Актуално: Архив Януари-Юни 2014


30.06.2014 - Препис-извлечение от Протокол №1 на заседание на Конкурсната комисия за допуснати и недопуснати кандидати до събеседване, във връзка с обявен конкурс за свободни работни места в "Център за настаняване от семеен тип - Мечта"- град Лом, в изпълнението на проект с Договор номер BG051PO001-5.2.12-0035-С0001.


30.06.2014 - Съобщение в изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.


30.06.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 01 - 04 юли включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


27.06.2014СЪОБЩЕНИЕ! Асоциацията на българските акушер-гинеколози ще извърши в Лом профилактика на остеопорозата и щитовидната жлеза. Прегледите са промоционални и ще се проведат на 14 юли от 9,30 часа в Дневен център за стари хора – Лом. Изследванията ще бъдат извършени с модерна апаратура – ехограф, който е напълно безвреден. Апаратът няма вредно излъчване и с него се преглеждат бременни жени. Ще бъде извършена и профилактика на рак на гърдата на рискови групи жени. Изследванията са в размер на десет 10 лева.
Освен това желаещите могат да си направят подробно ехографско изследване на черен дроб, жлъчен мехур, далак, панкреас, бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза - при мъжете и матка и яйчници - при жените, което ще струва 20 лв.
Желаещите да се прегледат могат да се запишат на тел.: 0971/ 6 -12 -00 /от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден/. Адресът е ул."Хаджи Димитър" №28, до Основно училище "Константин Фотинов" - Дневен център за стари хора – Лом.


25.06.2014 - Покана от Кмета на Община Лом към живущите на ул. "Крум Пастърмаджиев", град Лом, за ОБЩО СЪБРАНИЕ на 30.06.2014 г. (понеделник) от 18 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Лом.


24.06.2014Заповед №282 на Кмета на Община Лом относно спечелилите търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отглеждане на полски култури и трайни насаждения за стопанската 2014-2015 година.


20.06.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от "МАНИФАТУРА ФОРТЕ" ЕООД до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


20.06.2014Протокол от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отглеждане на полски култури и трайни насаждения за стопанската 2014-2015 година.


Новини от Лом20.06.2014 – На 19 юни 2014 г. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Лом за 2013 година.
На обсъждането присъстваха кметът Иво Иванов, зам.-кметът Илияна Петрова, общински съветници, експерти от общинска администрация и граждани. Отчета бе представен от заместник-кмета на общината Илияна Петрова.
Тя запозна участниците в обсъждането с приходните и разходните части на бюджета, след което и с точните цифри в него.
Годишният уточнен план на Бюджет 2013 е в размер на 16 263 861 лв., а изразходените бюджетни средства възлизат на 14 791 332 лв.
Подробности по отчета за изпълнение на бюджета на Община Лом за 2013 година можете да научите от сайта на Общинска администрация.


19.06.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 23 - 25 юни включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


19.06.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 24 юни 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


16.06.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 17 - 20 юни включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


10.06.2014 - Покана от председателят на Общински съвет Лом и кметът на Община Лом за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Лом за 2013 година.


10.06.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация Лом до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


10.06.2014 - Уведомителни съобщения във връзка с постъпили уведомителни писма за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


10.06.2014 - Съобщение от Кмета на Община Лом за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на населението, живущо в кв.92 и кв.97 по плана на град Лом на 30.06.2014 г. от 18 часа.


04.06.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД до всички заинтересовани физически и юридически лица от Община Лом.


03.06.2014СЪОБЩЕНИЕ! Изплащането на възнагражденията на лицата, включени в съставите на СИК за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., ще започне на 4 юни 2014 г. /сряда/ след 10 часа, в сградата на Общинска администрация – Лом.


02.06.2014 - Заповед №248 на Кмета на Община Лом относно осъществяване на контрол върху нерегламентираното събиране на лечебно растение – липа, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 62 от Закона за лечебните растения.


02.06.2014ОБЯВА ЗА ТЪРГ! Община Лом Ви уведомява, че със Заповед № 244/29.05.2014г. на Кмета на Община Лом е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2014-2015 година.


31.05.2014СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с изпълнението на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-173/25.11.2013г., по "Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", в този раздел на Интернет страницата на Община Лом са публикувани проекти на стратегически документи по ДЕЙНОСТ 3 "Изготвяне на последваща оценка на действащия Общински план за развитие на община Лом за периода 2007-2013 г." и "Извършване на предварителна оценка по разработения Общински план за развитие на община Лом за периода 2014-2020 г."


30.05.2014"И аз имам семейство" – 2014 година, Община Лом: През месец май 2014 г. Община Лом, която е партньор по проект "И аз имам семейство" проведе годишно поддържащо обучение на приемните родители. Обучението се извършва по предварително изготвена годишна програма. В нея са включени следните теми: "Адаптация на децата в приемните семейства", "Основи на възпитанието", "Подкрепа на позитивното поведение", "Емоционална подкрепа и стимулиране на децата", "Справяне с трудно детско поведение и конфликтна ситуация", "Пубертет и юношество", "Умения за самостоятелен начин на живот с девиантно поведение", "Формиране на личностна и полова идентичност на детето", "Детска сексуалност", "Деца със специфични образователни потребности".      Прочети повече...


30.05.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 04 - 06 юни включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


27.05.2014СЪОБЩЕНИЕ! На 03.06.2014 г. при подходящи метеорологични условия ще се извърши пръскане срещу кърлежи на тревните площи в гр.Лом, включително прилежащи територии на детски градини, ясли и центрове. Използван препарат: Бандит 10 ЕВ при доза 4 мл/дка. Забранява се извеждането на животни за паша в деня на обработка на тревните площи!


