Актуално


11.11.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 12 - 14 ноември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


10.11.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от "България Еко 2009" ООД, гр. Монтана до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


07.11.2014 - Покана от ОИЦ-Монтана и Община Лом на фотоизложба "Стъпки по пътя на програмен период 2014-2020 г.", предстояща за откриване в гр. Лом на партерния етаж на сградата на общината на ул. "Дунавска" №12 за периода от 24 до 28 ноември 2014 г.


05.11.2014 - Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Лом, което ще се проведе на 13.11.2014 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Лом.


Новини от Лом01.11.2014 – На 30 октомври 2014 г. бе проведена кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни по проблемите на хора с увреждания и споделяне на опит при прилагането на Модела в социалните заведения на територията на общината по проект "Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания". Проектът е на стойност 272 828,63 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Срещата имаше за цел представяне на иновативен модел за ефективно предоставяне на услуги в координация между секторите за социално включване на хора с увреждания на територията на общината. Участие взеха представители на общинска администрация, специализирани институции и социални услуги в общността, експерти към ДСП-Лом, представители на образователни институции и ресурсни учители, неправителствени организации и социално- икономически партньори.
Моделът бе представен от г-жа Миряна Маламин Сирийски- изпълнителен директор на фондация "Де Пасарел-България" и член на екипа, разработил иновацията. Обсъдени бяха възможности и перспективи за ефективно предоставяне на социални услуги в Община Лом. Направен бе и извода, че Моделът може да бъде мултиплициран при планиране на услуги на общинско и регионално ниво. Това е предпоставка за ефективно партньорство с фокус върху осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания.


31.10.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 03 - 07 ноември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


30.10.2014 - Заповед №534 на Кмета на Община Лом относно вида на услугите по чл.62 от ЗМДТ, предлагани от Община Лом, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.


29.10.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


22.10.2014 – На 21.10.2014 г. в Община Лом се проведе встъпителна пресконференция по проект "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом". В пресконференцията взеха участие г-н Иво Иванов – кмет на Община Лом, ръководителят на проекта – г-жа Анна Йорданова, арх. Владислав Владимиров – гл. архитект на Община Лом и арх. Теменужка Попова, автор на архитектурния проект, които отговориха на въпросите, поставени от граждани и представители на медии.

Новини от Лом

Новини от Лом

Проектът е по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013 г." - "Устойчиво и интегрирано градско развитие", а осъществяването му гарантира изграждането на велоалея с дължина 1250 м; рехабилитиране на повече от 26 000 кв.м зелени площи с поливна система, нова дървесна и цветна растителност, поставяне на енергоспестяващи LED осветителни тела, пейки, чешми, кошчета.

Новини от Лом

Новини от Лом

Ще бъдат обособени нови детски и спортни площадки със съоръжения, отговарящи на съвременните стандарти. В петте подобекта, които ще бъдат обновения с реализацията на проекта ще се рехабилитират и реконструират елементите на уличната мрежа, така че да се осигури достъпност на средата и за хората с увреждания.
Проектът е на обща стойност 4 988 202, 07 лв. и предстои да бъде реализиран до 20 май 2015 г.


21.10.2014 - Протокол-решение за определяне на награди на националния литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2014 г.


20.10.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 20 - 24 октомври включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


20.10.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от "Унитрейд 2011" ООД до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


17.10.2014 - Покана от Община Лом за организираната встъпителна пресконференция във връзка със започналото изпълнение на Договор за БФП No BG161PO001/1.4-09/2012/004 от 20.05.2013г. - проект "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом".


10.10.2014 - Съобщениe до членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в изборите, проведени на 5 октомври 2014 г..


07.10.2014 - Съобщениe от МОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен във връзка с постъпило Заявлениe за откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване.


06.10.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 07 - 10 октомври включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


06.10.2014 - Покана от Кмета на община Лом до всички жители на общината, да се включат със свои предложения, мнения и препоръки в изготвянето на Бюджета на Община Лом за 2015 година.


29.09.2014 – Голямата награда на седмия Международен фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка бе присъдена на театралния състав към Народно читалище "Отец Паисий"- Самоков, за спектакъла "Госпожа министершата" от Бранислав Нушич. На церемонията по награждаването в Народно читалище "Постоянство – 1856", която се проведе на 28 септември, отличията връчиха кметът Иво Иванов, председателят на читалищното настоятелство Недялка Трайкова, председателят на фестивалното жури Михаил Петров и членовете на организационния комитет.

