Общински план за развитие 2007 – 2013 г.


1. Общински план за развитие 2007–2013 – Съдържание

2. Общински план за развитие 2007–2013 – Увод

3. Общински план за развитие 2007–2013 – Географска характеристика

4. Общински план за развитие 2007–2013 – АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

5. Общински план за развитие 2007–2013 – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

6. Общински план за развитие 2007–2013 – ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ
                                                                                         И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7. Общински план за развитие 2007–2013 – ВЪНШНА СРЕДА И ПОЛИТИКА
                                                                                         НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

8. Общински план за развитие 2007–2013 – АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ,
                                                                                         ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT)

9. Общински план за развитие 2007–2013 – СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ


    - ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
    - ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

    - Приложение №1 - Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007 – 2013 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2010 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2009 г. на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г.


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ на Общинския план за развитие на Община Лом за 2010 г.


Междинна оценка по изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Лом


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ на ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г. НА ОБЩИНА ЛОМ, ИЗГОТВЕНА НА ОСНОВАНИЕ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ 2007-2013 г.
Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 23.03.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012