26.05.2014 - Препис-извлечение от Протокол №2 на заседание на Конкурсната комисия със задача да проведе събеседване с допуснатите кандидати за заемане на обявените свободни работни места в "Център за настаняване от семеен тип- Мечта" в град Лом.


26.05.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 28 - 31 май включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


25.05.2014 – На 24 май пред сградата на НЧ "Постоянство" 1856, кметът Иво Иванов награди изявени учители и дейци на културата по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
"24 май е празник на достойнството, традицията и духовността. Изказвам благодарност към всички, които съхранявате, умножавате и предавате общочовешкото и българското на децата ни ", заяви кметът Иванов.

Новини от Лом

Новини от Лом

Тази година награди за принос към образованието получиха: Пепа Ангелова от Първо основно училище "Никола Първанов", Мелина Андреева – ОУ "Константин Фотинов", Катя Тодорова - СОУ "Отец Паисий", Кирилка Крумова - ОУ " Христо Ботев", Цветанка Евтимова - ПГ "Найден Геров", Росица Хайрединска - СОУ "Отец Паисий", Здравка Каменова - ОУ "Св. Климент Охридски", село Сталийска махала, Румяна Вацова - ОУ "Кирил и Методий", село Ковачица, Маргарита Ерменкова - ПГХЗ "Д.И.Менделеев", Виолета Войнова – ПГПТ, Васил Ангелов - ПГСС "Дунавска земя", село Ковачица.

Новини от Лом

Новини от Лом

С награди бяха отличени и учителите от детските градини: ЦДГ №1 "Снежанка" - Виктория Вилиянова, ЦДГ №2 "Червената шапчица" - Зорка Благоева Петрова, ЦДГ №3 "Звездица" -Ива Лъчезарова Иванова, ЦДГ №7 "Калинка" - Надя Арсенова Иванова, ЦДГ №9 "Светулка" - Олга Григорова Борисова, ЦДГ №12 "Звънче" Валя Кръстева Георгиева, ЦДГ №13 "Детски свят" - Катя Петрова Борисова, ЦДГ №14 "Пчелица" - Екатерина Младенова Георгиева. Награда за принос в духовната култура на Община Лом получиха музикантите Васил Иванов, Василка Иванова и Станчо Георгиев.

Новини от Лом

Новини от Лом

В празничния концерт със свои изпълнения се включиха: ДЮФА «Хорце» - НЧ «23 Септември 1960», ФС «Северняче» - Общински център за извънучилищни дейности, СОУ «Отец Паисий», ТС «Ентусиазъм», ТСИФ «Ломски ритми» - НЧ «23 Септември 1960», мажоретни състави от Първо основно училище "Никола Първанов" и СОУ "Димитър Маринов", ученици от ОУ "Константин Фотинов", ВГ «Дунавски звънчета» и духов оркестър "Ритмус".


22.05.2014 - Съобщение от звената "Български документи за самоличност" за съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25 май 2014 г.


21.05.2014 - Препис-извлечение от Протокол №1 на заседание на Конкурсната комисия за допуснати и недопуснати кандидати до събеседване, във връзка с обявен конкурс за свободни работни места в "Център за настаняване от семеен тип - Мечта"- град Лом, в изпълнението на проект с Договор номер BG051PO001-5.2.12-0035-С0001.


21.05.2014 - "ЧЕЗ Разпределение България" АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи, на 23 май 2014 г. абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване както следва: за времето от 09.00 до 12.00 часа - гр. Лом, трафопост 4, /Шури/ - кл.Б и за времето от 14.00 до 16.00 часа - село Ковачица, трафопост 3, кл.Б - Ковачица.


19.05.2014 - Община Лом и Народно читалище "Постоянство 1856" Лом обявяват Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом '2014, осмо издание!


16.05.2014 - Съобщение от Кмета на Община Лом за прекратяване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана.


16.05.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом във връзка с постъпило уведомително писмо от фирма "Агро Инвест Инженеринг" ЕАД гр. Лом за предстоящо третиране на засети площи с пшеница и рапица в землищата на гр. Лом и селата Орсоя и Сливата.


15.05.2014СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с изпълнението на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-173/25.11.2013г., по "Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", в този раздел на Интернет страницата на Община Лом е публикуван проект на стратегически документ по ДЕЙНОСТ 6 Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2020 г.


15.05.2014ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА? Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие: Военно окръжие - Враца, Областен военен отдел - Монтана, и офисите за военен отчет в общините на областта, за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка!


14.05.2014ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г и Решение №60-ЕП от 13.05.2014г. на Районна избирателна комисия Монтана, на 21.05.2014г. от 13.30 часа ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии на територията на Община Лом в големия салон на читалище "Постоянство 1856" гр. Лом.


13.05.2014Стартира национална кампания "Детска безопасност – споделена отговорност и грижа". Държавна агенция за закрила на детето обяви началото на кампанията на 23 април 2014 г. Кампанията се провежда в партньорство с редица областни и общински администрации, регионални инспекторати по образование, регионални структури на МВР, ДАЗД и др.


13.05.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 20 май 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


13.05.2014 - Уведомления за инвестиционни предложения от "ЕКС-ИНТЕРГРУП" ЕООД, гр. София и "ЧЕЗ Разпределение България" АД до всички заинтересовани физически и юридически лица от Община Лом.


12.05.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом във връзка с постъпило уведомително писмо от фирма "Агро Инвест Инженеринг" ЕАД гр. Лом за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


10.05.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом във връзка постъпило уведомително писмо от ЖП секция гр. Враца за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


10.05.2014СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с изпълнението на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-173/25.11.2013г., по "Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", в този раздел на Интернет страницата на Община Лом са публикувани проекти на стратегически документи по ДЕЙНОСТ 2 "Подготовка на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Монтана за същия период и Програма за управление на ОПР на Лом 2014-2020г." - Проект на Общински план за развитие на община Лом за периода 2014-2020г.