Новини от Лом

Новини от Лом

Актьорите от Народно читалище "Напредък - 1896"- Горна Оряховица бяха отличени с първа награда за постановката "Албена" от Йордан Йовков. Втора награда получи Театрална формация "Медикал" от НЧ "Христо Ботев - 1900"- Вършец за пиесата на Марк Камолети "Анна Бижуто". Третото място бе присъдено на театрална трупа към Център за култура - Димитровград, Република Сърбия, която представи на ломска сцена спектакъла "Опечалената фамилия" от Бранислав Нушич.

Новини от Лом

Новини от Лом

Журито присъди първа награда за водеща женска роля на Даниела Милова. Актрисата от Театрална формация "Медикал" към НЧ "Христо Ботев - 1900"- Вършец бе отличена за превъплъщението си в ролята на Анна Бижуто от едноименната пиеса на Марк Камолети. Отличието за водеща мъжка роля получи Мариян Марчев от Театрална трупа към НЧ "Напредък" - Г.Оряховица за ролята на Куцар в постановката "Албена" от Йордан Йовков. Наградата на Община Лом беше връчена на театралния колектив при НЧ "Иван Вазов"-Хисаря, който представи комедията "Госпожа министершата" от Бранислав Нушич.

Новини от Лом

Новини от Лом

Със специалната награда на Съюза на народните читалища беше удостоен спектакълът "Пясъчен възел" от Яна Добрева на театрално студио "Вселената и човека" към читалище "Природа и наука"- София. В седмицата от 22 до 28 септември в голямата зала на Народно читалище "Постоянство - 1856" бяха представени общо 22 пиеси на театрални колективи от България и Сърбия. Седмият международен фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка беше организиран от Народно читалище "Постоянство", със съдействието на Община Лом, Министерство на културата и Съюза на народните читалища.

Пълният списък с номинациите и наградените участници в седмото издание на Международния фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка - Лом 2014.


29.09.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 30 септември - 3 октомври включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


29.09.2014 - Съобщениe от МОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен във връзка с постъпило Заявлениe за откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за охлаждане и други цели.


26.09.2014СЪОБЩЕНИЕ! Съгласно решение №86-НС от 23.09.2014 г. на Районна избирателна комисия – Монтана, обучението на Секционните избирателни комисии за изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г. на територията на община Лом, ще се проведе на 01.10.2014 г. от 13:30 ч. в големия салон на читалище "Постоянство-1856", гр. Лом.
Регистрацията на участниците в обучението ще започне от 12:45 ч.


26.09.2014 – Най-възрастният безвъзмезден кръводарител в Лом и областта Никола Лисичков, навърши 90 години. Фотодокументална изложба, проследяваща неговия живот и хуманното му дело, събра на 24 септември в изложбената зала на историческия музей в Лом многобройните му приятели и почитатели. Събитието уважиха кметът Иво Иванов, заместник-кметът Илияна Петрова, секретарят на общината Радка Ганева, общински съветници, председателят на НЧ "Постоянство" Недялка Трайкова, началникът на РУ "Полиция" – Лом Владимир Владимиров, управителят на болница "Св.Николай Чудотворец" д-р Георги Савков, представители на културни, социални, образователни институции и др.

Новини от Лом

Новини от Лом

Директорът на историческия музей Даниела Замфирова откри изложбата посветена на 90-годишния юбилей на Никола Лисичков, а уредникът Бистра Дамянова запозна присъстващите с богатата му биографията. Никола Лисичков е удостоен с множество отличия, медали, значки и грамоти. За 80-годишнината си получава и най-високото отличие - "Почетен гражданин на град Лом". Има над 9 златни медала от БЧК и БТС, носител е на почетния знак "Кръстьо Пишурка" – I-ва степен. С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът Иво Иванов и някои от присъстващите на тържеството. "Никола Лисичков е посветил живота си на кръводаряването, на туризма, на журналистиката, дарителство и занаята и е пример за всички нас. Най-вече за младото поколение, което трябва да се учи на трудолюбие и добродетели от хора като бай Кольо" – каза в словото си градоначалникът, след което подари на юбиляря картина, дело на ломския художник Светлозар Янакиев.

Новини от Лом

Новини от Лом

Никола Лисичков благодари за хубавите пожелания и топлите думи отправени към него и призова хората да не се страхуват да даряват кръв, защото тя спасява човешки живот. За 40 години той е дарил 90 литра кръв и е помогнал на много нуждаещи се. През 1965 г. прави експеримент, дарява 12 пъти кръв, общо 5 литра, без увреждане на здравето си. Освен кръводарител, Лисичков е и най-старият ветеран-турист на ломското туристическо дружество "Аспарухов хълм". В медиите има близо 3000 публикации и дълги години сътрудничи на градския радиовъзел. Хората го наричат живата история на Лом. Преди няколко години Никола Лисичков издава книгата "Футболната слава на Лом". Сам той споделя, че обича родния си град и дава обещание, че докато е жив, ще работи за неговото добруване.


