Бюджет и отчети по изпълнение


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2013 Г.

    - БАЛАНС НА ОБЩИНА ЛОМ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
    - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2013 ГОДИНА
(Power Point презентация)


Макрорамка НА БЮДЖЕТ 2014 г. НА ОБЩИНА ЛОМ


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ, Ноември 2013

Бюджет 2013 на община Лом – Отчет за изпълнение към 30.06.2013 година

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ, Април 2013


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2012 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯ

    - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г. НА ОБЩИНА ЛОМ
    - БАЛАНС НА ОБЩИНА ЛОМ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
    - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2012 Г.
    - ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЛОМ
    - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.2012 Г.
    - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2012 Г.


Макрорамка НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ


Презентация на БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ


Презентация на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012 г. НА ОБЩИНА ЛОМ


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЛОМ.


Проект за бюджет на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)


Проект за капиталовите разходи на Община Лом за 2012 г. (Power Point презентация)


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2011 Г.


Проект за бюджет на Община Лом за 2011 г.


Отчет на бюджета за 2010 г.


Бюджет 2009 на община Лом – Макрорамка

Бюджет 2009 на община Лом – Отчет за изпълнение към 30 юни 2009 г.

Бюджет 2009 на община Лом – Справка за изпълнение на приходите по вид плащане                                                                  по сметка 7311 към 31.07.2009 г.Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 17.10.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014