09.05.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом във връзка постъпило уведомително писмо от ЗП – Валери Борисов за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


09.05.2014 - Съобщение на вниманието на пчеларите - земеделски производители: Предоставяме ви указания във връзка със стартиране на прием на заявления по предоставяне на минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2013 и началото на 2014 г.


08.05.2014 - Обявление за свободни работни места в услугата "Здравна консултация за деца" по проект за социално включване на Община Лом "Община Лом - в грижа за децата".


08.05.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом във връзка с постъпили уведомителни писма от фирма "Агро Инвест Инженеринг" ЕАД гр. Лом за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


Новини от Лом05.05.2014 – На 9 май Община Лом организира пърформънс на тема "Мястото на България в многообразието на Европа".
Всички, които желаят да изразят своето отношение по темата, да заповядат в 17,30 часа на площад "Свобода". Ще бъдат осигурени платна за рисуване, а материалите се носят по избор. Допустими са всякакъв вид творби – художествено и приложно изкуство, както и други арт хрумвания.

В 19 часа на площад "Свобода" ще започне концерт " Music Factory", посветен на 9 май – "Ден на Европа" с участието на младежки групи и изпълнители от Лом.


30.04.2014 - "ЧЕЗ Разпределение България"АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи, абонати на дружеството в гр. Лом, трафопост "Машинна работилница", ще бъдат без електрозахранване на 7 май 2014 г. за времето от 09.00 до 16.00 часа.


Новини от Лом29.04.2014 – На 29 април, вторник, от 15,30 часа в заседателната зала на Общинска администрация се проведе встъпителна пресконференция, на която беше представен проект: "Община Лом – компетентна и ефективна администрация", финансиран от ОПАК с договор 13-22-11 от 10.01.2014 г. На събитието присъстваха кметът Иво Иванов, експерти от администрацията, представители на социални и образователни институции, журналисти и граждани. По време на пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.
Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения е основен приоритет в реализирането на проекта, а неговите цели са изцяло подчинени на общата цел на Приоритетна ос II Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"на ОПАК, която е "Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията".

Новини от ЛомИзпълнението на проекта ще окаже въздействие върху служителите от общинска администрация, кметовете и служителите в по малките населени места към общината, както и кметските наместници. Участниците, в предвидените за провеждане по проекта обучения, са подбрани и определени, предвид основните им преки отговорности и задължения и участието им в проекта ще спомогне за актуализиране, надграждане и усвояване на нови ключови личностни и професионални компетентности и ще способства за подобряване на микроклимата в общинската администрация и повишаване на качеството на административното обслужване. Обща стойност на проекта възлиза на 88 965,57лв., а неговата продължителност е 9 месеца.


29.04.2014"И аз имам семейство" – 2014 година, Община Лом: Новите кандидати за приемни родители по проект "И аз имам семейство" в Община Лом преминаха курс за базово обучение по утвърдена програма обхващащо 36 часа и надграждащо в продължение на 24 часа. В обучението бяха включени теми като: "Въведение в приемната грижа", "Семейството - какво е да се грижиш за детето на някой друг?", "Детето - развитие и възпитание" и др., както и филми, казуси и ролеви игри, свързани с практическата част от обучението, чиято цел е кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга "приемна грижа" и да прилагат адекватно наученото, да придобият знания за детското развитие и потребности, ролята на семейната среда.Обучението се проведе от социалните работници от Екипа по приемна грижа по проекта към община Лом – Емилия Тодорова и Веселина Цветанова.      Прочети повече...


28.04.2014 – За трета поредна година Община Лом се включи в националната кампания "Да изчистим България за един ден". Служители на общинското предприятие "Чистота", на общинска администрация, ученици, учители, фирми, организации и граждани взеха активно участие в инициативата.

Новини от Лом

Новини от Лом

Заместник- кметът на Община Лом Камелия Арсенова поздрави участниците в кампанията и заедно с тях се включи в почистването на града. Общинска администрация осигури чувалите и ръкавиците, които бяха раздавани в 30 пункта, разположени на територията на града и деветте села от общината, а доброволците наброяваха над 1500. Общо 23 тона отпадъци бяха извозени към депото в Монтана.


28.04.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността специалист "Програми за заетост" в дирекция "Хуманитарни дейности и международно сътрудничество" на общинска администрация Лом.


Новини от Лом25.04.2014 – На 25 април в заседателната зала на Община Лом се проведе встъпителна пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип - Мечта", Договор BG0521PО001-5.2.12-0035-С001.
Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и е на стойност 170 368,90 лева. На пресконференцията присъстваха заместник-кметът Камелия Арсенова, експерти от общинска администрация, представители на социални институции и граждани. Проект "Център за настаняване от семеен тип - Мечта" е насочен основно към деинституционализация на децата с увреждания, настанени в домовете за деца с умствени и физически увреждания и децата с увреждания над 3г. настанени в ДМСГД, което съответства с Национална стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и планът за действие към нея, приети с протокол № 8 от заседание на Министерски съвет на 24 февруари 2010 г.


25.04.2014СЪОБЩЕНИЕ! На 29 април, вторник, от 15,30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Лом ще се проведе встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проект: "Община Лом – компетентна и ефективна администрация", финансиран от ОПАК с договор 13-22-11 от 10.01.2014 г. На презентацията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.