24.09.2014 - Заповед №450 на Кмета на Община Лом във връзка с настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон, масовото използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и предотвратяване на предпоставки за възникване на пожари и аварии на територията на Община Лом.


24.09.2014 – На 23 септември, в заседателната зала на НЧ "23 септември", се проведе публично обсъждане във връзка с проект "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение". На обсъждането присъстваха кметът Иво Иванов, Илияна Петрова - заместник-кмет "Финанси, местно икономическо развитие и проекти", общински съветници, представители на неправителствени организации, експерти от общинска администрация и граждани. Заместник-кметът Илияна Петрова представи основната цел на проекта, която предвижда да се настанят в новопостроени домове с изградена нова инженерна инфраструктура, представители на уязвими групи от общността обитаващи жилища, които не отговарят на законоустановените стандарти и норми за жилищно строителство и проектиране.

Новини от Лом

Новини от Лом

Предвижда се местонахождението на новото строителство на социални жилища да е на ул. "Чеган". Планирано е новите социални жилища, на обща стойност 3 800 000 лв.,(вкл. с оборудване и обзавеждане) да представляват комплекс от сгради – свързано застрояване, изпълнени като масивно строителство на 2 и 3 етажа. В новите социални жилища ще бъдат настанени от 120 до 140 души – крайно нуждаещи се. Право да получат жилище имат бездомни хора или такива, живеещи в много лоши битови условия, които нямат собствен дом и не притежават движима или недвижима собственост. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства и деца с влошено здраве и увреждания. Хора в риск от бедност и социално изключване, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца, от всички източници, е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната. Реализацията на проекта при осигуряване на средства реално може да се осъществи за около 15 месеца.


24.09.2014 – За седма поредна година Народно читалище "Постоянство", съвместно с Община Лом, Министерство на културата и Съюз на народните читалища, организира в Лом Международен фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка. Официалното откриване бе на 22 септември пред паметника на великия възрожденец в централната градска градинка.

Новини от Лом

Новини от Лом

В 17,00 часа започна и първият спектакъл в конкурсната програма "Михал" от Сава Доброплодни. Постановката е дело на режисьора Диляна Александрова, а на сцената се изявиха актьорите от Народно читалище "Васил Левски" село Елшица. Второто представление за деня бе по произведение на Ст. Л. Костов. Артистите от театрална трупа "Михаил Пенчев" при читалище "Тодор Пеев" гр.Етрополе представиха на ломска публика комедията "Големанов".

Новини от Лом

Новини от Лом

Тричленно жури в състав: Михаил Петров – режисьор и актьор в Народен театър "Иван Вазов" – София /председател/ и актьорите Юлиян Балахуров и Стоян Пепеланов ще оценява играта на театралите в тазгодишното издание на фестивала. В седмицата от 22 до 28 септември в голямата зала на Народно читалище "Постоянство", жителите и гостите на Лом ще могат да видят общо 22 пиеси на театрални колективи от България и Сърбия.


20.09.2014 - Уважаеми дами и господа, във връзка с предстоящото публично обсъждане на проект "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", което ще се проведе на 23 септември от 16,00 часа в заседателната зала на НЧ "23 септември" – Лом, ние имаме една молба.
Отделете малко от времето си, за да отговорите на нашата анкета във връзка с изграждането на съвременни социални жилища на територията на гр. Лом. Анкетата можете да намерите на челната страница на сайта, долу вдясно. Банерът е озаглавен "АНКЕТА – Подкрепа за осигуряване на социални жилища". Водени сме единствено от желанието да ви бъдем полезни с работата си.
Благодарим ви предварително.


20.09.2014СЪОБЩЕНИЕ! Информираме ви за провеждане на планирана профилактика на сървърите, които обслужват домейна на гр. Лом. Целта на профилактиката e задължителна проверка на файловата система File System Check (fsck). Това e манипулация, която по стандарт трябва да бъде извършена на всеки 180 дни при Linux базирани дистрибуции. Операцията цели да подреди журналите на дисковите дялове, за да гарантира нормалната работа на платформата.
Профилактиката е планирана да се проведе на 25.09.2014 г. (четвъртък) от 01:00 ч. до 06:00 ч. По време на нея се очакват максимум 2 (две) прекъсвания с обща продължителност не повече от 60 минути. Извинете ни за евентуалните неудобства.


