150 лв. съответно
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно — данъкът се определя в размер на 20 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета - 750 лв. на брой
б) лодки - 450 лв. на брой
в) яхти - 900 лв. на брой
г) джетове - 900 лв. на брой
д) влакчета- 30 лв. на място
е) файтони - 75 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения - 150 лв. на брой оборудване
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни - 150 лв. на брой оборудване
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши - 150 лв. на място
к) детски колички и моторчета- 150  лв. на брой
л) стрелбища - 300 лв. на брой
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети - 280 лв.
б) други МПС - 550 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — 2000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника — данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн — 330  лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини — 120 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 15 лв.Страницата е създадена на: 22.12.2008
Актуализирана на: 22.02.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009