Новини от Лом25.04.2014 – На 25.04.2014 г. в заседателната зала на Община Лом се проведе заключителна пресконференция в рамките на проект "Звено за услуги в домашна среда - Лом".
Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ чрез Договарящ орган - Агенция за социално подпомагане с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома».
На пресконференцията присъстваха заместник-кметът Камелия Арсенова, експерти от общинска администрация, представители на социални институции и граждани.
Проектът се изпълни за периода от 01.02.2013г. до 30.04.2014г. Неговата продължителност е 15 месеца, а общата му стойност възлиза на 238 240,26 лева.


24.04.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността специалист "Програми за заетост" в дирекция "Хуманитарни дейности и международно сътрудничество" на общинска администрация Лом.


Новини от Лом24.04.2014СЪОБЩЕНИЕ! На 25.04.2014 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Лом ще се проведе заключителна пресконференция по проект "Звено за услуги в домашна среда - Лом".
Проектът е реализиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ чрез Договарящ орган - Агенция за социално подпомагане с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома».
Неговата обща стойност е в размер на 238 240,26 лева, а продължителността - 15 месеца.


24.04.2014 – Комисията за защита от дискриминация и Община Лом откриват приемна за граждани на 25.04.2014 г. от 10 до 12 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом23.04.2014СЪОБЩЕНИЕ! На 25 април, петък, от 15.00 ч. в заседателната зала на Община Лом ще се проведе встъпителна пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип - мечта", Договор BG0521PО001-5.2.12-0035-С001.
Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и е на стойност 170 368,90 лева.


23.04.2014Проект "И аз имам семейство" продължава!
Проект "И аз имам семейство" се удължава до месец септември 2014 година съгласно официално писмо на Агенцията за социално подпомагане с изх. №ПИ1-358 от 31.03.2014 г.


Новини от Лом22.04.2014 – Над 50 фиданки от вида летен дъб бяха засадени днес в Лом.
В инициативата, която бе организирана по повод Деня на земята, взеха участие представители на Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", експерти от общинска администрация и общински съветници.
Заместник-кметът на Община Лом Камелия Арсенова също се включи в благородната инициативата и засади дръвче в градинката пред Съдебната палата.


22.04.2014 - Заповед №176 на Кмета на Община Лом относно прилагане на превантивни мерки за недопускане на пожари в защитените територии за пожароопасния сезон от 01.04.2014 г. до 30.10.2014 г.


Новини от Лом17.04.2014 – Община Лом и Районно управление "Полиция"- Лом призовават гражданите за засилено внимание в дните около християнските празници Великден и Гергьовден, когато търговията с домашни животни /особено агнета и ярета/ е много засилена. Бъдете внимателни стопани и особено предпазливи при установяване на контакти с търговци, които посещават домовете ви под предлог, че изкупуват животни.
С цел недопускане на кражби и измами от мними купувачи заострете вниманието си върху следното:
- укрепете и осветете стопанските постройки
- запишете името на купувача, марката и регистрационния номер на моторното превозно средство, с което се придвижва, особено в случай, че сделката се провали или отложи
- не оставяйте непознати лица сами в имота ви под никакъв предлог
Имайте предвид, че молбата да ги придружите до тоалетна, да им донесете чаша вода, да им развалите пари или да им покажете животните са най-често прилаганите способи, които крадците използват, за да отклонят вниманието ви и да останат сами в помещението, в което държите парите си. Не оставяйте големи суми пари в домовете си, особено в гардеробите, под дюшека или в селскостопански помещения.
При констатиране на подобен тип деяние звънете незабавно на телефон 112 или телефон 0971/66-225.


11.04.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 14 - 16 април включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


10.04.2014 – В сградата на Община Лом се проведе заключителна пресконференция по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация". На пресконференцията присъстваха кметът Иво Иванов, заместник-кметът Илияна Петрова, служители на общинска администрация, на кметства и кметски наместничества. Ръководителят на проекта Стефка Лазарова – началник отдел "Местни данъци и такси" разясни, че целта на проектното предложение, която бе насочена към овладяване на нарасналата потребност от актуализиране, надграждане и усвояване на нови професионални компетентности на служителите на всички нива в административната структура, е изпълнена.

Новини от Лом

Новини от Лом

Участниците, които се включиха в обучителните семинари, бяха подбрани и определени според преките им отговорности и задължения. В края на пресконференцията, всички те получиха сертификати от ръководителят на проекта. Общата стойност на проекта е в размер на 89 736,79 лв., а продължителността - 12 месеца.
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07; Приоритетна ос: ІІ "Управление на човешките ресурси"; Подприоритет: 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".


08.04.2014 – Община Лом отбеляза Международния ден на ромите - 8 април. Празничната програма започна с шествие от сградата на общинска администрация до брега на река Дунав. В него се включиха представители на общинското ръководство, служители на общинска администрация, общински съветници, експерти от социални и образователни институции, неправителствени организации и граждани.

Новини от Лом

Новини от Лом

Директорът на Историческия музей Даниела Замфирова прочете слово посветено на 8 април, а в знак на признателност към паметта на загиналите роми в концентрационните лагери по време на Втората световна война бяха пуснати венци и цветя във водите на реката.

Новини от Лом

Новини от Лом

По-късно в Историческия музей се откри изложба под надслов "Различия в нова светлина" организирана от фондация "Младеново". Лекция посветена на Международния ден на ромите изнесе доц. Маргарита Карамихова - преподавател във Великотърновския университет "Св.св.Кирил и Методий", след което ученици от Професионалната гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Менделеев" представиха музикално-поетичен спектакъл посветен на 8 април.

Новини от Лом

Новини от Лом

В края на концерта кметът Иво Иванов поздрави участниците в празничната програма и връчи на изпълнителите цветя и сувенири осигурени от Община Лом.