19.09.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 23 - 26 септември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


18.09.2014 – Многобройните прояви посветени на Деня на Лом започнаха с честване на 60-годишнината от създаването на моделните спортове в града. Събитието се проведе на 13 септември в голямата зала на Народно читалище "Постоянство". На него присъстваха кметът на община Лом Иво Иванов, общински съветници, членове на Инициативния комитет, които работиха и подготвиха честването, представители на моделните спортове от Плевен, Ловеч, Троян, София, Димитровград, Монтана и Лом, както и много гости и приятели на Георги Дафов - ръководител на Клуб по моделни спортове към Общински център за извънучилищни дейности в Лом. Именно под негово ръководсто, от основаването на клуба до ден днешен, ломските моделисти продължават да постигат високи резултати в областта на моделните спортове.

Новини от Лом

Новини от Лом

За честването на 60 –годишнината Инициативният комитет отличи членове на Клуб "Моделни спортове" в две категории: "За постигнати високи спортни успехи и популяризиране на моделните спортове" и "За заслуги в развитието на моделните спортове". Сред наградените бяха кметът Иво Иванов и заместник-кметът Камелия Арсенова, които също бяха отличени с награда за заслуги в развитието на моделните спортове. Кметът поздрави присъстващите с юбилея. "Историята на Клуб "Моделни спортове" гр.Лом е една огромна отговорност и задължение. Ние трябва не само да съхраним създаденото и запазим традициите, но да ги развиваме и обогатяваме, да сме непрекъснато в съзвучие с времето в което живеем" – каза градоначалникът в своето слово. По-късно той награди с почетния знак на община Лом ветераните – моделисти Иван Недялков, Христо Йотов и Асен Иванов. След тържествената част Георги Дафов представи своята най-нова книга "Полетът на врабчето". Творбата е публицистична и в нея авторът описва историята на клуба за моделни спортове.

Новини от Лом

Новини от Лом

На 16 септември, в Исторически музей – Лом се проведе Камерен концерт с участието на виолончелиста проф. Стефан Попов и оперните певци Милена Иванова и Пламен Петров. Музикалното събитие бе посветено на 80-годишния юбилей на Горан Струнджев – дългогодишен музикален педагог, композитор и диригент.

Новини от Лом

Новини от Лом

С празнична литургия и молебен за здравето и благоденствието на гражданите на Лом, отслужени от Белоградчишкия епископ Поликарп и духовници от Видинската света митрополия в съборния храм "Успение Богородично", на 17 септември започнаха тържествата по повод празника на града – 17 септември "Вяра, Надежда, Любов".

Новини от Лом

Новини от Лом

На тържествено заседание на общинския съвет, което се проведе след празничната литургия в камерната зала на НЧ "Постоянство", кметът на Община Лом Иво Иванов връчи отличията "Почетен гражданин на Лом" на дългогодишния ръководител на Клуб по моделни спортове Георги Дафов, заслужил майстор на спорта и писател, и на Росен Войнов – треньор и ръководител на Клуб по спортна акробатика "Олимп". Наградите на двамата заслужили ломчани е за техния изключителен принос към обществения, културен и спортен живот на града. Почетният знак на кмета на Община Лом за принос към културния живот на Лом получи музикантът Васил Иванов.

Новини от Лом

Новини от Лом

Поздравителни слова за празника на Лом произнесоха Белоградчишкият епископ Поликарп, заместник-председателят на общинския съвет Людмила Каладжова и кметът Иво Иванов. Владимир Теофилов - заместник-областен управител на област Монтана връчи на градоначалника поздравителен адрес от името на областния управител Нина Петкова. По случай Деня на Лом беше прочетен и поздравителен адрес от Президента на Република България Росен Плевнелиев. Празничната програма продължи същата вечер с концерт на възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" – гр.Котел и празнична заря.


16.09.2014 - Община Лом обявява свободни работни места за "Медицински специалисти" – 2 щатни бройки в Училищно здравеопазване и "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция".


15.09.2014 - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
• Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


14.09.2014 – На 12 септември, петък, от 15,30 часа в заседателната зала на общинска администрация се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект: "Община Лом – компетентна и ефективна администрация", финансиран от ОПАК с договор 13-22-11 от 10.01.2014 г. Ръководителят на проекта Стефка Лазарова – началник отдел "Местни данъци и такси" направи обстоен анализ на извършеното до този момент и припомни основната цел на проекта, която е да се повиши капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения. Тя припомни и неговите специфични цели, насочени към повишаване мотивацията и придобиването на ключови компетентности от общинските служители, както и повишаване на тяхната квалификация.

