За възлагане на обществени поръчки


04.11.2014 - Покана за представяне на оферти по обществена поръчка "Доставка на оборудване на здравен кабинет", Проект "Община Лом - в грижа за децата", финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД09-27/31.05.2011 г.


09.09.2013 - Standard advertisement for local publication of local open tender procedures: Contract title "Construction works of local road in Lom". Ref № 2007CB16IP0006-2011-2-105.


18.05.2012: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Доставка на оборудване, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на системи за видеонаблюдение и мрежи за интерактивно обучение в сградите на ПГ "Найден Геров" и СОУЧЕМИ "Д. Маринов", ЦДГ №7 "Калинка", Детска ясла №1 и I-во ОУ "Никола Първанов", град Лом."

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци
Въпроси и отговори: Изх.№94-00-4021/21.06.2012 г.24.04.2012: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Доставка на хранителни продукти – разни за ДД "Милосърдие" гр.Лом по заявки според предложението и асортимента в офертата."

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци23.02.2012: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Лом, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."".

Документацията можете да изтеглите от новия Административен портал: Публични регистри

Запитвания могат да се подават писмено, като отговорите ще бъдат качени на сайта, за да се информират всички заинтересовани.14.02.2012: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Доставка на бензин А95, евро дизел и пропан бутан за нуждите на Община Лом и ОП 'Чистота-Лом'".

Документацията можете да изтеглите от новия Административен портал: Публични регистри04.10.2011: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: "Доставка на горива за учебните и социални заведения на територията на община Лом за отоплителен сезон 2011-2012 г. по две обособени позиции: (1) Доставка на твърди горива и (2) Доставка на течни горива".

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци26.07.2011: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2011-2012г. по маршрути : „Лом - Крива бара-Лом”, Вълчедръм-Лом-Вълчедръм”, „Лом -Долни Цибър-Лом”, „Лом –с. Расово - Крива бара - Лом”, „Вълчедръм - с. Златия - Лом”.

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци19.07.2011: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Доставка на специализирано комунално оборудване – контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева” по две обособени позиции: I. Доставка на специализирано комунално оборудване: - Фабрично нов специализиран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 18 куб. м; II. Доставка на 391 броя специализирани съдове за ТБО тип „Бобър” и 1000 кофи тип „Мева”.

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци08.06.2011: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - АНУЛИРАНА!

с предмет: “Доставка на специализирано комунално оборудване – контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева” по две обособени позиции: I. Доставка на специализирано комунално оборудване: - Фабрично нов специализиран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с обем 18 куб. м; II. Доставка на 391 броя специализирани съдове за ТБО тип „Бобър” и 1000 кофи тип „Мева”.


03.06.2011: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка

с предмет “Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детски ясли, Детска млечна кухня и ЦДГ на територията на Община Лом.”

Документация за участие: Обявление, изисквания, образци11.01.2011: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет “Доставка на бензин А 95, евро дизел и пропан бутан за нуждите на Община Лом.”

Документация за участие:
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)13.10.2010: Обявление за малка обществена поръчка

Наименование на поръчката: Извършване на независим финансов одит по изпълнение дейностите и отчитане на разходите по проекти на Община Лом, финансирани по ОПРР по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на независим финансов одит на Проект ”Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”; Обособена позиция №2 „Извършване на независим финансов одит на Проект „Саниране и ефективен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и I ОУ „Никола Първанов”.

Документация за участие:
Обявление и Решение за обществена поръчка
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)05.10.2010: Обявления за обществени поръчки

Наименование на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Документация за участие:
Обявление и Решение за обществена поръчка
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)


Наименование на поръчката: „Подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, Община Лом”.

Документация за участие:
Обявление и Решение за обществена поръчка
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)10.09.2010: Решение за удължаване срока за получаване на оферти/заявления за участие в процедурата по доставка на твърди горива за отоплителен сезон 2010 – 2011 г.


03.09.2010: Обявление за обществена поръчка

Наименование на поръчката: „Реконструкция на уличната водопроводна мрежа и възстановяване на пътната инфраструктура след разкопаване за полагане на водопровод в с. Ковачица, община Лом”

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)31.08.2010: Обявление за обществена поръчка

Наименование на поръчката: „Избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона – гр. Лом по проект ”Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона - гр. Лом”, финансиран по ОПРР, Договор №BG161PO001/1.4-02/2008/005”

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)25.08.2010: Обявления за малки обществени поръчки

Наименование на поръчката: „Ремонт на водопровод, канал и възстановяване на пътна на настилка и тротоари на ул. „Бозвели” от ОК 217 и до ОК 200 и ул. „Панайот Волов” от ОК 200 до ОК 142”.

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)


Наименование на поръчката: „Доставка на течни горива за учебните и социални заведения на територията на община Лом за отоплителен сезон 2010-2011 г. – дизелово гориво и газьол за изгаряне в стационарни отоплителни инсталации, съгласно изготвен план-график”.

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)


Наименование на поръчката: „Доставка на твърди горива за учебните и социални заведения на територията на община Лом за отоплителен сезон 2010-2011 г. – въглища тип „Алтай” и дървесни брикети съгласно изготвен план-график”.

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Решение за удължаване срока за получаване на заявления за участие
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)20.08.2010: Обявление за малка обществена поръчка

Наименование на поръчката: „Специализириан превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2010-2011 г. по съгласувани маршрутни разписания на територията на община Лом: ЛОТ 1 „Лом-Крива бара-Лом”, ЛОТ 2 „Лом – Долни Цибър – Лом” и ЛОТ 3 „Вълчедръм – Лом – Вълчедръм”.

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)21.04.2010: Обявление за обществена поръчка

Наименование на поръчката: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детски ясли, Детска млечна кухня и ЦДГ на територията на Община Лом”

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)03.02.2010: Обявление за обществена поръчка

Разработване и внедряване на софтуер. Създаване на единна информационна система. Обучение на служители.
Кратко описание на поръчката: Изграждане и реализиране на единна автоматизирана информационна система за модерно, качествено и административно обслужване в община Лом, подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса,чрез внедряване и използване на информационни технологии,подобряване комуникацията с потребителите на административни услуги посредством системи за обратна връзка, съгласно техническо задание, подробно описано в документацията за участие

Документация за участие:
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура
Указания за участие в открита процедура
Приложения (образци)24.11.2009: Процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за две читалища на територията на Община Лом по изпълнението договор № BG161PO001/1.1.-01/2007/049 по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – операция 1.1 „Социална инфраструктура– Компонент 3 – „Културна инфраструктура”

Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на театрални столове за нуждите на Читалище „23-и септември” в гр. Лом и Читалище „З. Хаджийски” в с. Замфир

Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на компютърно и озвучително оборудване за нуждите на Читалище „23-и септември” в гр. Лом и Читалище „З.Хаджийски” в с. Замфир

Документация за участие:
Том I: Решение за откриване на открита процедура
Том II: Обявление за откриване на открита процедура
Том III: Указания за участие в откритата процедура
Том IV: Технически спецификации
Том V: Приложения (образци)Агенция по обществени поръчки


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 04.11.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014