04.04.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 8 - 11 април включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


03.04.2014 - Уведомително съобщение от Общинска администрация Лом за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


03.04.2014 – Днес кметът Иво Иванов направи първа копка, с която даде старт на строителните дейности по изграждането на новия общински пазар в Лом. Той ще бъде обособен на мястото на досега съществуващия. Строежът на пазара е по проект "Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в град Лом /България/ и Дабулени /Румъния/". На събитието присъстваха зам.-кметовете Илияна Петрова и Александър Александров, общински съветници, експерти от общинска администрация, представители на фирмата изпълнител и граждани.

Новини от Лом

Новини от Лом

"Тази седмица започнахме с откриването на ремонтните дейности на един важен за Община Лом обект, пътната отсечка между Лом и село Долно Линево. Днес полагаме началото на изграждането на новия общински пазар в града, който е от огромно значение не само за ломчани, но и за бизнеса от двете страни на границата. Аз съм убеден, че до края на годината, новата многофункционална сграда ще бъде построена и ще изпълни основна цел на проекта, която е сближаване на икономиките, общностите и хората от граничния регион за съвместно развитие на зоната за сътрудничество". Това каза кметът Иво Иванов пред присъстващите. По време на встъпителната пресконференция, която се проведе малко по-късно в заседателната зала на Община Лом, ръководителят на проекта арх. Ангелина Карлова разясни неговата цялостна концепция, дейностите включени в реализацията му и конкретните детайли по неговото изпълнение.

Новини от Лом

Новини от Лом

Проектът е на обща стойност 1 477 955,89 евро и се реализира по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. Той е с продължителност 18 месеца, а основната му цел е сближаване на икономиките, общностите и хората от граничния регион за съвместно развитие на зоната за сътрудничество. Дейностите, предвидени по проекта, по който община Лом е водещ партньор, включват модернизирането на общинския пазар и обособяването му като търговско-логистичен център за развитие на трансграничен бизнес и търговия между двете партниращи си държави. За тази цел сегашните, функционално амортизирани сгради и павилиони в района на пазара, ще бъдат демонтирани и подменени с нова, нискоетажна и многофункционална сграда. Новата сграда ще се състои от два сектора - "Логистика" и "Търговия и услуги". Проектът предвижда обособяване и на 42 паркоместа за автомобили, осигурен пешеходен достъп до всички обекти в комплекса, включително и за хора с увреждания, а също благоустрояване и озеленяване на терена с изграждане на кътове за отдих, монтиране на парково осветление, фонтан и други елементи на градския дизайн, осигуряващи съвременна и естетична среда и за посетителите, и за работещите в новия търговски комплекс.


31.03.2014 - Във връзка с реализирането на Проект "Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в гр. Лом (България) и гр. Дъбулени (Румъния)" по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г., Община Лом организира встъпителна пресконференция на 03.04.2014 г. (четвъртък) от 11:30 ч. в заседателната зала на Община Лом, ул.Дунавска №12, ет.3.


31.03.2014 – Днес официално стартираха ремонтните дейности по пътната настилка, отводнителните съоръжения, пътните банкети и откоси в участъка на пътя Лом – село Долно Линево. Отсечката е с дължина шест километра и триста метра и преминава през местността "Садовете", която е вилната зона на града. На събитието присъстваха кметът Иво Иванов, зам.-кметовете Илияна Петрова, Камелия Арсенова и Александър Александров, представители на фирмата изпълнител, фирмата по строителен надзор, общински съветници и граждани. Кметът Иванов пожела успешен старт на начинанието и подчерта значението на проекта за ломчани.

Новини от Лом

Новини от Лом

Сред очакваните преки позитивни резултати от неговото изпълнение са създаване на подходящи условия за развитие на транспорта и съобщенията между общините партньори, ускорено развитие на културния туризъм и винопроизводството в региона от двете страни на границата, а също и повишаване на търговския обмен между България и Сърбия. От съществено значение е фактът, че ремонтираният участък от българска страна е свързан с важна второстепенна пътна артерия към западната ни съседка, а също и с ключовия за Югоизточна Европа коридор №7.
Ремонтните работи са финансирани по проект "Подобряване на достъпността в граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в Община Лом и Община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви". Проектното предложение, което се финансира по Инструмент за предприсъединителна помощ /ИПП/ на Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, е с общ бюджет 846 134, 28 евро, от които финансирането за Община Лом е на стойност 511 268,91 евро. Ремонтът на второстепенния общински път предвижда усилване на пътната настилка с асфалтобетон, възстановяване на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка в участъка между Лом и село Долно Линево. Отсечката, която ще реконструират сръбските партньори води до една от най-големите пещери на Балканите – Церянската пещера, разположена на 14 км. от Ниш. Община Лом е водещ партньор по проекта, а от сръбска страна партнира Градска Община Пантелей.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 0879 811 9 71


31.03.2014"И аз имам семейство" – 2014 година, Община Лом: На 21.03.2014 г. Екипът по приемна грижа към Община Лом съвместно с отдел "Закрила на детето" гр.Лом, извършиха настаняване на момиченце от семейна среда в приемно семейство от гр.Лом. Настаняването е по проект "И аз имам семейство", по който Община Лом е партньор. Настаняването на детето се извърши със заповед за спешно настаняване на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Лом. Община Лом в качеството си на доставчик на услугата "приемна грижа" от същата дата сключи договор за грижа за дете настанено в приемно семейство, както и договор за отглеждане на дете от професионално приемно семейство.Приемните родители за отглеждането и възпитанието на настаненото при тях дете ще получават месечен бюджет за издръжката му, а професионалния приемен родител ще получава и възнаграждение.      Прочети повече...