Новини от Лом

Новини от Лом

Целевата група на проекта обхвана служители на общинска администрация, кметове и служители на кметства и кметски наместници. Обучения по проекта преминаха 79 служители от администрацията, в т.ч. 10 кметове и служители на кметства и кметски наместници. В изпълнение на Дейност 1 бе сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. До края на месец август бяха проведени 22 работни срещи на екипа. Бяха представени и одобрени 20 месечни отчета за свършената работа.За реализирането на дейностите по проекта, в процеса на неговото изпълнение, се сключиха договори с външните изпълнители: ЕТ "Миволта – Володя Евстатиев" за доставка на канцеларски материали, "Региоплан" ЕООД за подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура с предмет "Избор на изпълнител за организация на специализирани обучения по проекта, ЕТ "Инфофлекс – Галин Найденов" за изпълнител на услугата "Осигуряване на публичност, визуализация и доставка на рекламни материали" и "СТИК" ЕООД - изпълнител на услугата за провеждане на специализирани обучения по ключови компетентности. Проведоха се и обучения по темите: Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми; Административно регулиране на стопанската дейност; Основни производства по АПК (за неюристи); Обмен на данни между MS Excel и MS Word; Хитрости (Tip & Trik) в MS Excel.

Новини от Лом

Новини от Лом

Успешно бяха преминати специализираните обучения по ключови компетентности: "Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси"; "Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти";"Работа с хора със специфични потребности"; Специализираните обучения се организираха от "СТИК" ЕООД. Обучението на тема "Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси" се проведе в гр. Плевен на 26, 27 и 28 юни 2014 г. и в него взеха участие 30 общински служители, от които 4 мъже и 26 жени. Второто специализирано обучение "Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти» бе организирано за 50 служители и се проведе в Боровец на 24, 25 и 26 юли 2014 г. Сертификати получиха 12 мъже и 38 жени. В обучението на тема "Обучение за работа с хора със специфични потребности» взеха участие 20 общински служители – 4 мъже и 16 жени. Обучението се проведе на 7, 8 и 9 август 2014 г. в гр. Петрич. Общият брой получени сертификати от преминалите обученията служители е 100. Включените в обучението служители са общо 72, от който 16 мъже и 56 жени. От общият брой на обучените служители в администрацията, 77,5% са обучените жени спрямо общия брой обучени. От общо включените в обученията служители, 26 са взели участие в две от трите специализирани обучения, 1 служителка – в трите, а 45 служители са преминали едно от трите обучения. Общата стойност на проекта по договор възлиза на 88 965,57 лв., като към 31.05.2014 г. по него са изразходени 10 842,81 лв. На 06.06.2014 г. е изготвено и подадено в УО на ОПАК Първо междинно искане за плащане.


12.09.2014 - Съобщениe от Кмета на Община Лом във връзка с писмо на Регионална здравна инспекция Монтана за наличие на тигрови комари.


12.09.2014 - Съобщениe от МОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен във връзка с постъпило Заявлениe за откриване на процедура за издаване разрешително за ползване на река Лом за заустване на отпадъчни води за експлоатация на предприятие за производство на заварени тръби и метални изделия в гр. Лом.


11.09.2013 - Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Лом, което ще се проведе на 12.09.2014 г., от 09:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Лом.


10.09.2014СЪОБЩЕНИЕ! На 12 септември, петък, от 15,30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Лом ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени постигнатите резултати във връзка с изпълнението на проект: "Община Лом – компетентна и ефективна администрация", финансиран от ОПАК с договор 13-22-11 от 10.01.2014 г.


10.09.2014 - Община Лом започва кампания за прием на заявления във връзка със стартирането на социалната услуга "Обществена трапезария". Заявленията се подават в стая 202 и стая 203 в сградата на общинска администрация – Лом от 11-ти до 26-ти септември 2014 г. За услугата могат да кандидатстват следните лица:
• Лица и семейства, получаващи месечно социално подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност);
• Скитащи и бездомни деца и лица.
Справка: Документ за самоличност и акт за раждане на децата.


10.09.2013 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014 - 2015 г. по маршрути: "Лом - Крива бара - Лом", "Лом – Комощица – Расово - Лом", "Лом – Долни Цибър - Лом", "Лом – Мокреш - Лом", "Черни връх - Вълчедръм – Мокреш – Лом" и "Вълчедръм – Разград - Лом".


