Неправителствени организации


Асоциация на неправителствените организации - Лом

Асоциация на неправителствените организации (А-НПО) – гр. Лом е основана на 11 юли 2001 г. и е регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза. А-НПО съществува в Централния регистър на НПО и в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социални  услуги.
В асоциацията членуват юридически и физически лица. Сред учредителите са: Фондация ”Постоянство”; Демократичен съюз на жените; Клуб на инвалидите „Единство”; Фондация „Развитие”; Фондация „Партньорство за устойчиво развитие”; Сдружение „Екопаланка”.

Предметът на дейност на Асоциацията се изразява в това:
- Да насърчава гражданското участие във всички сфери обществения живот;
- Да съдейства за развитието на културата, образованието, спорта и традициите;
- Да стимулира развитието на човешките способности и съзидателната индивидуална предприемчивост;
- Да работи за постигане на трайни, устойчиви и добронамерени отношения между различните етнически групи и интегрирането им в  живота на града и региона;
- Да обединява жените с активна гражданска позиция и да съдейства за създаване на условия за развитие и усъвършенстване на реализацията на жените, в това число на самотните майки;
- Да подпомага изработването на програма за социална защита на сираци и деца на многодетни семейства;
- Да подпомага и развива контактите и обмена на информация между български и чуждестранни неправителствени юридически лица, съдействащи за разработвне на проекти и програми за местното развитие на обществения живот в областта  на образованието, здравеопазването, икономиката, спорта и др.

Всяка от организациите работи относително самостоятелно. През 2003 г. асоциацията става член на „Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие на северозападна България” – „Еврорегион Дунав 21”- Видин с партньори от Сърбия и Румъния.
В годините на своето съществуване, Асоциацията реализира успешно партньорство с: Фондация ”Партньори-България”- София; „Европартньори-2000”-София; фондация „Грижа за здравето”-София; клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество”-София; Агенцията за регионално развитие и бизнес център – Видин и местните институции.

Реализирани проекти от Асоциация – НПО:
2003 г.: Асоциацията на НПО–Лом и клуб на инвалидите ”Единство” спечели проект, чрез който разкри Център за рехабилитация и  социална интеграция на хора с увреждания – чрез „Партньори–България” и с финансовата подкрепа на ААМР.
2004 г.: Асоциацията е партньор по двугодишен  проект „Заедно за  по-чист град”, който се реализира от фондация „Партньорство за  устойчиво развитие” и  Община Лом по програма „ФОРУМ” на ШАРС с подкрепата на ФРМС и сдружение „Болкан Асист”.
2005 г.: А-НПО е партньор на два проекта:
- на клуб за „Устойчиво развитие на гражданското общество”-София по Трансграничен проект България-Румъния в областта на  околната среда в Дунавско-Черноморския басейн;
- Второто партньорство е с Европейския информационен център - Велико Търново по проект „Обединени за толерантност” с градовете В.Търново, Лом, Разград и Силистра.
- От август 2005 г. А-НПО реализира  четиримесечен проект „Стъпка, музика, дума – социална интеграция”, финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика.
2006 г.: А-НПО и Асоциация „Нексус” от гр. Враня, Сърбия, се класираха с огледален партньорски  проект по програма „Добросъседство” ФАР – ТГС/КАРДС между България и Сърбия и през 2007 г. реализират проект „Програма за подпомагане образованието и успеваемостта на учениците” от двата партньорски града.

За контакти:
3600 Лом, ул. Бозвели №66
Тел.: (+359 888) 230 295, e-mail: assngoslom@abv.bg, Надежда Петрова


Дружество за Българо-швейцарско приятелство “Луи Айер” – Лом

НПОДружеството за Българо-швейцарско приятелство “Луи Айер” – Лом е основано на 5 декември 1991 г. То носи името на швейцарския учител Луи Айер, заслужил за развитието на физическата култура деятел в първите годни след Освобождението, жертвал живота си за свободата на второто си отечество България като доброволец в три войни: Балканската (1912 г.), Междусъюзническата (1913 г.) и Първата Световна (1914-1918 г.) Луи Айер загива на 2 септември 1916 г. при с. Чаушли на Дойранското езеро в Македония.

Дружеството има за цел да развива и укрепва българо-швейцарското приятелство и сътрудничество като насърчи и задълбочи, чрез разнообразни форми и прояви, сътрудничеството между двете страни в различните сфери като просвета, изкуство, наука, спорт, икономика, техника и др.
Дружеството подържа приятелски връзки с посолствата в България и Швейцария, семейството на Луи Айер (в гр. Веве), болницата в гр. Ветцикон, Търговската камара България-Швейцария, както и с дружествата в София, Русе и Силистра.

От 19 души при основаването си днес то наброява 80 членове. В него влизат по традиция кметовете на Община Лом, част от общинското ръководство, културни и просветни дейци, лекари и бизнесмени.
След 17-годишна история днес то се ползва с уважението на гражданство и приятели.

За контакти:
Тел.: (+359 971) 69 105, Факс: (+359 971) 66 026
GSM: (0886) 445 666, (0887) 275 843, Е-mail: zoya.apostolova@mail.bg, Зоя Апостолова (Председател)Страницата е създадена на: 26.12.2008
Актуализирана на: 26.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009