Новини от Лом28.03.2014 – На 31 март 2014 г. /понеделник/ от 11.30 часа на "Окопа" в местността "Садовете" официално стартират ремонтни дейности по проект "Подобряване на достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в община Лом и община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви", договор за субсидия РД - 02-29-216/22.04.2013.
Пътят е с дължина шест километра и триста метра и стига до село Долно Линево, а отсечката, която ще реконструират сръбските партньори води до една от най-големите пещери на Балканите – Церянската пещера, разположена на 14 км. от Ниш. Община Лом е водещ партньор по проекта, а от сръбска страна ни партнира Градска Община Пантелей.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 0879 811 9 71


27.03.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 1 - 4 април включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


27.03.2014 - Съобщение от Общинска администрация Лом за предстоящи растителнозащитни мероприятия за извеждане на борба срещу рапичния цветояд и необходимите мерки за опазване на пчелите от отравяне, съгласно изискванията на Наредба № 15.


26.03.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 27 март 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


26.03.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом", финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.


24.03.2014 - Съобщение от Общинска администрация Лом за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


24.03.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 25 - 27 март включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


21.03.2014 - Съобщение от Общинска администрация Лом за предстоящи растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.


19.03.2014 - Комисията за защита от дискриминация и Община Лом откриват приемна за граждани на 21.03.2014 г. от 10 до 12 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом17.03.2014 – Днес между кмета на Лом Иво Иванов и инж. Стефан Костов – управител на фирма "Стенли - 03" ЕООД гр. Лом, бе подписан договор за строежа на новия общински пазар в града. Той ще бъде обособен на мястото на досега съществуващия, а цялостната му модернизация и изграждането на търговско-логистичен бизнес център ще го превърнат в модерно и атрактивно място за развитие на трансграничен бизнес и търговия.
Строежът на новия общински пазар в Лом се реализира по проект "Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в град Лом /България/ и Дабулени /Румъния ". Общата му стойност е 1 477 955,89 евро и се осъществява по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. Основната му цел е сближаване на икономиките, общностите и хората от граничния регион за съвместно развитие на зоната за сътрудничество.


14.03.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 17 - 21 март включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


12.03.2014 – На 12 март 2014 г. в Община Лом се проведе инициативата "Мениджър за един ден", която се организира за тринадесета поредна година от "Джуниър Ачийвмънт" - България.

Новини от Лом

Новини от Лом

Учениците от 9-ти "б" клас на СОУ "Димитър Маринов" – Бетина Цветанова, Стела Мариянова и Емилия Ненкова бяха посрещнати от кмета Иво Иванов, който ги запозна с работата на общинска администрация.

Новини от Лом

Новини от Лом

По-късно заедно с кмета Иванов, председателя на общинския съвет Стефан Панталеев, зам.кметовете Камелия Арсенова и Илияна Петрова, секретарят на общината Радка Ганева и представители на Организацията на евреите в България "Шалом", те поднесоха цветя пред мемориала, издигнат в памет, на жертвите от Беломорска Тракия и Югославия, депортирани през 1943 г. от ломското пристанище към Треблинка.
Мениджърите имаха възможността, макар и за кратко, да се потопят в работната атмосфера на общината, да се запознаят отблизо с желаната от тях професия. В края на работния ден трите момичета получиха сертификати за участие в Националната инициатива, които кметът Иво Иванов им връчи лично.


10.03.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 20 март 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом10.03.2014 – Днес в сградата на Община Лом се проведе заключителна пресконференция в рамките на проект "Технологично обновление на МБАЛ "Св.Николай Чудотворец"- гр.Лом".
На пресконференцията присъстваха кметът Иво Иванов, зам. кметът Илияна Петрова, секретарят на общината Радка Ганева, д-р Георги Савков – временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ "Св.Николай Чудотворец", общински съветници, представители на фирмата изпълнител, на общинска администрация, журналисти и граждани.
Ръководителят на проекта Христлена Цветанова – директор на дирекция "Административно-правно обслужване и финансово- стопански дейности" в Община Лом обяви, че основната цел на проекта, която бе осигуряване на качествена, навременна и адекватна здравна помощ посредством модернизиране на здравната инфраструктура и разширяване на предоставяните здравни услуги е реализирана. Осигурено е технологично обновление на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" гр. Лом посредством закупеното ново медицинско оборудване, създаващо достъп на обслужваното население до основни здравни услуги. Обновена е здравната инфраструктура, създаваща подходяща работна среда за персонала за използване на новата техника и осигурени добри условия за полагане на качествени грижи и обслужване на пациентите. Постигнато е съответствие между изискванията на квалификацията на медицинския състав с изискванията на съвременното технико-технологично ниво на осъществяване на лечебната дейност в болницата.
Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 –2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 3 678 757,27 лв., а продължителността - 24 месеца.


07.03.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 10 и 17 март 2014 г., за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


05.03.2014 - Във връзка с реализирането на Договор BG161РО001//1.1-11/2011-0011 от 31.01.2012 г. «Технологично обновление на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" град Лом", Община Лом организира заключителна пресконференция на 10.03.2014 г. (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на Община Лом на ул. "Дунавска"№ 12, ет.3.


03.03.2014 – Днес честваме 136-та годишнина от подписването на Санстефанския мирен договор между Османската империя и Русия, с което Руско-турската освободителна война приключва. С тържествен митинг пред паметника на Цеко Петков - Войводата в Лом бе отбелязан Националният празник - 3 март.

Новини от Лом

Новини от Лом

Заслужена почит пред подвига и саможертвата на загиналите за свободата на България отдадоха общинското ръководство, начело с кмета на Община Лом Иво Иванов, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев, зам. областният управител Владимир Теофилов, общински съветници и стотици граждани. Заупокойна молитва за душите на героите, жертвали живота си в руско-турската освободителна война и молебен за здраве отслужиха духовници от Видинска митрополия и местни свещеници.