Новини от Лом09.09.2014 – Разделното събиране на отпадъците в община Лом вече е факт. След сключен договор с фирма "Булекопак" АД – София, на територията на общината са разположени 80 площадки, като върху една площадка са поставени 2 контейнера тип "Иглу", зелен и жълт на цвят, всеки с обем 1700 литра. Жълтият е за събиране на хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки, а зеленият е за отпадъци от стъклени опаковки. Разделното сметосъбиране в Лом е въведено след одобрението на общинския съвет и подписаният договор за сътрудничество за разделно събиране на отпадъците от кмета Иво Иванов.
Въвеждането на новата система е европейски стандарт, чиято основна цел е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане, оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки. По този начин се гарантира прилагането на йерархията за управление на отпадъците, по-дълъг експлоатационен живот на новите съоръжения за обезвреждане на отпадъците и създаването на чиста околна среда.


05.09.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 08 - 12 септември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


04.09.2014 - Обръщение на кмета на Община Лом Иво Иванов във връзка с изграждането на съвременни социални жилища на територията на гр. Лом.


04.09.2014 - Община Лом организира публично обсъждане във връзка с покана към Община Лом като конкретен бенефициент от УО на ОПРР по схема BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение".


04.09.2014 - Заповед №411 на Кмета на Община Лом относно временни места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.


02.09.2014 - Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.10.2014 г. до 31.10.2014 г.


29.08.2014 - Община Лом кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проект за социално включване "Община Лом – в грижа за децата" на Община Лом, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие.


29.08.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 01 - 05 септември включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


29.08.2014Заповед №397 на Кмета на Община Лом относно подобряване организацията и изпълнение на мерките за контрол при появата и разпространението на болестта Син език по животните на територията на Община Лом.


26.08.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 27 - 29 август включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


25.08.2014 - Важно съобщение за изготвяне на справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, във връзка с предстоящите избори за народни представители на 05.10.2014 г.


25.08.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, целодневни детски градини, детски ясли и социални заведения с делегирани от държавата дейности, на територията на община Лом.


24.08.2014 - Свободни работни места към 24 август 2014 г. в услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" по проект на Община Лом "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА" - социален работник/социален педагог и медиатор. Изтеглете поканите за изразяване на интерес.


Новини от Лом20.08.2014 – Днес, в заседателната зала на общинска администрация, се проведе заключителна пресконференция по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран от ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд – съгласно Договор № 13-13-173/25.11.2013 г. На нея присъстваха кметът Иво Иванов, заместник-кметовете Илияна Петрова и Александър Александров, секретарят на общината Радка Ганева, общински съветници, служители на общинска администрация и граждани.
По време на пресконференцията бяха представи дейностите по проекта, които включват: Изработване на инструментариум за действие, разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом и изпълнението на политики от общинската администрация, разработване на Механизъм за прилагане принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и место ниво, въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол; Подготовка на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Монтана за същия период и Програма за управление на ОПР на Лом 2014-2020г.; Изготвяне на последваща оценка на действащото ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г.; Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г; Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Стратегия за развитие на туризма 2014-2020г.; Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2020 г.
Стратегическите документи са публикувани на официалния сайт на община Лом и могат да се намерят тук.


20.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Младши експерт" в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки", назначена със Заповед № 1057/07.08.2014 г. на Кмета на община Лом.


20.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността специалист "Обществени поръчки" в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки", назначена със Заповед № 1058/07.08.2014 г. на Кмета на община Лом.


Новини от Лом19.08.2014 – Със заповед №РД08-43/21.07.2014 г. на г-н Ивайло Иванов – Ръководител на Договарящ орган е удължен срокът на изпълнение на проект "И аз имам семейство" до 28.02.2015 г., като основните дейности по проекта са до 31.12.2014 г.
Проектът, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европийския съюз, дава иновативни възможности за създаване и реализиране на устойчив модел на развитие на социалната услуга "приемна грижа". Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция "Закрила на детето" в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна. Община Лом е партньор по проекта.
В Община Лом вече се отглеждат 10 деца от 9 професионални приемни семейства, утвърдени по проекта. Социалните работници от Екипа по приемна грижа към Общината подкрепя приемните семейства, полагащи грижи за деца в риск, като осъществяват консултации и обучения. Организират се срещи с групата за самопомощ, където приемните родители споделят помежду си както положителните, така и трудните моменти в грижите за децата. Социалната услуга "Приемна грижа" по проект "И аз имам семейство" се предоставя от Общината Лом от края на 2012 г. Тя представлява отглеждане и възпитание в семейна среда на деца, които не получават пълноценни грижи в семейството си, намират се в риск да попаднат или вече са попаднали в институция. В рамките на социалната услуга, утвърденото семейство приема в дома си дете, като му осигурява подкрепа за неговото израстване и възпитание.
На този етап е преустановен приема на заявления на кандидати за приемни семейства, тъй като в общината по проекта има достигане на необходимия брой утвърдени приемни семейства.
За повече информация може да се обръщате към Екипа по приемна грижа, стая 202 в сградата на Община Лом или на телефон 0971/69 135.


