Център за социална рехабилитация и интеграция


ЦСРИЦентърът за социална рехабилитация и интеграция е открит със Заповед № РД 01-15 от 08.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика. Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Той предоставя социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят дългосрочни социални услуги. В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40 г от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е 40 потребители, към 01.10.2009 г. потребителите, посещаващи центъра са 58.

Дейността на служителите в Центърът за социална рехабилитация се изпълнява на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на работата по предоставяне на социална услуга в общността. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник, трудотерапевт и музикален педагог, които съгласуват дейността си с цел подобряване на качеството и ефективността на предоставените рехабилитационни услуги в ЦСРИ. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото лице и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип.

Дългосрочните цели са:
- Социална рехабилитация за бъдещото пълноценно участие на потребителите в социалния живот.
- Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на физическа, психическа и социална адаптация.
- Целта е да се подобри общуването и улесни бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания.
- Очакван резултат - преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми.

ЦСРИМултидисциплинарният екип включва следните специалисти: управител, рехабилитатор, логопед, психолог; социален работник, трудотерапевт, музикален педагог, хигиенист.

Планирани дейности на специалистите в ЦСРИ:

• Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди.
Общоукрепваща гимнастика, упражнения за равновесие, упражнения с уреди, обучение в самостоятелно ходене, без чужда помощ. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор. Лечебно-физкултурния салон за извършване на рехабилитационни процедури се води от рехабилитатор.

• Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика, развитие на артикулационния праксис, цветови гнозис и пространствена ориентация. Сензорна стимулация, обогатяване на лексиката, корекция на четене и писане. Води се от логопед.

ЦСРИ• Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развит е на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Индивидуална и групова терапия. Работа със семейството. Индивидуална и групова работа във връзка с повишаване на самооценката, стимулиране на желание и мотивиране за социализация и ресоциализация. Осъществява се от психолог.

• Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми, изготвяне на личното дело на потребителя с първоначална оценка /интервю/, социална оценка, индивидуален план за грижи, социален доклад, текуща оценка на 6 и на 12 месеца, с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Оценка на потребностите за определени рехабилитационни процедури при съответните специалисти. Отговорен е социалният работник.

• Трудотерапия: за формиране на битови и трудови навици. Индивидуална, групова и занимателна трудотерапия. Подобряване на фината моторика и логическото мислене. Развитие на творческите заложби. Отговорен е трудотерапевта.

ЦСРИ• Музикална терапия: Свирене на различни перкусионни инструменти /тарамбуки, кабаса, тамбурина, конгоси, маракаси, кастанети, синтезатор/ , слушане на музика /детски песнички, релаксиращи мелодии, песни на известни поп–изпълнители/ . Импровизация на различните ударни инструменти по зададен ритъм. Работа на микрофона с деца, които имат езико -говорни проблеми /ЕГП/ и заекване. Слушане и изпълнение на песни и музика. Отговорен е музикалния педагог.

Мултифункционалният екип в ЦСРИ – Лом съвместно работи за бъдещата социализация на децата и на възрастните потребители. Целта е преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми. Потребителите очакват да им се окаже необходимата подкрепа от специалистите за бъдещото им пълноценно участие в социалния живот.


Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Кирил Петров №7
Тел.: (0971) 65 595, Факс: (0971) 65 595
E-mail: csri_lom@abv.bg
Управител: Росен Горанов Русинов
Страницата е създадена на: 20.11.2009
Актуализирана на: 20.11.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009