Новини от Лом

Новини от Лом

"Всяка година на 3 март, България се прекланя пред подвига и саможертвата на знайните и незнайни руски воини, на опълченците от различни националности загинали геройски за нашата свобода. Дълбок поклон пред светлата памет на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на нашето любимо отечество Република България". Това каза в словото си, посветено на празника, кметът Иво Иванов.

Новини от Лом

Новини от Лом

В музикално-поетичната програма посветена на 3 март се включиха учители и ученици от ломски училища, както и Формацията за стари шлагери "Екатерина Ванкова". Венци и цветя пред паметника на Цеко Войвода бяха поднесени от името на Областна администрация, Общински съвет – Лом, Община Лом, държавни, образователни и културни институции, политически партии, военно-патриотични, неправителствени организации и граждани.


Новини от Лом01.03.2014 – На 27 февруари 2014 г. в сградата на Община Лом се проведе встъпителна пресконференция във връзка със започващото изпълнение на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом".
На пресконференцията присъстваха кметът Иво Иванов, зам.-кметът Александър Александров, секретарят на общината Радка Ганева, представители на общинска администрация и граждани. Доц.Косьо Стойчев – управител на фирма "Региоплан", която е изпълнител на проекта, направи презентация на неговото съдържание и значението му за Лом. Разработването и приемането на нови местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период. Съобразяването на всички тези документи с националните и регионални/местни приоритети, както и с действащото законодателство. Консултирането на разработваните документи с всички заинтересовани страни и координацията им с документите на останалите администрации са сред неговите специфични цели.
Проектът се финансира по Договор №13-13-173 от 25.11.2013 г. от оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 г. Общата му стойност е 78 639, 30 лв., а продължителността - 9 месеца.


28.02.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 7 март 2014 г., за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


25.02.2014 - Община Лом кани жителите и гостите на общината да се включат в официалното честване на 136-та годишнина от Освобождението и Националния празник на Република България. Заповядайте на 3 март (понеделник) 2014 г., от 11 часа, пред паметника на Цеко Петков - Войводата в Лом, за да отдадем заедно заслужена почит на загиналите за свободата на България.


Новини от Лом24.02.2014 – Стартира общинският кръг на Ученически спортни игри 2014.
Програмата на игрите започна с турнир по волейбол, домакин на който беше СОУ "Отец Паисий".

Предстоят състезания по лека атлетика, тенис на маса, бадминтон, баскетбол, хандбал, футбол и шахмат.

Част от спортните игри ще се проведат на новооткрития Спортен комплекс "Дунавски юнак".
Победителите в състезанията от общинския кръг на игрите ще се състезават в зонална надпревара, а при постигнат успех в нея ще участват и в ученически състезания на национално ниво.


24.02.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 25 - 27 февруари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


19.02.2014 – В знак на признателност и преклонение пред делото на Апостола на българската свобода, днес в Лом бяха поднесени венци и цветя пред паметната плоча на Васил Левски.

Новини от Лом

Новини от Лом

Събитието уважиха кметът Иво Иванов, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев, зам.кметът Илияна Петрова, секретарят на общината Радка Ганева,

Новини от Лом

Новини от Лом

общински съветници, служители на общинска администрация, представители на културни и социални институции, на дневни центрове, ученици и учители от ломски училища, детски градини и граждани.


19.02.2014 - Във връзка със започващото изпълнение на Проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", Договор № 13-13-173 от 25.11.2013 г., финансиран от ОП "Административен капацитет", Община Лом организира встъпителна пресконференция на 28 февруари 2014 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Лом на ул. "Дунавска"№ 12.


17.02.2014 - В знак на признателност и преклонение пред делото на Апостола на българската свобода – Васил Левски, на 19 февруари (сряда) от 9:00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на Васил Левски в Лом.


14.02.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 19 - 21 февруари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


10.02.2014 - Община Лом кани жителите и гостите на общината на традиционния празник Трифон Зарезан, който ще се проведе на 14 февруари /петък/ от 11 часа. Тържеството за деня на лозаря ще бъде на "Окопа", в местността "Садовете". Освен обичайните ритуали за подрязване на лозата и за избор на цар на виното, ще има и конкурс за най-добро бяло и червено вино домашно производство. Желаещите да се включат в конкурса за вино, трябва да заявят предварително своето участие на място в празничния ден или в стая № 409, в сградата на Общинска администрация. Телефон за връзка: 0971/69 115.


10.02.2014 – На 10 февруари 2014 г. в сградата на Община Лом се проведе заключителна пресконференция по проект " Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Лом". Проектът се осъществява от Община Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На пресконференцията присъстваха кметът Иво Иванов, зам.-кметовете Илияна Петрова и Камелия Арсенова, секретарят на общината Радка Ганева, представители на общинска администрация и граждани.

Новини от Лом

Новини от Лом

Новоизграденият Център за настаняване от семеен тип ще предоставя услуги в общността на 12 деца и младежи с увреждания, настанени в Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически уврeждания и на деца с увреждания над 3 години от Домове за медикосоциални грижи за деца. Цялостното обзавеждане и оборудване на Центъра отговаря на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност и е съобразено с възрастовите особености и физическите способности на децата. На пресконференцията беше оповестено, че до една седмица кметът Иво Иванов ще подпише договора за социалната услуга, а след 1-ви март новият Център за настаняване от семеен тип ще заработи официално. Общата стойност на проекта е 802 777,83 лв., а неговата продължителност – 24 месеца.


10.02.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 11 - 14 февруари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


05.02.2014 - Във връзка с цялостното изпълнение на Договор BG161РО001/1.1-12/2011/039 от 16.02.2012 г. "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Лом" Община Лом организира заключителна пресконференция на 10 февруари 2014 г. (понеделник) от 15:00 часа в заседателната зала на Община Лом на ул. "Дунавска"№ 12.