18.08.2014 - Във връзка с приключване изпълнението на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-173/25.11.2013г., oт "Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Лом организира заключителна пресконференция на 20 август 2014 г. (сряда) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Лом на ул. "Дунавска"№ 12, ет.3.


15.08.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 18 - 22 август включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


13.08.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоната на въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 201-2020 г.""


13.08.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на идейни проекти за нуждите на Община Лом."


12.08.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, целодневни детски градини, детски ясли и социални заведения с делегирани от държавата дейности, на територията на община Лом.


12.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Специалист "Обществени поръчки" в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки", назначена със Заповед № 1058/07.08.2014 г. на Кмета на Община Лом.


12.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Младши експерт в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки", назначена със Заповед № 1057/07.08.2014 г. на Кмета на Община Лом.


11.08.2014 - Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за комисия по реда на 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ЗСПЗЗ) и график за провеждане на срещи с комисията и земеделските производители за участие в процедурата по реда на Глава пета"А" - Ползване на земеделските земи от ЗСПЗЗ.


11.08.2014 - Уведомително писмо за провеждане на дезинсекционни мероприятия - наземно третиране срещу комари на територията на община Лом.


11.08.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на обзавеждане и оборудване на Център за социална рехабилитация и интеграция - Лом.


08.08.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 11 - 15 август включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


07.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки", назначена със Заповед № 335/22.07.2014 г. на Кмета на Община Лом.


Новини от Лом07.08.2014 – На 6 август 2014 г., в заседателната зала на общинска администрация, се проведе второто обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014 – 2020 г. изготвени по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран от ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд – съгласно Договор № 13-13-173/25.11.2013 г.
По време на общественото обсъждане, доц. Косьо Стойчев, ръководител на екипа на "РЕГИОПЛАН" ЕООД – София, представи в детайли проекта на Стратегическия план, системата за управление, мониторинг и оценка на изпълнението, като бяха обсъдени множество теми, актуални за региона.
Стратегическите документи бяха предварително публикувани на официалния сайт на община Лом, които могат да се намерят тук.


01.08.2014 - График на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за периода 04 - 08 август включително, за спиране на електрозахранването на абонати поради извършване на ремонтни работи.


31.07.2014 - Свободни работни места по проект на Община Лом "Община Лом – в грижа за децата" в услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания" - социален педагог, социален работник, психолог, педиатър, медиатор, рехабилитатор и логопед.


30.07.2014 - Съобщение за отваряне на ценови предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Търговско-логистичен център за развитие на трансграничен бизнес и търговия по проект "Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в гр. Лом (България) и гр. Дъбулени (Румъния)" по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.


29.07.2014 - Общинско послание към политическите сили и кандидати за РАБОТА в 43-тото Народно събрание.


28.07.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия със задача да разгледа постъпилите заявления, като прецени дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемане на длъжността Главен експерт в отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки".


28.07.2014 - ПОКАНА за Обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014-2020 г., което ще се състои на 06.08.2014г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация Лом, ул. "Дунавска" 12, етаж III.


Новини от Лом24.07.2014 – На 23 юли 2014 г., в заседателната зала на общинска администрация, се проведе обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014 – 2020 г. изготвени по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран от ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд – съгласно Договор № 13-13-173/25.11.2013 г.
На обсъждането присъстваха кметът Иво Иванов, заместник-председателят на общинския съвет Христина Каладжова, заместник-кметовете Илияна Петрова, Камелия Арсенова и Александър Александров, секретарят на общината Радка Ганева, кметове и кметски наместници на населени места от общината, общински съветници, експерти от общинска администрация и граждани.
Доц. Косьо Стойчев, ръководител на екипа на "РЕГИОПЛАН" ЕООД – София, направи обстоен анализ на дейностите по проекта, които включват: Изработване на инструментариум за действие, разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом и изпълнението на политики от общинската администрация, разработване на Механизъм за прилагане принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и место ниво, въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол; Подготовка на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Монтана за същия период и Програма за управление на ОПР на Лом 2014-2020г.; Изготвяне на последваща оценка на действащото ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г.; Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г; Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Стратегия за развитие на туризма 2014-2020г.; Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Лом – Програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2020г.
Стратегическите документи бяха предварително публикувани на официалния сайт на община Лом, които могат да се намерят тук.


