Проекти за обсъждане


11.11.2014 - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд.

28.07.2014 - НАРЕДБА за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане.

20.05.2014 - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ.

24.01.2014 - Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лом.

26.11.2013 - Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лом

17.06.2013 - Промени в НАРЕДБА за организация и контрол при паркиране на МПС на територията на гр. Лом.

09.06.2013 - НАРЕДБА за организация и контрол при паркиране на МПС на територията на гр. Лом.

21.02.2013 - НАРЕДБА за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

28.09.2012 - НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ЛОМ.

03.07.2012 - Наредба за таксите които се заплащат при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд на територията на община Лом.

07.12.2011 - Докладна записка относно прекратяване договорните отношения с управителя на Медицински център "Здраве" д-р Пламен Цеков.

07.12.2011 - Докладна записка относно прекратяване договорните отношения с управителя на ДКЦ-1 д-р Георги Савков.

07.12.2011 - Докладна записка относно прекратяване договорните отношения с управителя на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" д-р Николай Жиков.

14.02.2011 - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2011 г.

28.12.2010 - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ за 2011 г.

28.12.2010 - Наредба за определяне размера на местните данъци през 2011 г. на територията на община Лом

20.10.2010 - НАРЕДБА (проект) ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

26.01.2010 - Докладна записка относно приемане на Бюджет 2010 на Община Лом

26.01.2010 - Докладна записка и проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Лом през 2010 г.

26.01.2010 - Анализ и информация относно изпълнението на бюджет 2009 година

26.01.2010 - Докладна записка относно промени в списъчния състав на обектите в КВ 2009 г. и справка за разпределение на субсидията за 2010 г. по читалища

04.12.2009 - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ за 2010 г.

04.12.2009 - Наредба за определяне размера на местните данъци през 2010 г.

28.07.2009 - ПРОЕКТ за нов герб на Лом

16.03.2009 - ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно изпълнение на бюджета на Община Лом
към 31.12.2008 г.

16.03.2009 - Проекто-бюджет за 2009 г. - макрорамка на бюджета на Община Лом, на държавните и общински дейности

16.03.2009 - НАРЕДБА за реда за учредяване и управление на еднолични търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на територията на Община Лом

16.03.2009 - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г.

12.01.2009 - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ за 2009 г.

12.01.2009 - Наредба за определяне размера на местните данъци през 2009 г. на територията на община Лом

12.01.2009 - Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 1

02.12.2008 - Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община ЛомВашите коментари, предложения и идеи по представените за обсъждане проекти може да изпращате на е-mail: adm@lom.bg


Страницата е създадена на: 02.12.2008
Актуализирана на: 11.11.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014