04.02.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 13 февруари 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


04.02.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 04 - 06 февруари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


Новини от Лом31.01.2014 – Община Лом беше удостоена с грамота за провеждане на активна екополитика, за перфектна организация и участие в миналогодишната кампания на BTV Media Group "Да изчистим България".
Отличието беше връчено по време на информационна среща с представители на медийната група, която се проведе в сградата на Областна администрация в град Монтана.
Общо 1845 доброволци от Лом и общината, от които над 900 младежи, се включиха в инициативата "Да изчистим България" през 2013 година. Резултатът от тяхното усърдие и ентусиазъм са събраните 39 тона отпадъци, своевременно транспортирани към депото в областния град.
Освен Лом от BTV Media Group отличиха с грамоти и общините Берковица и Монтана.


28.01.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 29 - 31 януари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


27.01.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 31 януари 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


21.01.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен специалист "Организатор културни събития и прояви".


20.01.2014 - Комисията за защита от дискриминация и Община Лом откриват приемна за граждани на 24.01.2014 г. от 10 до 12 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом20.01.2014 – На 20 януари в Лом се проведе встъпителна пресконференция по проект "Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014 – 2020 г.". На пресконференцията, която се състоя в заседателната зала на общинска администрация, присъстваха кметът Иво Иванов, заместник-кметът Илияна Петрова, секретарят на общината Радка Ганева, представители на администрацията, медии и граждани.
В рамките на пресконференцията беше представена презентация за целите, съдържанието и значението на проекта за Лом. Той е насочен към подобряване на качеството на живот и работна среда с по-добър достъп до основните услуги, както и създаването на нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Постигането на висока степен на проектна готовност на Община Лом и разработването на 3 броя готови за финансиране интегрирани инвестиционни проекти през следващия програмен период за усвояване на финансов ресурс по Структурните фондове на ЕС е сред общите цели на проекта. Друга специфична негова цел е постигане на техническа готовност на общината и създаване на списък с готови проекти за финансиране, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Лом.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а неговата стойност е 421 369, 19 лева. Съфинансирането от ЕФРР възлиза на 358 163, 81 лева. Проект "Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014 – 2020 г." се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.


17.01.2014 - Дневен ред на заседанието на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 21 януари 2014 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом16.01.2014 – Партньорските екипи, ангажирани с реализацията на проект "Подобряване на достъпността в граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в Община Лом и Община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви" обсъдиха подробностите свързани с проекта на работна среща в общината.
Гостите от Сърбия и домакините от Община Лом обявиха, че до края на месец февруари или най-късно в началото на месец март тази година предстои стартиране на строително-ремонтните дейности за ремонт на пътя между Лом и село Долно Линево. На срещата беше обсъдена реализацията на проекта до този момент и беше актуализиран съвместният план-график за предстоящите дейности до края на неговото изпълнение. Досега всички проектни процедури, които са били ангажимент на Община Лом, са стартирали по график. Вече има и два сключени договора за реализация на конкретни дейности по проекта. Предстои подписване на договори за строителен надзор и за изпълнение на конкретните строителни дейности, заложени в проекта.
Този проект се реализира в партньорство от Община Лом и Община Пантелей, област Ниш, като общият му бюджет е в размер на 846 134,28 евро, от които финансирането за Община Лом е на стойност 511 268,91 евро. Финансовият ресурс за изпълнение на проекта е осигурен по Инструмент за предприсъединителна помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


16.01.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 20 - 22 януари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


16.01.2014 - Във връзка с реализирането на Договор № BG161РО001/5-02/2012/016 от 23.08.2013 г. "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г. Община Лом организира встъпителна пресконференция и обществено обсъждане съответно на 20.01.2014 г. (понеделник) от 15:00 часа и 22.01.2014 г. (сряда) в 15:00 часа в заседателната зала на Община Лом, ул. "Дунавска"№ 12.


15.01.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом, Етап I" на 4 подобекта.


09.01.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 13 - 15 януари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


08.01.2014 - Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно обект "ПУП – ПЗ за имоти с № №: 058006, 058025 и 058024, местност "Барабуца", в землището на с. Ковачица, Община Лом, за изграждане на Кравеферма".


06.01.2014 – На 6 януари в Лом беше отбелязан светлият християнски празник Богоявление. Хиляди ломчани се събраха в Дунавския парк, край брега на реката, където местни свещеници отслужиха тържествен богоявленски водосвет за здраве, благоденствие и благополучие.

Новини от Лом

Новини от Лом

Двадесет и осем годишният Любен Любенов от Лом извади кръста от водите на Дунав в традиционния богоявленски ритуал. Той получи парична награда от 100 лева, осигурена от Община Лом.

Новини от Лом

Новини от Лом

Всички останали единадесет участници, които се включиха в надпреварата за разпятието, също получиха парични награди от по 50 лева, връчени им лично от кмета на Община Лом Иво Иванов. Той поздрави присъстващите и пожела на всички здраве, късмет и повече оптимизъм през тази година.


03.01.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 8 - 10 януари включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


03.01.2014 - Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г. в Националната гвардейска част – гр. София. За повече информация стая 406 - Община Лом, тел. 0971 69114.


02.01.2014 – На 6 януари 2014 г. в Лом ще бъде отслужен тържествен водосвет по случай светлия християнски празник Богоявление (Йордановден). Водосветът ще се отслужи от 11.00 часа на площад "Нечаев" пред хотел-ресторант "Трансимпекс". След това ще бъде проведен ритуалът по изваждане на Светия кръст от водите на р. Дунав.АКТУАЛНО: АРХИВ ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2013


Страницата е създадена на: 15.09.2012
Актуализирана на: 30.06.2014
Валидност на съдържанието: 30.06.2014