21.07.2014 - "ЧЕЗ Разпределение България"АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи на 22 юни 2014 г. абонати на дружеството в гр. Лом ще бъдат без електрозахранване за времето от 09.00 до 12.00 часа - гр. Лом, ул. "Бозвели", ул. "Георги Спасов", ул. "Крум Пастърмаджиев", ул. "Славянска", ул. "Пристанищна", ул. "Трети март", ул. "Хан Аспарух", местността "Садовете" и за времето от 12.30 до 16.00 часа - гр. Лом, ул. "Филип Тотю".


18.07.2014Заповед №326 на Кмета на Община Лом относно регистрирани случаи на заболяването син език по едрите и дребните преживни животни с огнища в областите – Хасково, Кърджали, Бургас и Ямбол и с цел предотвратяване възникване на заболяването на територията на Община Лом


18.07.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия със задача да проведе конкурс за заемане на длъжността "Главен вътрешен одитор" в Община Лом, чрез решаване на тест и интервю с допуснатите кандидати, съгласно заповед № 720/10.06.2014 г. на Кмета на Община Лом.


14.07.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


10.07.2014Заповед №315 на Кмета на Община Лом относно правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и определяне на мерките за пожарна безопасност.


09.07.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)" до всички заинтересовани физически и юридически лица от община Лом.


09.07.2014 - ПОКАНА за Обществено обсъждане на стратегически документи на Община Лом за периода 2014-2020 г., което ще се състои на 23.07.2014г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация Лом, ул. "Дунавска" 12, етаж III.


08.07.2014СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с изпълнението на проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-173/25.11.2013г., по "Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", ви информираме, че в този раздел на Интернет страницата на Община Лом са публикувани преработените документи по проекта и вие можете да се запознаете с тях.


Новини от Лом07.07.2014 – Общо 34 акта за нарушаване на обществения ред по Наредба №1 са съставени за първото полугодие на тази година в Лом.
За движение и паркиране на моторни превозни средства в райони на пешеходни зони, контрольорите по наредбата са връчили 9 акта. Глобата за това е 100 лв. Четирима каруцари са глобени с по 50 лева, заради липсата на торбички за екскременти на животните, а други шестима са санкционирани с по 100 лв. за същото нарушение, което са извършили повторно. Един акт от 50 лв. е съставен за чупене и рязане на клони и дървета. С по 50 лева са глобени трима души за силно слушане на музика, високо говорене и свирене, а един акт от 500 лв. е връчен за нарушение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни. Двама души са санкционирани, единият с 20, а другият с 40 лв. за повторно нарушение, за облекчаване по естествени нужди на неподходящи за целта обществени места. Връчени са фишове за изхвърляне на боклук на нерегламентирано сметище, за паркиране върху тротоари, както и за шумно управление на моторно превозно средство.
До този момент само един, от 29-те санкционирани за първото полугодие на тази година, е платил глобата си доброволно. Останалите наказателни постановления са предадени на Националната агенция за приходите в Монтана.


04.07.2014 - "ЧЕЗ Разпределение България" АД уведомява, че поради извършване на ремонтни работи, на 7 юли 2014 г. абонати на дружеството ще бъдат без електрозахранване както следва: за времето от 8.00 до 16.00 часа - гр. Лом, трафопост "Лозарски".


03.07.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия със задача да разгледа постъпилите заявления, като прецени дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемане на длъжността "Главен вътрешен одитор" в Община Лом.


02.07.2014СЪОБЩЕНИЕ! Община Лом информира всички юридически лица на територията на общината, че общинската администрация разработва нов уеб сайт, който ще осигури възможност за безплатна реклама на фирмите в глобалната информационна мрежа чрез рекламен/информационен панел.
При проявен интерес и желание за рекламиране на фирмата Ви чрез общинския сайт, за повече информация, можете да се свържете с общинска администрация на телефон 0971/69-130 или имейл: obshtina.lom@mail.bg
Интернет рекламата е бъдещето – възползвайте се от нея!


01.07.2014 - Препис-извлечение от Протокол №2 на заседание на Конкурсната комисия със задача да проведе събеседване с допуснатите кандидати за свободно работно място в "Център за настаняване от семеен тип- Мечта" в град Лом за длъжността "Техническа поддръжка/огняр".АКТУАЛНО: АРХИВ ЯНУАРИ-ЮНИ 2014


Страницата е създадена на: 15.09.2012
Актуализирана на: 11.11.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014