Сертификати ISO


1. Наръчник за управление – Качество и околна среда

2. Процедура П–01 „Управление на документи”

3. Процедура П–02 „Управление на записи”

4. Процедура П–03 „Вътрешен одит”

5. Процедура П–04 „Управление на несъответствия”

6. Процедура П–05 „Коригиращи действия”

7. Процедура П–06 „Превантивни действия”

8. Процедура П–07 „Административни услуги”

9. Интегрирана система за управление на качеството и околната среда

    - Приложение №1
    - Приложение №2
    - Приложение №3


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009